Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2021

Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 19/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC VÀ TĂNG CƯỜNG THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Thực hiện Quyết định số 2029/QĐ-BVHTTDL ngày 31/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 3727/QĐ-BVHTTDL ngày 04/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

1.2. Nâng cao hiểu biết pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; về vị trí, vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội.

1.3. Xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị địa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

2.2. Gắn trách nhiệm và phát huy vai trò của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thực hiện các nội dung về hương ước, quy ước.

2.3. Bảo đảm 100% hương ước, quy ước được rà soát, đánh giá, từng bước hoàn thiện về nội dung theo quy định của pháp luật.

2.4. Bảo đảm 90% trở lên đội ngũ công chức, người lao động theo dõi, phụ trách công tác thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao, du lịch được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn.

2.5. Bảo đảm 75% trở lên các trưởng thôn, xóm, bản, tổ dân phố được tham dự lớp tập huấn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2.6. Trong quá trình triển khai phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

1.1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

1.2. Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tin bài, phóng sự, bản tin pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

1.3. Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào các hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Cơ quan chủ trì: Các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

1.4. Chỉ đạo các khu dân cư tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo quy định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/6/2019.

3. Tổ chức rà soát 100% các quy ước đã được công nhận hoặc phê duyệt trên địa bàn huyện, thành phố; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định

- Cơ quan chủ trì: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo kết quả rà soát quy ước với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/7/2019, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp chung;

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát quy ước với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/8/2019.

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

4.1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

4.2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hương ước, quy ước; xử lý, kiến nghị xử lý hương ước, quy ước vi phạm; qua đó phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hương ước, quy ước bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

4.3. Hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong quy ước; lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng các danh hiệu văn hóa vào hương ước, quy ước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

4.4. Gắn việc xây dựng, thực hiện quy ước với việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa. Thực hiện thống kê số liệu về các di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội được ghi nhận trong hương ước, quy ước đã được công nhận để có tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị; tiếp tục kiểm kê các di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội trong hương ước, quy ước để lập hồ sơ đưa vào danh mục nhằm bảo tồn, phát huy giá trị trong cộng đồng dân cư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

4.5. Tổ chức lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

5. Tổ chức xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

6. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xây dựng thực hiện hương ước, quy ước theo quy định.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh, đề xuất khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn việc xử lý hương ước, quy ước có nội dung vi phạm.

2. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

4. Ban Dân tộc tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nội dung hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

5. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với lĩnh vực được giao quản lý.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư thực thi pháp luật về hương ước, quy ước tại địa phương bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức thẩm định hương ước, quy ước trước khi trình Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố công nhận; hướng dẫn, tổ chức rà soát, đánh giá về nội dung, quy trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương; thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết hoạt động xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở cấp huyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho đối tượng liên quan.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định (gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp chung).

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt hương ước, quy ước; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội. Lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.784

DMCA.com Protection Status
IP: 3.219.31.204