Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố và 10 năm công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến (2006-2016) trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 50/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 50/KH-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2006/NĐ-CP NGÀY 17/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ 10 NĂM CÔNG TÁC CỦNG CỐ, XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN (2006 - 2016) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-BCA-V28 ngày 04/4/2016 và Hướng dẫn số 565/HD/V28-P7 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vdân phố (2006 - 2016) và Kế hoạch số 120/KH-CAT-V28 ngày 28/4/2016 của Bộ Công an về tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 - 2016, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá thực trạng tình hình, kết quả 10 năm triển khai, thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh, Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng, trang bị phương tiện làm việc cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh; nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những vướng mắc, bất cập, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bảo vệ dân phố.

2. Đánh giá tình hình, kết quả 10 năm công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bo vệ ANTQ; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến của địa phương.

3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác chỉ đạo, thực hiện trong thời gian qua.

4. Việc tổ chức Hội nghị đảm bảo trang trọng, thiết thực và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân ph.

- Báo cáo tổng kết 10 năm công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (2006 - 2016).

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tham luận về kết quả công tác triển khai thực hiện, những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến; những kiến nghị, đề xuất.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

2. Chương trình Hội nghị

- Ổn định tổ chức (Công an tỉnh);

- Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Hội nghị (Công an tỉnh);

- Báo cáo tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và tổng kết 10 năm công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (2006 - 2016) trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh);

- Tham luận của các đơn vị, địa phương và các điển hình tiên tiến (Lãnh đạo UBND tnh);

- Phát biểu ý kiến của đại diện lãnh đạo Công an tỉnh;

- Khen thưởng và trao Kỷ niệm chương Vì An ninh tổ quốc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh);

- Kết luận hội nghị (lãnh đạo UBND tỉnh).

3. Thành phần đại biểu (530 đại biểu)

a) Đại biểu cấp tnh

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban Thường trực PCTP, TNXH & XDPT TD BVANTQ tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng liên quan thuộc Công an tỉnh; Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

b) Đại biểu ở huyện, thị xã, thành phố

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo và chỉ huy Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT Công an các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn;

- Đại diện 31 Ban Bảo vệ dân phố.

c) Mời các cá nhân và đại diện các tập thể được khen thưởng, tặng kỷ niệm chương 2016.

đ) Mời phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Định dự và đưa tin.

4. Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong tháng 10/2016 (thời gian cụ thể có thông báo sau).

5. Địa điểm: Hội trường A Công an tỉnh (01A Trần Phú, TP. Quy Nhơn).

6. Kinh phí: Giao Công an tỉnh lập dự trù kinh phí tổ chức hội nghị gửi Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh hỗ trợ theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh:

- Trang trí khẩu hiệu:

+ Trong hội trường:

“Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và 10 năm công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến (2006 - 2016) trên địa bàn tỉnh

Bình Định, ngày    tháng     năm 2016”

+ Trước Hội trường:

“Chào mừng đại biểu về dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và 10 năm công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến (2006 - 2016) trên đa bàn tỉnh”

- Chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (2006 - 2016) trên địa bàn tỉnh và báo cáo tổng kết 10 năm công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tài liệu phục vụ hội nghị...

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung: Bài phát biểu bế mạc, giấy mời.

- Dự trù kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; thanh quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị theo quy định.

- Rà soát, thống nhất với Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) lựa chọn đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và 10 năm củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (2006 - 2016) trên địa bàn tỉnh.

- Tập hợp các ý kiến, kiến nghị đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo để báo cáo Chính phủ, BCông an theo quy định.

- Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính: Phối hợp Công an tỉnh đề xuất hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định.

3. Sở Nội vụ: Xem xét, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (2006 - 2016) và 10 năm củng c, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị nội dung tham luận và ý kiến kiến nghị, đề xuất đtrình bày tại Hội nghị. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí phương tiện đưa đón các đại biểu trên địa bàn về dự Hội nghị.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- V28-BCA;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, K
11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố và 10 năm công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến (2006-2016) trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


629

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227