Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 56/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 09/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đ tchức cuộc bu cử đại biu Quc hội khóa XV và đại biu Hội đng nhân dân (HĐND) các cp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền để cán bộ Đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; hiểu biết được quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử; nắm bắt được các quy định, quy trình, thời gian triển khai công tác bầu cử để tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn được những người xứng đáng làm đại biu Quốc hội, HĐND các cấp.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thành ủy và Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, Thành phố, Sở, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm

- Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, nêu bật được những thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống đất nước ta đã đạt được sau 35 năm đổi mới, đặc biệt là vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch bệnh COVID-19 năm 2020.

- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026); các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 vdự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/20201 về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp), Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp... Tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngay 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; vị trí, vai trò của đại biu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri...

- Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nội dung tại đơn vị phường không tổ chức bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội thí đim tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

- Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mi của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gn đây.

- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri Thủ đô và cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri Thủ đô.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

2. Thời gian và tiến độ thông tin, tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành bắt đầu từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

a) Đợt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm đến 30/4/2021

- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền li và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

- Kịp thời tuyên truyền các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban bầu cử Thành phố, các hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Thành phố liên quan đến công tác bầu cử.

b) Đợt 2: Từ 01/5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định v bu cử và ththức bu cử.

- Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước và thành phố Hà Nội.

3. Hình thức tuyên truyền

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hình thức: Các tin, bài, phóng sự, câu chuyện, chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, phóng sự...

- Các cơ quan báo chí đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ vào tuyên truyền; xây dựng các nền tảng ứng dụng cho các nội dung thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

b) Tuyên truyền trên cng/trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn th, quận, huyện, thị xã và hệ thống thông tin cơ sở

- Thông tin đầy đủ, kịp thời trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp với mỗi địa phương, để phát trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn, kèm theo chuyên mục hỏi, đáp về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng bao gồm cả bảng tin điện tử.

- Sản xuất đĩa CD tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

- Tăng cường thiết kế các bộ sản phẩm truyền thông như: infographic, video, clip, trailer về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

c) Tuyên truyền cđộng trực quan

Cẩm nang, tờ rời, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, màn hình điện tử led, màn hình frame tại các thang máy của trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng... tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

d) Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng

Tchức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trước, trong và sau thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các địa điểm công cộng của Thành phố và 30 quận, huyện, thị xã.

e) Tuyên truyền qua các hoạt động khác

- Xây dựng chuyên mục, tin, bài, phim ngắn, video clip, thông tin dưới dạng đồ họa đđăng tải, tuyên truyền trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội có nhiều người dùng tại Việt Nam.

- Cung cấp, lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Nhắn tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến các thuê bao di động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SThông tin và Truyền thông

- Chủ trì, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức trin khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền thưng xuyên, đột xuất theo chỉ đạo của UBND Thành phố trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông của các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội đảm bảo hiệu quả, kp thời.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông và báo chí - xuất bản; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở phát thanh các bản tin giới thiệu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Phối hợp Sở Nội vụ thông tin về cuộc bầu cử tại các cuộc họp báo chí định kỳ hoặc đột xuất; đối mới cách thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

- Thành lập đoàn công tác kiểm tra một số địa phương, cơ quan báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền.

- Tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của các địa phương về bầu cử.

- Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động hỗ trợ nhắn tin tuyên truyền tới các thuê bao điện thoại di động trên địa bàn nhằm vận động cử tri đi bầu cử.

- Rà soát, phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo và xử lý kịp thời tin giả, thông tin xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử; phối hp chặt chẽ với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, ứng dụng mạng xã hội trong quản lý, xử lý tin giả chống phá Đảng và Nhà nước.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

Chỉ đạo tchức các hoạt động thông tin cđộng trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, tranh cđộng, bảng điện tử, trin lãm và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ththao trước, trong và sau thành công cuộc bầu cử tại các địa điểm công cộng của Thành phố và 30 quận, huyện, thị xã, chú trọng tới khu vực bầu cử, nhất là ở vùng sâu, vùng xa trung tâm.

3. Sở Nội vụ

Là cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử Thành phố, có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, là đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí và đơn vị liên quan về công tác bầu cử, kết quả bầu cử.

4. SNgoại vụ

Chủ trì biên soạn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí nước ngoài về cuộc bầu cử của thành phố Hà Nội.

5. Sở Tư pháp

- Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, ấn phẩm hỏi đáp.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; mạn đàm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, đại biểu và tiểu sử ứng cử viên.

- Xây dựng chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/); đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

7. Đnghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; gợi ý xây dựng chương trình hành động, thẩm định chương trình hành động của các ứng cử viên; chủ trì biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền đến hệ thống tuyên giáo, bí thư chi bộ, tổ dân phố...; tổ chức giao ban, định hướng, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thông tin tình hình công tác bầu cử trước, trong và kết quả bầu cử cho đội ngũ báo cáo viên, văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô; chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ họp giao ban Tng Biên tập các cơ quan báo chí Hà Nội đchỉ đạo định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền; phối hợp chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên các báo Trung ương và địa phương; mchuyên mục và đăng tải các thông tin, bài viết trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố, Bản tin Thông tin nội bộ về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

8. Đnghị Ban Dân vận Thành ủy

Vận động Nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tchức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng bầu cử. Bám sát cơ sở, địa bàn, địa phương, tăng cường các hoạt động, hình thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp Nhân dân trong xã hội hướng về ngày bầu cử, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm phát sinh.

Chủ động phối hp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc chỉ đạo thông tin, tuyên truyền các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố.

10. Các quan báo chí Hà Nội

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền; mở chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm tuyên truyền có hiệu quả về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng nội dung phỏng vấn, nhất là của cử tri, người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện: Cầu truyền hình - cầu phát thanh trực tiếp khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

11. Các S, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

Căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thành phố, xác định rõ tiến độ thời gian và phương thức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hp, tham mưu UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thư
ng trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP: L.T Lực, Đ.Q,Hùng, KGVX, TKBT, TH;
- Các cơ quan báo chí Thành phố;
- Cổng GTĐT Hà Nội;
- Lưu
: VT, KGVXHg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183