Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 54/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 54/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 25/02/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019; được sự thống nhất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2019.

- Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung chủ yếu, chương trình làm việc cụ thể của UBND tỉnh trong năm 2019, từ đó tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nhiệm vụ chủ yếu, những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cần thực hiện trong thời gian đến để việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp, có hiệu quả.

- Quá trình thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo đúng nội dung, tiến độ về thời gian và đạt hiệu quả thiết thực.

II. Nội dung thực hiện

1. Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Chỉ thị s05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tquốc và các đoàn thchính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân và Công văn số 2629-CV/TU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐi/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

4. Triển khai thực hiện sâu rộng, thiết thực các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về theo chủ đề "Năm dân vận chính quyền - 2019" gắn với xây dựng và ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

5. Tăng cường việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kế hoạch 125-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị s19/CT-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gắn với thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 16/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; Thường xuyên, tích cực chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; kịp thời ngăn ngừa việc người dân tập trung khiếu kiện đông người sai quy định, gây mt an ninh trật tự trên địa bàn.

7. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trn; trọng tâm là những nguyên tắc, nội dung công khai; các hình thức để Nhân dân thực hiện quyền dân chủ: bàn và quyết định trực tiếp, tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở.

8. Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc gn với thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, trọng tâm là những nội dung: quyn, nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp và người lao động; những nội dung và hình thức chủ doanh nghiệp phải công khai; những việc người lao động quyết định và thực hiện quyền giám sát; việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; về tổ chức đi thoại trong doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

9. Tăng cường việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Quyết định số 454-QĐ/TU, ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh vi nhân dân, trọng tâm là việc tăng cường đối thoại trực tiếp của bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước các cấp với tổ chức, nhân dân; đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, yêu cầu của nhân dân sau tiếp xúc, đối thoại. Ban hành các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, văn bản cụ thể hóa của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến cộng đng trước khi thực hiện các dự án đầu tư

10. Tiếp tục chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng, kết báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng và hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ); báo cáo 06 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/6/2019, báo cáo năm gửi trước ngày 15/11/2019.

Giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Cán sự đảng Chính phủ;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận TW;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP
UB: CVP, PCVP (NC), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi170
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 54/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.335

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184