Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 528/KH-UBND năm 2017 triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 528/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 18/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/KH-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai, thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về hoạt động tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đến cán bộ, công chức, viên chức và cho nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam, điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán và cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm, Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân.

b) In, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm.

c) Phân công nhiệm vụ:

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Cơ quan phối hợp:

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam; cán bộ làm công tác điều tra tội phạm trong Quân đội nhân dân.

+ Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng làm công tác kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

+ Sở Tư pháp tổ chức 01 hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới cho báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên thuộc hệ thống Công đoàn có nội dung về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Thời gian thực hiện: Quý I - 2018.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

+ Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; gắn việc triển khai thi hành Luật với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy hiệu quả của Luật này.

2. Kiểm tra, rà soát những văn bản quy phạm pháp luật về tạm giữ, tạm giam

a) Đối tượng rà soát: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (nếu có).

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, chức năng của mình; tổng hợp kết quả rà soát của các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và xây dựng báo cáo về kết quả rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công an.

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật thi hành tạm giữ, tạm giam gửi kết quả rà soát về Công an tỉnh tổng hợp, kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Thời gian thực hiện:

- Kết quả rà soát gửi về Công an tỉnh trước ngày 15/11/2017.

- Công an tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/11/2017.

3. Trách nhiệm của các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Công an tỉnh

- Tổ chức việc tập huấn chuyên sâu về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam; tập huấn nội dung của Luật cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc quyền quản lý, đặc biệt là đối với các cán bộ, chiến sĩ tại trại tạm giam, các nhà tạm giữ, cán bộ làm công tác điều tra, cán bộ làm công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm tháo gỡ những khó khăn, hạn chế, bất cập, bảo đảm việc quản lý giam giữ phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Tố tụng hình sự và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới.

- Khảo sát toàn diện, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và lực lượng cho cơ sở giam giữ; xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đã xuống cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh; hướng dẫn cụ thể về số lượng biên chế đối với Trại tạm giam, Nhà tạm giữ.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tổ chức việc tập huấn về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân cho các cán bộ, chiến sĩ làm công tác tạm giữ, tạm giam; triển khai thực hiện các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn việc áp dụng các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam trong Quân đội nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công.

c) Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh xây dựng hoặc bố trí khu, buồng riêng để khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan y tế hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có thân nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

đ) Sở Tài chính

Căn cứ dự toán kinh phí triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, theo khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán đảm bảo điều kiện cho hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong dự toán chi ngân sách địa phương giao cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập kế hoạch trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý cơ sở giam giữ tại địa phương mình; chỉ đạo các cơ quan nhà nước ở địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở giam giữ; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh liên quan giám sát, kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch; có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam báo cáo Bộ Công an./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCHQS tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: HCTC, CAT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 528/KH-UBND năm 2017 triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79