Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 43-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 22/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 43-KL/TW NGÀY 07/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW, NGÀY 03/6/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày 18/02/2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (gọi tắt là Kết luận số 43-KL/TW);

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp ủy Đng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới;

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 08/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (gọi tắt là Chương trình hành động số 20-CTr/TU).

2. Yêu cầu

Việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 20- CTr/TU tiến hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chương trình hành động s20-CTr/TU, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây Đảng, Nhà nước trong sạch. Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; đổi mới cách thức tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

2. Phát huy vai trò của các cơ quan nhà nước trong công tác dân vận

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tham vấn ý kiến các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân; thể chế và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu qucông tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới” ban hành kèm theo Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng, tránh hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ kết hợp với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Phát huy vai trò gương mu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nht là người đứng đu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp với nhân dân. Chống các khuynh hướng mị dân, kích động dân trước những biểu hiện tiêu cực. Kiên quyết phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với biểu hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân,...;

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; sớm khắc phục tình trạng chậm hoặc không nắm được tình hình nhân dân. Tập trung xử lý khn trương, dứt điểm, kp thời các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh đhình thành và lan rộng các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh.

3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác dân vận trong thực hiện việc nhập, điều chỉnh, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ nay đến năm 2020”. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái.

4. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

5. Sở Nội vụ phối hp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả hoạt động các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu, tham mưu việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 01/11/2016 và Quyết định số 890-QĐ/TU, ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Tăng cường phối hợp, thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư, Quyết định số 103-QĐ/TU, ngày 23/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch hoặc Chương trình thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 20-CTr/TU cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả; báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo quy định.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

3. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, Chương trình hành động số 20-CTr/TU và Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 55b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 43-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.356

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210