Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 52/KH-UBND 2021 duy trì Hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001 2015 tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 52/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Lưu Trung
Ngày ban hành: 17/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Duy trì có hiệu quả HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan hành chính. Giúp công chức, viên chức thực hiện công việc khoa học, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Ứng dụng công nghệ thông tin với xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính.

- Tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban trong cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan, đơn vị với các tổ chức, cá nhân. Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; để việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính của tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong mỗi cơ quan, đơn vị. Giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị kiểm soát tốt quy trình giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền quản lý của mình từ đó nâng cao chất lượng quản lý.

- Đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị để công tác tham mưu việc áp dụng hệ thống ngày càng tốt hơn.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Duy trì và cải tiến HTQLCL của các Cơ quan hành chính

a) Các cơ quan, đơn vị căn cứ Bộ tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đã được ban hành để áp dụng vào thực tế; đồng thời rà soát, kịp thời cập nhật các thay đổi của TTHC do UBND tỉnh công bố, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; đảm bảo các quy trình ISO phù hợp với TTHC, văn bản quy phạm pháp luật, Mô hình khung HTQLCL và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong xử lý, điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị. Đối với các TTHC không thực hiện xây dựng quy trình áp dụng HTQLCL phải có văn bản báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ và nêu rõ lý do.

b) Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo tối thiểu 01 năm một lần để đảm bảo HTQLCL phù hợp với yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 , quy định của pháp luật và thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị.

c) Thực hiện công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL và gửi thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

d) Triển khai áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nếu xét thấy cần thiết.

2. Thực hiện thí điểm ISO điện tử

a) Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng hệ thống phần mềm ISO điện tử áp dụng tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang.

b) Triển khai thí điểm việc áp dụng ISO điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang.

c) Tổ chức đánh giá việc thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục trin khai áp dụng ISO điện tử tại các cơ quan hành chính của tỉnh vào các năm tiếp theo.

3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức

a) Tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức của các cơ quan hành chính kiến thức về TCVN ISO 9001:2015 ; vận hành bộ tài liệu, áp dụng vào thực tế công việc nội bộ của cơ quan, trong giải quyết TTHC.

b) Đào tạo, hướng dẫn thực hành đánh giá nội bộ, thực hiện khắc phục, duy trì, cải tiến HTQLCL đối với các điểm không phù hợp; rà soát bộ tài liệu thống nhất theo Mô hình khung.

c) Đào tạo cho UBND các huyện, thành phố nghiệp vụ đánh giá, kiểm tra HTQLCL để đủ năng lực kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tại đơn vị và UBND cấp xã.

4. Kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính (theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg); báo cáo tình hình duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cho UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ban Chỉ đạo ISO của các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các xã, phường, thị trấn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là: 3.982.840.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó:

- Kinh phí kiểm tra, đào tạo; triển khai ISO điện tử và điều hành chung là: 1.144.840.000 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đng).

- Kinh phí duy trì của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là: 438.000.000 đng (Bốn trăm ba mươi tám triệu đồng).

- Kinh phí duy trì của UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã là: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Nguồn kinh phí

- Kinh phí kiểm tra, đào tạo và điều hành chung; kinh phí duy trì của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình ISO chờ phân bnăm 2021.

- Kinh phí triển khai thí điểm ISO điện tử thực hiện theo đề cương và dự toán chi tiết xây dựng hệ thống phần mềm ISO điện tử áp dụng tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang: Nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ chờ phân bổ.

- Kinh phí duy trì của UBND cấp huyện, UBND cấp xã: Nguồn kinh phí hoạt động của UBND cấp huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị đang áp dụng HTQLCL

- Các cơ quan hành chính báo cáo định kỳ (trước ngày 15/12) và theo yêu cầu về kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- UBND cấp xã gửi báo cáo cho UBND cấp huyện tổng hợp, gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, cụ thể như sau:

- Triển khai thí điểm, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện và phương hướng áp dụng ISO điện tử tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang;

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức về nghiệp vụ kiểm tra, công tác áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể các TTHC phải đưa vào áp dụng HTQLCL, đảm bảo áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra;

- Tổng hợp, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện HTQLCL cho UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể các TTHC phải đưa vào áp dụng HTQLCL;

- Cử công chức phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc duy trì, đánh giá hiệu quả HTQLCL tại các cơ quan hành chính theo Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán kinh phí do Sở Khoa học và Công nghệ lập, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện dựa trên khả năng cân đối ngân sách.

5. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả áp dụng, duy trì HTQLCL gắn với việc thực hiện cải cách hành chính;

- Cử công chức phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc duy trì HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai ISO điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính của tỉnh.

7. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đang áp dụng HTQLCL

- Duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của cơ quan, đơn vị theo khoản 2, Mục II của Kế hoạch này và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện;

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho đội ngũ công chức, viên chức; cử lãnh đạo, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ.

8. UBND các huyện, thành phố

- Duy trì và cải tiến HTQLCL vào hoạt động của UBND theo khoản 2, Mục II của Kế hoạch này và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch và lập dự toán chi ngân sách địa phương cho việc duy trì và cải tiến HTQLCL trong phạm vi quản lý (kinh phí duy trì của UBND cấp huyện, UBND cấp xã), trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

- Đôn đốc, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định;

- Đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức am hiểu về hệ thống nhằm tham mưu UBND quản lý, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định; cử lãnh đạo, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ.

9. UBND các xã, phường, thị trấn

- UBND các xã, phường, thị trấn duy trì và cải tiến HTQLCL theo khoản 2, Mục II của Kế hoạch này và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện;

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn áp dụng HTQLCL cho đội ngũ công chức, viên chức; cử lãnh đạo, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP; P.KGVX, P.KT, P.TH;
- Lưu: VT, nvthanh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lưu Trung

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s: 52/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 ca UBND tỉnh Kiên Giang)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kinh phí (nghìn đồng)

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền

I

Công tác kiểm tra, đào tạo, triển khai ISO điện tử và điều hành chung

1.144.840

1

Kiểm tra tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại các CQHC theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

Sở Khoa học và Công nghệ, VP. UBND tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tháng 5-tháng 12

20.000

01 cuộc

20.000

2

Đào tạo, tập huấn kiến thức về Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

500.000

2.1

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho các CQHC các kiến thức về TCVN ISO 9001:2015 ; đánh giá nội bộ; duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 ... cho các CQHC (01 ngày/lớp; khoảng 70 đại biểu/lớp)

Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tháng 3 - tháng 12

25.000

16

400.000

2.2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp huyện, các CQHC cấp tỉnh (05 ngày/lớp; khoảng 30 người/lớp)

Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tháng 4 - tháng 12

100.000

1

100.000

3

Triển khai thí điểm áp dụng ISO điện tử tại 05 CQHC

 

 

116.568

5

582.840

4

Tổ chức hội thảo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm, thảo luận hướng triển khai ISO điện tử tại các CQHC của tỉnh (01 buổi, khoảng 60 đại biểu thuộc các CQHC cấp tỉnh; các đơn vị thí điểm và các đơn vị liên quan)

Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tháng 11 - tháng 12

17.000

1

17.000

5

Công tác điều hành chung: Tham dự, tổ chức họp, hội nghị; văn phòng phẩm, gửi thư, tài liệu...

Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tháng 01 - tháng 12

 

 

25.000

II

Hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO tại các CQHC

2.838.000

1

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

VP.UBND tỉnh; Sở, ban, ngành tnh

Tháng 01 - tháng 12

15.000

22

330.000

2

Các Chi cục áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO

Các Chi cục đang áp dụng ISO

Tháng 01 - tháng 12

12.000

09

108.000

3

UBND các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

UBND các huyện, thành phố; UBND cấp xã

Tháng 01 - tháng 12

15.000

160

2.400.000

 

Tổng cộng

 

 

3.982.840

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 52/KH-UBND ngày 17/03/2021 về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.279

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47