Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021

Số hiệu: 61/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 26/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/KH-UBND

Hà Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; chương trình, đề án của Tỉnh ủy về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tiếp tục tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh về nội dung của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 05/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình số 01-CT/TU ngày 05/10/2015 của Tỉnh ủy Hà Giang về triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; các cơ quan nhà nước phải tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân; thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh toàn diện.

3. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; xác định thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dân vận chính quyền cho đội ngũ cán bộ, công chức

Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nội dung Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 86-CTr/TU ngày 29/10/2014 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình số 01-CT/TU ngày 05/10/2015 của Tỉnh ủy Hà Giang triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tỉnh Hà Giang; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đổi mới công tác dân vận chính quyền của các cơ quan quản lý nhà nước

- Tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức cung cấp thông tin liên quan đến việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân biết, giám sát và phản ánh, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản, thuận tiện, phục vụ nhân dân. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với việc xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, hương ước, quy ước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện xóa đói, giảm nghèo và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kịp thời nắm bắt tình hình cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai và thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo và các tổ chức tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác dân vận theo quy định. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân theo định kỳ, đối thoại với dân và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Tăng cường cán bộ, công chức có năng lực, trình độ để làm công tác tiếp công dân; định kỳ đánh giá chất lượng công tác tiếp công dân để không ngừng hoàn thiện công tác này.

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hoá và công khai hóa; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt phương châm “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao uy tín, chất lượng phục vụ đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, khắc phục tình trạng vô cảm, quan liêu, hách dịch, sách nhiễu nhân dân (nếu có).

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách công tác dân vận phải gương mẫu thực hiện. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có biểu hiện quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém; đồng thời trong công tác dân vận chính quyền, người đứng đầu thực hiện xin lỗi nhân dân nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền có hành vi phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ quan nhà nước các cấp

- Các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đặc biệt là đợt thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cơ quan, xã hội thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhất là gương điển hình làm tốt công tác dân vận chính quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền. Kịp thời phản ánh các tổ chức, cá nhân, gương điển hình tiên tiến trong công tác dân vận chính quyền được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng để tạo sức thuyết phục và lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận kịp thời, hiệu quả; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác dân vận, để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhân dân, từ đó vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về công tác dân vận chính quyền theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh

Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

3. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tập trung triển khai tốt nội dung công việc của ngành và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phân công lãnh đạo, công chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung nêu trên và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ như sau: Báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 5, báo cáo năm trước ngày 15 tháng 11 hàng năm gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

- Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước các cấp năm 2021, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP,NCPC, Phòng HC-TC, Trung tâm TT-CB;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VNPT io
ffice;
- Lưu: VT, NCPC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36