Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 50/KH-UBND 2018 đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành cấp huyện Quảng Ngãi

Số hiệu: 50/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 02/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, BAN NGÀNH VÀ CẤP HUYỆN (DDCI) TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2018

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai tổ chức việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện của tỉnh năm 2018 theo Bộ chỉ số (DDCI) được phê duyệt tại Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ nhằm thúc đẩy chất lượng điều hành các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao kết quả thu hút đầu tư và cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác triển khai việc đánh giá đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ, khách quan. Kết quả đánh giá phản ánh đúng thực trạng, công khai, minh bạch.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP

1. Đối tượng được đánh giá

a) Nhóm các sở, ban ngành: 14 sở, ban ngành sau được đánh giá trong năm đầu tiên (năm 2018): Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh.

b) Nhóm các huyện, thành phố, gồm 14 đơn vị: Thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ và Lý Sơn.

2. Phạm vi đánh giá

Từ thông tin khảo sát của khoảng 350 doanh nghiệp, hợp tác xã và 200 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh liên quan đến các chỉ số thành phần DDCI của tỉnh.

3. Nội dung đánh giá

- Các chỉ số thành phần theo DDCI của tỉnh năm 2018, gồm:

(1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin.

(2) Tính năng động.

(3) Chi phí thời gian.

(4) Chi phí không chính thức.

(5) Cạnh tranh bình đẳng.

(6) Hỗ trợ doanh nghiệp.

(7) Thiết chế pháp lý.

(8) Tiếp cận đất đai.

- Các sở, ban ngành: Đánh giá và xếp hạng dựa vào 7 chỉ số thành phần từ 1-7.

- Các huyện, thành phố: Đánh giá và xếp hạng dựa vào 8 chỉ số thành phần từ 1-8.

3. Phương pháp thực hiện

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về năng lực điều hành kinh tế của chính quyền cấp huyện và các sở, ban ngành của tỉnh.

- Khảo sát bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp. Năm 2018 là năm khảo sát đầu tiên, đảm bảo tỷ lệ hồi đáp đạt mức tối ưu; đồng thời hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá tính hợp lý của Bộ chỉ số DDCI của tỉnh và các công cụ khảo sát đã xây dựng nhằm hoàn thiện hơn.

- Sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp, góp ý của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Công bố Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh: Tháng 4/2018.

2. Tuyên truyền phổ biến về Bộ chỉ số DDCI của tỉnh: Thường xuyên trong năm 2018.

3. Ký kết hợp đồng thực hiện việc khảo sát, đánh giá DDCI của tỉnh năm 2018: Tháng 4/2018.

4. Thực hiện khảo sát, lập báo cáo đánh giá kết quả DDCI

- Lập kế hoạch, chuẩn bị triển khai: Tháng 4/2018.

- Khảo sát: Tháng 5/2018 - Tháng 9/2018.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu; chuẩn bị dữ liệu, nhập liệu và xây dựng CSDL: Tháng 10/2018 - Tháng 11/2018.

- Xử lý và tổng hợp dữ liệu: Tháng 12/2018.

- Lập báo cáo đánh giá kết quả: Tháng 01/2019 - Tháng 02/2019.

5. Công bố công khai kết quả DDCI 2018: Dự kiến trong tháng 3/2019 - tháng 4/2019 (tại Hội nghị PCI năm 2018 của tỉnh).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm

- Tổ chức công bố Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh tại Hội nghị “Phân tích, đánh giá kết quả PCI năm 2017, giải pháp cho năm 2018 và những năm tiếp theo”.

- Ký kết hợp đồng với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (Đơn vị tư vấn) để thực hiện việc khảo sát, đánh giá DDCI của tỉnh năm 2018.

- Đầu mối phối hợp, hỗ trợ, cung cấp các thông tin cần thiết để bên tư vấn hoàn thành công việc.

- Tiếp nhận kết quả đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị và dữ liệu có liên quan từ đơn vị tư vấn; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để tổ chức công bố công khai theo quy định.

2. Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm: Cung cấp danh sách đối tượng được khảo sát đang hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi có trách nhiệm: Truyền thông về việc triển khai đánh giá Bộ chỉ số DDCI của tỉnh; kịp thời đưa tin trong quá trình khảo sát, điều tra, lấy ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện của tỉnh.

4. Các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

- Tuyên truyền, phổ biến về Bộ chỉ số DDCI của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử.

- Phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và sự cần thiết của việc khảo sát, đánh giá DDCI trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương; đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI của tỉnh; phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá Bộ chỉ số DDCI của tỉnh.

5. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh: Phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI của tỉnh.

6. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (Đơn vị tư vấn)

- Thực hiện nội dung tại điểm 3, điểm 4 và điểm 5 Mục III của Kế hoạch này.

- Tiếp tục nghiên cứu việc điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số DDCI của tỉnh và xây dựng tiêu chí đánh giá của từng chỉ số, đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh.

7. Kinh phí thực hiện: Trong dự toán kinh phí năm 2018 cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CN Phòng TMCN VN tại Đà Nẵng;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi;
- Các đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THbha91.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 50/KH-UBND ngày 02/04/2018 triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.052

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!