Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 47/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 16/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2014.

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013- 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020", UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của hoạt động bán đấu giá tài sản và đấu giá viên; tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động bán đấu giá tài sản. Xây dựng đội ngũ đấu giá viên có trình độ chuyên môn giỏi, tinh thông nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng hành nghề đấu giá. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020" phải xuất phát từ thực trạng đội ngũ đấu giá viên và yêu cầu về bán đấu giá tài sản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh từ nay đến 2015, định hướng đến năm 2020.

- Xác định nội dung công việc cụ thể, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Giai đoạn 2014 - 2015:

1.1. Rà soát, củng cố đội ngũ đấu giá viên, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên

a) Thống kê, rà soát, phân loại đội ngũ đấu giá viên, đánh giá nguồn nhân lực.

- Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý II, năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

b) Phát triển đội ngũ đấu giá viên và tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2015 có 16 đấu giá viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu để cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản, góp phần tạo sự ổn định và phát triển kinh tế của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2015.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

c) Ban hành chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người có năng lực, trình độ tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2015.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tổ chức và hoạt động về bán đấu giá tài sản:

Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản và Hội đồng bán đấu giá tài sản, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2015.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh.

1.3. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của đấu giá viên và hoạt động bán đấu giá tài sản trong đời sống kinh tế - xã hội.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan về đấu giá viên, tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản. Xây dựng các chương trình tọa đàm, hỏi đáp về nghiệp vụ, tình huống trong hoạt động bán đấu giá tài sản; ban hành các ấn phẩm, đặc san tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản, tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.4. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về bán đấu giá tài sản

Tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ và hội nghị tập huấn theo chuyên đề về bán đấu giá tài sản cho đấu giá viên, thành viên Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan có liên quan và các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp.

1.5. Tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2014- 2015:

Tiến hành tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2014- 2015 nhằm đánh giá những kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc để tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp.

2. Giai đoạn 2016- 2020:

Tiếp tục thực hiện việc phát triển đội ngũ đấu giá viên cả về số lượng và chất lượng theo hướng chuyên nghiệp; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực đấu giá viên; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xã hội về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản.

2.1. Tiếp tục phát triển đội ngũ đấu giá viên:

Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có khoảng 30 đấu giá viên.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức bán đấu giá tài sản.

2.2. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xã hội về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên:

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá năng lực đội ngũ đấu giá viên.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ đấu giá viên, phát triển đội ngũ đấu giá viên đảm bảo chất lượng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người có năng lực vào đội ngũ đấu giá viên.

- Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả việc thực hiện Đề án theo quy định.

- Hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm định.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh:

Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu giá viên và bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người có năng lực vào đội ngũ đấu giá viên.

4. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Trách nhiệm của các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Thực hiện quản lý chặt chẽ đội ngũ đấu giá viên; tạo điều kiện cho đội ngũ đấu giá viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp, cử đấu giá viên của tổ chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc phát triển đội ngũ đấu giá viên.

6. Kinh phí thực hiện:

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; hàng năm các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định để làm cơ sở tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014- 2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 47/KH-UBND ngày 16/04/2014 thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.540

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215