Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm có quy mô số hộ gia đình nhỏ để thành lập ấp mới, khóm mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 59/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 14/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

SẮP XẾP, SÁP NHẬP CÁC ẤP, KHÓM CÓ QUY MÔ SỐ HỘ GIA ĐÌNH NHỎ ĐỂ THÀNH LẬP ẤP MỚI, KHÓM MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012;

Thực hiện Chương trình số 61-CTr/TU ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm có quy mô số hộ gia đình nhỏ để thành lập ấp mới, khóm mới trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT- BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để thành lập ấp mới, khóm mới (ấp có dưới 175 hộ, khóm có dưới 200 hộ); khuyến khích các địa phương chủ động thực hiện sắp xếp đối với các ấp, khóm không thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV (ấp có từ 175 hộ trở lên, khóm có từ 200 hộ trở lên) khi có đủ điều kiện thuận lợi và được Nhân dân tại địa phương đồng thuận, nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm; phát huy tốt vai trò của các tổ chức tự quản tại cộng đồng dân cư và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng của ấp, khóm.

2. Việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm phải đảm bảo quy trình được quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 14/2018/TT- BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm, cần phải xem xét đến các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, địa hình và phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư tại địa phương; đảm bảo đúng tiến độ, giữ vững ổn định chính trị, không làm ảnh hưởng đến tư tưởng của những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

- UBND cấp huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh uỷ,UBND Tỉnh và các quy định pháp luật về sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm tại địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát thực trạng về tổ chức của ấp, khóm trên toàn địa bàn quản lý và dự kiến danh sách ấp, khóm phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập theo quy định Thông tư số 14/2018/TT-BNV và các ấp, khóm không thuộc diện phải sắp xếp nhưng xét thấy có đủ điều kiện thuận lợi để sắp xếp lại, nhằm tin gọn tổ chức bộ máy.

- Đảng uỷ, HĐND, UBND cấp xã tổ chức cuộc họp (mời đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện cùng dự) để thống nhất về chủ trương và dự kiến phương án sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 10/4/2019.

2. Xây dựng Đề án sáp nhập các ấp, khóm

2.1. Xây dựng và tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm

- UBND cấp xã xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm (theo hướng dẫn của Sở Nội vụ); chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực đối với Đề án sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm. Hình thức lấy ý kiến của cử tri hoặc đại cử tri đại diện hộ gia đình được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI.

- Đề án sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực tán thành, thì UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến cử tri) để trình HĐND cùng cấp thông qua.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/6/2019.

2.2. Trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm.

- UBND cấp xã trình HĐND cấp xã thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm tại kỳ họp HĐND thường kỳ giữa năm 2019 hoặc kỳ họp đột xuất (khi thấy cần thiết để đảm bảo tiến độ). Sau khi được HĐND cấp xã thông qua, UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị sắp xếp, sáp nhập ấp khóm, trình UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: trong tháng 8/2019.

3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định hồ sơ đề nghị sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm

- UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, đề án sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, UBND cấp huyện tổng hợp và có Tờ trình đề nghị sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm trên địa bàn (kèm đầy đủ hồ sơ theo quy định), gửi Sở Nội vụ thẩm định.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/9/2019.

4. Hoàn thiện hồ sơ trình HĐND Tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019

- Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ đề nghị sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh (kèm theo dự thảo Tờ trình của UBND Tỉnh và Nghị quyết của HĐND Tỉnh) xem xét, trình HĐND Tỉnh thông qua việc sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 10/10/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án và các trình tự, thủ tục đề nghị sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm theo quy định và nội dung Kế hoạch này.

- Thực hiện nhiệm vụ thẩm định, tổng hợp hồ sơ được phân công tại Khoản 4 Mục II Kế hoạch này.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quy trình, thủ tục đề nghị sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm theo Mục II Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

- Tiến hành rà soát, đánh giá và chủ động thực hiện việc sắp xếp lại các ấp, khóm không thuộc diện phải sắp xếp theo theo quy định Thông tư số 14/2018/TT-BNV khi xét thấy đủ điều kiện, nhằm tin gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Ban Tổ chức TU;
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh;
- TT/HĐND; UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (V)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm có quy mô số hộ gia đình nhỏ để thành lập ấp mới, khóm mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58