Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 5670/KH-UBND năm 2018 bổ sung Kế hoạch 4447/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động 32-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 5670/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5670/KH-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỐ 4447/KH-UBND NGÀY 24/9/2018 CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 32-CTR/TU NGÀY 31/7/2018 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26-NQ/TW NGÀY 19/5/2018 HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ “TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TM NHIỆM VỤ”

Thực hiện Nghị Quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW,

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch bổ sung Kế hoạch số 4447/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 31/7/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch s 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị, nhằm tạo chuyn biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Thực hiện cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với tình hình thực tế của tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (thực hiện trong quý IV năm 2018).

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông, báo chí trong tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tin thông tin đại chúng bng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng tới việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó, tập trung vào nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

2. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các đề án để triển khai thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và để đào tạo, bi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý (thực hiện sau khi Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài được ban hành).

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh:

- Triển khai Chương trình học song ngữ trong các cấp học phổ thông (thực hiện sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài (thực hiện sau khi Chương trình này được Trung ương ban hành).

c) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh:

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách về Khoa học và công nghệ đã được ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới nhằm phát triển đội ngũ cán bkhoa học và công nghệ của tỉnh có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, ngang tầm khu vực và thế giới (thực hiện từ năm 2019).

- Sơ kết việc thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ (thực hiện trong năm 2019).

3. Về chính sách nhà ở đối với cán bộ

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy hoạch đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân cả giai đoạn trước mắt và lâu dài (thực hiện từ năm 2019).

4. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chng chạy chức, chạy quyền

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên sau đây:

- Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để xác định các đối tượng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng được các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, phù hợp về độ tuổi, tỷ lệ nữ, có tính kế thừa và chuyển tiếp trong từng giai đoạn cụ thể.

- Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

- Xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ trên cơ sở gắn với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan thuộc phạm vi quản lý để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau, tạo sự liên thông trong công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình; chú trọng việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ.

- Chủ động xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ theo từng vị trí việc làm trên cơ sở lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; xây dựng Quy chế thực hiện phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ khi tiến hành xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất theo chuyên đề, chuyên ngành; của cấp trên đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Đồng thời, chú trọng công tác cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm.

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch này đến tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, theo dõi, kiểm tra và định kỳ 06 tháng, năm hoặc theo yêu cầu đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch số 4447/KH-UBND về UBND tỉnh, để báo cáo về cơ quan cấp trên theo quy định.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các quy định liên quan đến công tác cán bộ. Chủ động đề xuất các giải pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch này và Kế hoạch số 4447/KH-UBND. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất theo chuyên đề, chuyên ngành để phòng ngừa cũng như phát hiện các sai phạm nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, ban ngành tnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch số 4447/KH-UBND về Sở Nội vụ theo định kỳ 06 tháng, năm hoặc đột xuất để theo dõi, tổng hợp.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (kèm KH4447);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cao Văn Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5670/KH-UBND năm 2018 bổ sung Kế hoạch 4447/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động 32-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125