Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 58/KH-UBND 2020 truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị Lạng Sơn

Số hiệu: 58/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 02/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 58/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025, BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBQG ngày 22/6/2019 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về phê duyệt Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trên địa bàn tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân về lợi ích, sự cần thiết trong việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; khẳng định tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh; củng cố sự tự tin, ý thức tự vươn lên của phụ nữ đáp ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Yêu cầu

- Nội dung truyền thông cần phản ánh đúng vai trò, sự đóng góp và tham gia của nam giới và nữ giới trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính trị, lãnh đạo, quản lý. Không truyền tải những nội dung, hình ảnh mang tính định kiến giới, phân biệt đối xử về giới.

- Hình thức truyền thông cần đổi mới, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông có sự phối hợp xã hội hóa của các cơ quan, đơn vị để tiết kiệm kinh phí và tăng hiệu quả truyền thông.

- Đảm bảo thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện. Khuyến khích, tạo điều kiện huy động các bên tham gia và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai các hoạt động của Kế hoạch, tăng cường lồng ghép thực hiện trong các chương trình, kế hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội.

3. Thời gian

Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tập trung triển khai thực hiện từ ngày ban hành Kế hoạch đến khi kết thúc kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Đối tượng

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn từ tỉnh đến cơ sở.

- Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, truyền thông, phát thanh và truyền hình của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn.

- Cộng đồng dân cư, trong đó ưu tiên tập trung tuyên truyền tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Biên soạn, phát hành các tài liệu và sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

- Biên soạn và xuất bản tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trên cơ sở nội dung luật pháp, chính sách Việt Nam và cam kết quốc tế liên quan về quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

- Xuất bản các chuyên san, ấn phẩm tuyên truyền kết quả, thành tựu về bình đẳng giới về lĩnh vực chính trị, về vai trò, vị trí và sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam.

- Xây dựng các pano, áp phích, sản phẩm truyền thông gắn với bộ thông điệp truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Lưu ý có các sản phẩm truyền thông phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn.

- Cung cấp các tài liệu, ấn phẩm truyền thông, sản phẩm truyền thông để tuyên truyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các cuộc thi, sự kiện sân khấu hóa của các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan và các hoạt động tại cộng đồng; sản phẩm truyền thông có thể bao gồm: sổ, bút, đồ lưu niệm, trang phục cổ động và các sản phẩm tiện ích khác đi kèm thông điệp truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

2. Tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới trong đó có nội dung bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; tập huấn kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng mềm cho cán bộ nữ tiềm năng.

- Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trong quá trình tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bình đẳng giới đến các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ các thành viên trong mạng lưới cán bộ làm công tác truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được tham gia các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng về giới và bình đẳng giới.

3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương đóng trên địa bàn và cơ quan thông tấn, báo chí cấp tỉnh, cấp huyện, đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

- Hỗ trợ một số cơ quan truyền thông duy trì các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hưởng ứng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên các phương tiện truyền thông như: phát thanh, truyền hình, báo viết, báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội...

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông, chương trình truyền hình thực tế, phóng sự, đối thoại về vai trò, vị trí và sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam nói riêng, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói chung.

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông

- Lồng ghép việc thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu trao đổi, các sự kiện hoạt động tại cộng đồng.

- Xây dựng các chương trình sự kiện cộng đồng nhằm tuyên truyền về bình đẳng giới nói chung, về vai trò, năng lực, phẩm chất phụ nữ Việt Nam nói riêng nhân các sự kiện, ngày kỉ niệm.

- Đưa thông điệp bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vào các sản phẩm truyền thông và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 của UBND tỉnh và trung ương giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh)

- Chủ trì triển khai, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

- Xây dựng, in ấn các tài liệu, ấn phẩm truyền thông, sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị để tuyên truyền trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, báo ngành trong xây dựng các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục và các phóng sự tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, thay đổi nhận thức về bình đẳng giới, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị đối với lãnh đạo các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở; tập trung triển khai các lớp tập huấn cho các nữ ứng cử viên tham gia vào các cơ quan dân cử về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh)

- Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Chủ động triển khai, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch truyền thông trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện các hoạt động truyền thông trên diện rộng, có tính lan tỏa trong cộng đồng; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương, báo ngành để xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền theo định kỳ về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Huy động và tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp cùng tham gia triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chủ động kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông trên các lĩnh vực quản lý.

- Các Sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các cơ quan thông tin đại chúng khác ngoài các nhiệm vụ trên, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Sở Nội vụ: tiếp tục tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý hoặc trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

+ Sở Thông tin và Truyền thông: tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; chú trọng công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản có nội dung định kiến giới.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và các cơ quan thông tin đại chúng khác: tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới, đặc biệt trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đẩy mạnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, truyền hình về vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ tình hình thực tế địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, bố trí kinh phí và lồng ghép thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020; kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Kế hoạch.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường công tác tuyên truyền vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động và Nhân dân.

5. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Xây dựng các bài viết, phóng sự về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đăng trên các Tạp chí Xứ Lạng, Báo Lạng Sơn...

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và các kỹ năng cần thiết trong thực thi công tác cho cán bộ Hội các cấp.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế từng đơn vị và nội dung Kế hoạch này, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, chủ động xây dựng Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị trên địa bàn tại đơn vị, địa phương trước ngày 10/4/2020; báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05/6/2021 để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ngành, địa phương về nội dung của Kế hoạch; báo cáo Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này trước ngày 15/6/2021.

3. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thành viên BVSTBCPN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, TH, THCB;
- Lưu: VT, KG-VX(NCD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 58/KH-UBND ngày 02/04/2020 truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


676

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!