Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 57/KH-TLĐ năm 2014 hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 57/KH-TLĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Mai Đức Chính
Ngày ban hành: 25/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-TLĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014 - 2020 trong các cấp công đoàn với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh, qua đó thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị tăng cao.

2. Vận động đoàn viên và CNVCLĐ tham gia với cơ quan, doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.

3. Các hoạt động được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh, những hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện tăng trưởng xanh. Trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức thực hiện thường xuyên sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

2. Tham gia với cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức triển khai, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

3. Vận động đoàn viên và CNVCLĐ tham gia với cơ quan, doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí thải nhà kính. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động tổ chức phát động và thực hiện các cuộc vận động “Lối sống xanh”, “Xanh hóa sản xuất’' và phong trào 3T “Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng”. Đưa các tiêu chuẩn về thực hiện lối sống văn minh, tiêu dùng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, doanh nghiệp.

4. Tổ chức phong trào xanh hóa cơ quan, doanh nghiệp như trồng cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong cơ quan, doanh nghiệp.

5. Lồng ghép kiến thức về tăng trưởng xanh và năng lượng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ.

6. Tham gia các hoạt động trao đổi kinh nghiệm hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chỉ đạo các Liên đoàn lao động các Tỉnh, Thành phố; Công đoàn Ngành TW; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phối hợp với các Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn.

- Tham gia các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

- Chỉ đạo hệ thống báo, tạp chí của tổ chức công đoàn mở các trang, mục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên và CNVCLĐ về ý nghĩa, vai trò của tăng trưởng xanh; ý thức thực hiện sử dụng năng lượng và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo Trường Đại học Công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng, các trường cao đẳng, trung cấp nghề trong hệ thống công đoàn, lồng ghép kiến thức về tăng trưởng xanh và năng lượng vào các chương trình đào tạo cho sinh viên, cũng như đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn ngành Công thương, Liên đoàn lao động tỉnh Long An thí điểm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

- Giao cho Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn là cơ quan tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai kế hoạch này và phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch đã được Thủ trưởng phê duyệt.

2. Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng cộng ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

- Căn cứ kế hoạch hành động của Tổng Liên đoàn, Bộ, ngành, địa phương và điều kiện cụ thể ở từng ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể ở cấp mình và tổ chức triển khai đến công đoàn cơ sở thuộc ngành, địa phương.

- Tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện các kế hoạch, chương trình của các Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan trong việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh; xây dựng ý thức thực hiện thường xuyên sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

- Lồng ghép kiến thức về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn và người lao động.

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Căn cứ chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên, lồng ghép, cụ thể hóa các hoạt động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp mình và phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh xây dựng ý thức thực hiện thường xuyên sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Công đoàn cơ sở tích cực tham gia vào quá trình thay đổi cơ cấu, công nghệ theo hướng xanh hóa sản xuất.

4. Công đoàn cơ sở

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên và CNVCLĐ với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động tổ chức phát động và thực hiện các cuộc vận động “Lối sống xanh”, “Xanh hóa sản xuất” và phong trào 3T “Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng”; phong trào “Xanh - Sạch -Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào trồng cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong cơ quan, doanh nghiệp.

- Chủ động đối thoại, thương lượng tập thể, tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình của doanh nghiệp về xanh hóa việc làm, việc làm bền vững, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường.

Trên đây là kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 của Tổng Liên đoàn LĐVN, đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của cấp mình, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực và thường xuyên báo cáo kết quả về Tổng liên đoàn LĐVN (Qua Ban Quan hệ lao động).

 

 

Nơi nhận:
- Đoàn chủ tịch TLĐ (để chỉ đạo);
- LĐLĐ các tỉnh, TP: CĐ ngành TW;
- CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VP, Ban QHLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 57/KH-TLĐ năm 2014 hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74