Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 47/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TW, NGÀY 12/01/2017 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (sau đây viết tt là Chỉ thị số 13-CT/TW). UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, với những nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rng (sau đây viết tt là QLBV&PTR); đảm bảo Chỉ thị số 13-CT/TW được triển khai đồng bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Giám đốc các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW đến các cấp, các ngành, đơn vị, chủ rừng, cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong công tác QLBV&PTR, tạo được sự đồng thun cao trong quá trình triển khai thực hiện.

- Phải huy động được mọi nguồn lực thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ đối với công tác QLBV&PTR; đi mới và nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rng; đu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác QLBV&PTR.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch hành động này xây dựng kế hoạch, nội dung công tác hằng năm thực hiện nhiệm vụ QLBV&PTR; đồng thời là cơ sở đkiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị s13-CT/TV/ ở tng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1. Mục tiêu

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền và người đng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về QLBV&PTR; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng; phân định rõ ranh giới các loại rừng, giải quyết dt điểm tình trạng tranh chấp, lấn đất rừng; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về QLBV&PTR.

- Tiếp tục bảo vệ, giữ vững ổn định 384.221,5 ha rừng tự nhiên hiện có; bảo vệ, sử dụng, kinh doanh hiệu quả 191.845 ha rừng trồng.

- Phát triển lâm nghiệp bền vng, mỗi năm khoanh nuôi tái sinh 7,6 nghìn ha và trồng mới trên 10 nghìn ha rừng; đến năm 2020, phát triển trên 56 nghìn ha rừng trồng gỗ lớn và trên 30 nghìn ha luồng thâm canh; duy trì ổn định độ che phủ của rừng ở mức 53,0 %.

2. Quan điểm

- Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là đối với các địa phương có rừng; phát huy nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương các cấp; rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh, đchỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Người đng đầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định của pháp luật về QLBV&PTR.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về QLBV&PTR:

a) UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân, chủ rừng đối với công tác QLBV&PTR; đng thời khẳng định QLBV&PTR là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là đối với các địa phương có rừng; tăng cường hơn nữa sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể đối với công tác QLBV&PTR.

b) Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền về QLBV&PTR; xây dựng các bảng tuyên truyền, bin cấm lửa tại các khu rừng trọng điểm, nơi thường tập trung đông người ra vào rừng; ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) với người dân sống trong và ven rừng.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống: Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương mở các chuyên trang chuyên mục về công tác QLBV&PTR; kịp thời đưa tin cảnh báo và dự báo cháy rừng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về QLBV&PTR; tăng cường sự giám sát của các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác QLBV&PTR.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bảo vệ rừng trong các trường học; Chđạo Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, các Ban quản lý khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh thực hiện tốt công tác QLBVR, PCCCR trên diện tích rừng được giao, tăng cường công tác tuyên truyền cho du khách thập phương thực hiện tốt các quy định PCCCR.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về QLBV&PTR.

a) Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và Tcông tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng lực lượng Kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu quả công tác QLBV&PTR, hoàn thành trước tháng 5/2017.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các lực lượng: Công an, Quân Sự, Biên Phòng, Cảnh sát PCCC và chính quyền địa phương đthực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kim tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập trật t, kỷ cương trong công tác QLBV&PTR; tổ chức thực hiện hiệu quả Dự án nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; tích cực tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp.

- Chđạo Quỹ BV&PTR và Phòng, chống thiên tai: Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ rừng có liên quan thực hiện có hiệu quả, đúng quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đàm phán ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với các đơn vị sử dụng theo Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức triển khai thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở công nghiệp có sử dụng trc tiếp nguồn nước, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vng, giai đoạn 2016 - 2020, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xong trước tháng 6/2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg , ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; đẩy mạnh xã hội hóa công tác QLBV&PTR; phối hợp với Chi Cục Kiểm lâm tổ chức giao diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang tạm giao cho UBND xã quản để giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng QLBV&PTR.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra về QLBV&PTR, sử dụng rừng của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với các địa phương, tổ chức đang quản lý diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung lớn.

- Gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân địa phương, đồng bào dân tộc miền núi, biên giới, nhất là cho người dân làm nghề rừng; có cơ chế, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia QLBV&PTR.

3. Rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng gắn với thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch s65/KH-UBND, ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chthị s1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chỉ đạo Chi cục lâm nghiệp: Rà soát, đánh giá lại kết quthực hiện và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với các dự án cải tạo rừng tnhiên nghèo kiệt; dự án chuyển đổi rừng sang trồng cao su, sản xuất nông nghiệp, tham mưu cho UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án, báo cáo UBND tỉnh vào tháng 12/2017.

Chỉ đạo Chi cục Phát triển Nông thôn: Phối hợp với chính quyền địa phương các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

4. Phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng trên bản đồ và thực địa, giải quyết tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, hoàn thành giao đất, giao rừng.

a) Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chỉ đạo chủ rừng nhà nước: Triển khai xây dựng phương án cắm mốc ranh giới 3 loại rừng, ngoài thực địa, ưu tiên thực hiện đối với ranh giới 3 loại rừng của các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, hoàn thành trong quý III/2018.

- Chỉ đạo các đơn vị trc thuộc: Thực hiện Quy hoạch 3 loại rừng, giao rừng, cho thuê rừng gn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp; khoán rừng và đất lâm nghiệp: Khẩn trương hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2025, trình duyệt theo quy định, xong trước tháng 6 năm 2017.

- Chỉ đạo Chi cục Kim lâm: Chủ trì phối hợp cơ quan Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, xã tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp, giai đoạn 2016 - 2020 trên diện tích rừng đang tạm giao cho UBND xã quản lý để giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (bn) quản lý, sử dụng n định vào mục đích lâm nghiệp (thực hiện theo Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa).

- Chỉ đạo Chi cục Phát triển Nông thôn: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về trình tự thủ tục đề thực hiện việc chuyn giao nguyên trạng 02 Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh của Tổng Công ty Giấy Việt Nam đang quản lý về tỉnh Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật.

b) UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Chđạo khắc phục và giải quyết dứt đim tình trạng tranh chấp đất rừng; tổ chức kiểm tra, thanh tra chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, chuyn quyền, mua bán và hợp pháp hóa quyền sử dụng đất trái phép, gây khó khăn cho công tác QLBV&PTR.

- UBND huyện Lang Chánh, Quan Sơn phối hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết dứt đim tranh chấp rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực xã Yên Khương với Sơn Hà, báo cáo UBND tỉnh trước tháng 6/2017.

5. Công tác phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với Sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư và chính quyền địa phương tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vn và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vng; tổ chức rà soát điều chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án trồng, chăm sóc rng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên trồng, chăm sóc rừng đặc dụng, đặc biệt trồng rừng phòng hộ ven biển, phòng hộ đầu nguồn các lưu vực sông lớn, khu vực xung yếu có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, hoàn thành trong quý IV/2017.

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, chủ rừng không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định); dừng khai thác gỗ rừng tnhiên trên phạm vi toàn tỉnh, hoàn thành trong tháng 4/2017.

- Chỉ đạo các chủ dự án trồng rừng cơ sở đy nhanh tiến độ trồng rừng, chấp hành nghiêm túc các phương án trồng rừng thay thế đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; đôn đốc các chủ dự án gây mất rừng thực hiện nghiêm việc nộp tiền về Ban Quản lý Quỹ theo quy định, tham mưu trình UBND tỉnh phân bkế hoạch trồng rừng để triển khai thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh.

- Vận động, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh phong trào trồng rừng, trồng lại rừng ngay sau khi khai thác theo hướng kinh doanh gỗ lớn gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 theo Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh góp phần thực hiện thng lợi Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban chấp hành Đng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trồng rừng phải gn với quy hoạch mạng lưới các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản.

- Thực hiện các biện pháp khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, xúc tiến tái sinh phục hồi rừng, nâng cao chất lượng, giá trđa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng suy thoái rừng.

- Quy hoạch khu vực sản xuất lâm nghiệp tập trung với diện tích đủ lớn, gn với chế biến tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao để thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia tích cực QLBV&PTR có hiệu quả.

6. Hợp tác, hội nhập quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp BVR, PCCCR vùng biên giới hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, giai đoạn 2016 - 2020, nhm ngăn chn có hiệu quả các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, cháy rừng, bảo vệ an toàn diện tích rừng khu vực biên giới, góp phần n định an ninh kinh tế, chính trị, quốc phòng khu vực biên giới.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan:

+ Tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các dự án tài trợ của các tổ chức Quốc tế cho công tác QLBV&PTR như: Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, trong đó trọng tâm là hỗ trợ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hành động thực hiện hành động tăng trưởng xanh tnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến 2030 ban hành theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; kế hoạch phát triển Tre Luồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, ban hành theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch hành động giảm phát thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý tài nguyên rừng bền vững, bảo tồn và tăng cường trữ lượng cacbon rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (Kế hoạch hành động REDD+); vốn ODA, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ Việt Nam” do Ngân hàng thế giới tài trợ; khẩn trương đấu mối để sớm triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi nhng tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh toàn cầu (GCF) tài trợ.

7. Xây dựng lực lượng Kiểm lâm, lực lượng BVR chuyên trách của chủ rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả BV&PTR cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng BVR chuyên trách; thường xuyên tập huấn, bồi dưng, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý khi xảy ra cháy rừng, truy quét các tụ đim, điểm nóng về an ninh rừng.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, lực lượng BVR của chủ rừng với các lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, Cảnh sát PCCC, Biên phòng trong công tác tuần tra BVR, PCCCR;

Quan tâm đầu tư xây dựng lực lượng Kiểm lâm đủ mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, nm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả công tác QLBV&PTR.

- Chỉ đạo các chủ rừng nhà nước: Trên cơ sở Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức rà soát, kiện toàn, thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, quy định nhiệm vụ cụ thể đbảo vệ diện tích rừng được Nhà nước giao quản lý; đảm bảo kinh phí hoạt động, mua sắm trang phục và công cụ hỗ trợ phục vụ trực tiếp công tác QLBVR cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, hoàn thành trong quý IV năm 2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Trưng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, th xã, thành phố căn cchức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng kế hoạch cụ thcủa ngành, địa phương, đơn vị mình triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng; định kỳ tng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tnh y, TTr HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Bộ KN&PTNT (để b/cáo)
;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP T
nh y, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Các sở, ba
n, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NN.
(Truc42)

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đình Xứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.869
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87