Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 60/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 60/KH-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2009/QĐ-UBND NGÀY 15/01/2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG RONG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 15/01/2009, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Để triển khai thực hiện Quyết định trên, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm đưa hoạt động bán hàng rong thực hiện theo quy định của pháp luật góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và các quy định của Chính phủ, Thành phố về quản lý hoạt động bán hàng rong; thông báo công khai các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong tới người kinh doanh, cán bộ quản lý và toàn thể nhân dân biết, thực hiện.

2. Tổ chức triển khai thực hiện tại một số khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong trên địa bàn các quận, huyện, Thành phố Hà Đông:

+ Khu vực xung quanh trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, bao gồm: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, cơ quan Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; khu vực xung quanh trụ sở làm việc của các cơ quan Thành phố, bao gồm: Thành ủy, UBND Thành phố, Việc Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, các sở, ban ngành, quận ủy, huyện ủy, UBND quận, huyện, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, Tòa án nhân dân quận, huyện; khu vực xung quanh các cơ quan ngoại giao; khu vực doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam; khu vực trường học, bệnh viện.

+ Khu vực một số di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng (có phụ lục chi tiết kèm theo)

+ 63 tuyến phố không được bán hàng rong (có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Tổ chức cắm biển báo khu vực, tuyến đường không được phép bán rong để người kinh doanh và nhân dân biết thực hiện, đảm bảo chấp hành đúng quy định của Thành phố.

4. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, xã, phường kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng rong; nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Bố trí lực lượng quản lý hoạt động bán hàng rong, đảm bảo việc quản lý được duy trì có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công nhiệm vụ:

1.1. Sở Công Thương:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và UBND các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 và Kế hoạch triển khai của UBND Thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp các kiến nghị của các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, báo cáo UBND Thành phố.

1.2. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Sở Công Thương, Văn hóa – Thể thao và Du lịch và UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và UBND các quận, huyện trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong.

- Cắm các biển báo khu vực, tuyến đường có tên không được phép bán hàng rong để người kinh doanh và nhân dân biết, thực hiện.

- Trình UBND Thành phố Quyết định thành lập đội kiểm tra liên ngành Thành phố (Thanh tra giao thông vận tải chủ trì, các thành viên gồm: Cảnh sát trật tự - Công an Thành phố, Quản lý thị trường – Sở Công Thương, Thanh tra Văn hóa – Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thanh tra Y tế - Sở Y tế); Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/1/2009 của UBND Thành phố theo thẩm quyền.

1.3. Công an Thành phố:

Chỉ đạo các lực lượng công an kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

1.4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, Thành phố Hà Đông, Sơn Tây tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Nghị định 39/2007/NĐ-CP, Quyết định 46/2009/QĐ-UBND, Kế hoạch triển khai quản lý hoạt động bán hàng rong, các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong đến người kinh doanh và người dân biết, thực hiện.

1.5. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch:

- Xác định các khu vực di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng không được phép bán hàng rong trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Tham gia đoàn kiểm tra Liên ngành Thành phố thực hiện việc kiểm tra hoạt động bán rong, hướng dẫn kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa – thông tin.

1.6. Sở Y tế:

- Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng và Phòng Y tế các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của ngành đối với hoạt động bán hàng rong, xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham gia đoàn kiểm tra Liên ngành Thành phố thực hiện việc kiểm tra công tác VSATTP tại các khu vực, tuyến đường được phép bán hàng rong.

1.7. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và UBND các quận, huyện trình UBND Thành phố bổ sung kinh phí để triển khai thực hiện và duy trì quản lý hoạt động bán hàng rong theo phân cấp ngân sách.

1.8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây, UBND các quận, huyện thực hiện việc tập trung người lang thang xin ăn kể cả người lợi dụng bán hàng rong để xin ăn.

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, tổ chức nuôi dưỡng giáo dục và chuyển trả người lang thang xin ăn về gia đình, địa phương theo quy định.

1.9. UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và UBND các quận, huyện:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến người kinh doanh hàng rong và nhân dân biết rõ các quy định của Chính phủ, của UBND Thành phố về quản lý bán hàng rong trên địa bàn để thực hiện.

- Xác định các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong báo cáo UBND Thành phố quyết định và thông báo công khai các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong sau khi UBND Thành phố phê duyệt để người kinh doanh và nhân dân biết, thực hiện.

- Cắm biển báo khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong theo phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo các phòng, ban thuộc UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và UBND các quận, huyện thực hiện chức năng quản lý theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn bố trí lực lượng để quản lý người bán hàng rong trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, phường, thị trấn trong thực hiện quản lý hoạt động bán hàng rong, phối hợp với các ngành chức năng Thành phố kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng rong, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo kết quả quản lý hoạt động bán hàng rong, gửi Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

1.10. UBND các phường, xã, thị trấn:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, các quy định pháp luật và Kế hoạch của UBND thành phố về quản lý hoạt động bán hàng rong tới người bán hàng rong và nhân dân để mọi người biết, thực hiện.

- Thông báo công khai các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong trên các phương tiện phát thanh của địa phương.

- Bố trí lực lượng quản lý hoạt động bán hàng rong, đảm bảo quản lý tốt hoạt động bán hàng rong trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng Thành phố, quận, huyện để kiểm tra việc bán hàng rong trên địa bàn; xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả quản lý hoạt động bán hàng rong theo hướng dẫn của UBND quận, huyện.

1.11. Đề nghị Mặt trận tổ chức Thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố phối hợp với UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, vận động người bán hàng rong thực hiện các quy định của pháp luật.

2. Triển khai thực hiện:

2.1. Đối với 63 tuyến phố và 48 khu di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng không được bán hàng rong được UBND Thành phố phê duyệt:

UBND các quận, huyện, Thành phố có 63 tuyến phố, 48 khu di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng không được phép bán hàng rong trên địa bàn, các sở ngành liên quan trong Quý I/2009 xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố, tập trung vào các nội dung:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 39/2007/NĐ-CP; Quyết định 46/2009/QĐ-UBND về quản lý hoạt động bán hàng rong và Kế hoạch triển khai của UBND thành phố đến mọi tầng lớp nhân dân để nhân dân biết và thực hiện (Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, Thành phố, phường, xã, thị trấn thực hiện – Quý I/2009).

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm (Các lực lượng chức năng Thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện – Năm 2009).

- Công tác quản lý, sắp xếp địa điểm kinh doanh đối với các dịch vụ bán xổ số, bán báo, hoa tươi …; Giải tỏa, sắp xếp, quản lý các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn (Sở Công Thương, Giao thông Vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện thực hiện – Quý I và Quý II/2009)

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu đẩy nhanh việc thực hiện mô hình “khoán quản” trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô kết hợp giữa thực hiện dịch vụ công và giữ gìn trật tự công cộng trên địa bàn (Các Sở, ngành liên quan, quận, huyện, Thành phố thực hiện năm 2009).

2.2. Đối với khu vực ngoài 63 tuyến phố và 48 di tích lịch sử, văn hóa đã được UBND Thành phố phê duyệt:

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công Thương, Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, Thành phố Hà Đông, Sơn Tây nghiên cứu, khảo sát, đề xuất bổ sung các tuyến đường, khu vực, khu di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng không được phép bán hàng rong trình UBND Thành phố phê duyệt từ 1/3/2009 đến 30/4/2009.

- Thông báo công khai tuyến đường, khu vực không được phép bán hàng rong; Tổ chức cắm biển báo khu vực, tuyến đường không được phép bán rong để người kinh doanh và nhân dân biết thực hiện, đảm bảo chấp hành đúng quy định của Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, Thành phố Hà Đông, Sơn Tây thực hiện – Quý II/2009)

- Tổ chức ra quân nhắc nhở, hướng dẫn; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (Các lực lượng chức năng Thành phố, quận, huyện, Thành phố Hà Đông, Sơn Tây, xã, phường thị trấn thực hiện – Quý IIII/2009)

2.3. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, Thành phố Hà Đông, Sơn Tây định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định 46/2009/QĐ-UBND và Kế hoạch triển khai Quyết định 46/QĐ-UBND qua Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

2.4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an Thành phố, các Sở, Ngành liên quan và UBND các quận, huyện, Thành phố Hà Đông, Sơn Tây kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện vào tháng 12/2009.

Để việc triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả, đề nghị các Sở, Ngành Thành phố, UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn căn cứ quy định tại Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/1/2009 của UBND Thành phố quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong để triển khai thực hiện.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Đông, Sơn Tây và Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- T/trực TU, TT HĐND (để báo cáo);
- Đ/c CT UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP (để biết);
- CPVP, Phòng TM-DL-CN, TH, PC;
- Các Sở, ban, ngành TP
- UBND TP HĐ, ST và UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn (để thực hiện);
- UBMTTQ, HLHPN, Đoàn TNCSHCM (để phối hợp);
- Các cơ quan báo, đài TP (để đưa tin);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC 63 TUYẾN PHỐ KHÔNG ĐƯỢC BÁN HÀNG RONG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 về triển khai Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/1/2009)

TT

TÊN PHỐ

GHI CHÚ

I

QUẬN HOÀN KIẾM: 16 TUYẾN PHỐ

 

1

Đinh Tiên Hoàng

 

2

Lê Lai

 

3

Lê Thạch

 

4

Lê Thái Tổ

 

5

Bà Triệu

Thực hiện cả tuyến phố trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm và Quận Hai Bà Trưng

6

Tràng Tiền

 

7

Hàng Khay

 

8

Tràng Thi

 

9

Hàng Lược

 

10

Chả Cá

 

11

Hàng Cân

 

12

Lương Văn Can

 

13

Hàng Bông

 

14

Hàng Gai

 

15

Hàng Bài

 

16

Nhà Chung

 

II

QUẬN BA ĐÌNH: 24 TUYẾN PHỐ

 

17

Kim Mã

 

18

Nguyễn Thái Học

 

19

Chu Văn An

 

20

Độc Lập

 

21

Hùng Vương

 

22

Phan Đình Phùng

 

23

Nguyễn Tri Phương

 

24

Điện Biên Phủ

 

25

Lê Hồng Phong

 

26

Trần Phú

 

27

Chùa Một Cột

 

28

Ông Ích Khiêm

 

29

Bà Huyện Thanh Quan

 

30

Lê Trực

 

31

Sơn Tây

 

32

Hoàng Diệu

 

33

Hoàng Văn Thụ

 

34

Bắc Sơn

 

35

Nguyễn Chí Thanh

 

36

Vạn Phúc

 

37

Liễu Giai

 

38

Văn Cao

 

39

Phan Huy Ích

 

40

Vạn Bảo

 

III

QUẬN ĐỐNG ĐA: 12 TUYẾN PHỐ

 

41

Cát Linh

 

42

Tôn Đức Thắng

 

43

Nguyễn Lương Bằng

 

44

Tây Sơn

 

45

Trường Chinh

Thực hiện cả tuyến phố trên địa bàn Quận Đống Đa và Quận Thanh Xuân

46

Tôn Thất Tùng

 

47

Phạm Ngọc Thạch

 

48

Đào Duy Anh

 

49

Chùa Bộc

 

50

Thái Hà

 

51

Khâm Thiên

 

52

Đê La Thành

 

IV

QUẬN HAI BÀ TRƯNG: 3 TUYẾN PHỐ

 

53

Bạch Mai

 

54

Phố Huế

Thực hiện cả tuyến phố trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng và Quận Hoàn Kiếm

55

Trương Định

Thực hiện cả tuyến phố trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng và Quận Hoàng Mai

V

QUẬN CẦU GIẤY: 3 TUYẾN PHỐ

 

56

Xuân Thủy

 

57

Cầu Giấy

Thực hiện cả tuyến phố trên địa bàn Quận Cầu Giấy và Quận Ba Đình

58

Trần Duy Hưng

 

VI

QUẬN THANH XUÂN: 2 TUYẾN PHỐ

 

59

Nguyễn Huy Tưởng

 

60

Khương Trung

 

VII

QUẬN TÂY HỒ: 2 TUYẾN PHỐ

 

61

Thanh Niên

 

62

Mai Xuân Thưởng

 

VIII

THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG: 1 TUYẾN PHỐ

 

63

Đường Phùng Khoang đi Ba La

Thuộc Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận Hà Đông (Km9+200-Km14+00)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN HÀNG RONG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 về triển khai Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/1/2009)

TT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

I

Quận Ba Đình

 

 

1

Chùa Bát Tháp

Phố Đội Cấn

 

2

Đình Vạn Phúc

Phố Đội Cấn

 

3

Đền Liễu Giai

Phố Đội Cấn

 

4

Đền Quán Thánh

Phố Quán Thánh

 

5

Lăng Bác, Bảo tàng HCM 

Phố Ngọc Hà

 

II

Quận Hoàn Kiếm

 

 

6

Chùa Huyền Thiên

Phố Hàng Khoai

 

7

Ô Quan Chưởng

Phố Hàng Chiếu

 

8

Đền Bạch Mã

Phố Hàng Buồm

 

9

Chùa Lý Quốc Sư

Phố Lý Quốc Sư

 

10

Chùa Bà Đá

Phố Nhà Thờ

 

11

Nhà thờ lớn

Phố Nhà Chung,
Lý Quốc Sư

 

12

Bảo tàng Cách mạng

Phố Tông Đản

 

13

Nhà 87 Mã Mây

Phố Mã Mây

 

14

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – 48 Hàng Ngang

Phố Hàng Ngang

 

15

Bảo tàng lịch sử

Phố Trần Khánh Dư

 

16

Di tích Hỏa Lò

Phố Hỏa Lò

 

III

Quận Đống Đa

 

 

17

Văn Miếu – Quốc tử Giám

Phố Văn Miếu
Phố Quốc Tử Giám

 

18

Chùa Láng

Phố Chùa Láng

 

19

Chùa Phổ Giác

Phố Ngô Sỹ Liên

 

IV

Quận Hai Bà Trưng

 

 

20

Chùa Vua

Phố Thịnh Yên

 

21

Chùa Vân Hồ

Phố Lê Đại Hành

 

22

Chùa Quang Hoa

Phố Trần Bình Trọng

 

23

Đền Đồng Nhân

Phố Đồng Nhân

 

V

Quận Cầu Giấy

 

 

24

Chùa Hà

Phố Chùa Bà

 

25

Chùa Dâu

Phố Hoàng Quốc Việt

 

26

Đình Mai Dịch

Phố Mai Dịch

 

27

Bảo tàng Dân tộc học

Phố Nguyễn Văn Huyên

 

VI

Quận Hoàng Mai

 

 

28

Chùa Tương Mai

Phố Trương Định

 

29

Chùa Sét

Phố Trương Định

 

30

Đình, Chùa Tứ Kỳ

Đường Giải Phóng

 

VII

Quận Long Biên

 

 

32

Chùa Bồ Đề

 

 

32

Đền Ghềnh

 

 

33

Đình Lệ Mật

 

 

VIII

Quận Tây Hồ

 

 

34

Phủ Tây Hồ

Phố Đặng Thai Mai

 

35

Chùa Thiên Niên

Đường Lạc Long Quân

 

36

Chùa Tứ Liên

Đường Yên Phụ

 

37

Chùa Kim Liên

Phố Nghi Tàm

 

38

Đình An Thái

Phố Thụy Khuê

 

39

Đình Đông Xã

Phố Thụy Khuê

 

40

Đền Vệ Quốc

Phố Thụy Khuê

 

41

Đền Đồng Cổ

Phố Thụy Khuê

 

42

Đền Thăng Long

Phố Thụy Khuê

 

43

Đền Voi Phục

Phố Thụy Khuê

 

IX

Quận Thanh Xuân

 

 

44

Đình Khương Đình

Phố Khương Đình

 

45

Chùa Bồ Đề

Phố Quan Nhân

 

46

Đình Quan Nhân

Phố Quan Nhân

 

47

Đình Cự Chính

Phố Quan Nhân

 

X

Huyện Từ Liêm

 

 

48

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Đường Phạm Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/04/2009 về triển khai thực hiện Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.912

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157