Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 457/KH-UBND 2017 thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước Hà Giang

Số hiệu: 457/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 27/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 457/KH-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2018

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình, đề án của Tỉnh ủy về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình số 01-CT/TU ngày 05/10/2015 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; các cơ quan nhà nước phải tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân; thực hiện tt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của y ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh toàn diện.

3. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; cần xác định thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dân vận chính quyền cho đội ngũ cán bộ, công chức

Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nội dung Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 86-CTr/TU ngày 29/10/2014 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình số 01-CT/TU ngày 05/10/2015 của Tỉnh ủy Hà Giang triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

2. Đổi mới công tác dân vận chính quyền của các cơ quan quản lý nhà nước

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, minh bạch; đảm bảo các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân được gọn nhẹ, đơn giản, thuận tiện; triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; thực hiện nghiêm túc Nghị định số số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tt Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với việc xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, hương ước, quy ước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện xóa đói, giảm nghèo và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư".

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân theo định kỳ, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân trên địa bàn tỉnh và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân tăng cường cán bộ, công chức có năng lực, trình độ để làm công tác tiếp công dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh .

- Triển khai và thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo và các tổ chức tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hp giữa UBND tỉnh với y ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác dân vận theo quy định. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao uy tín, chất lượng phục vụ đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, khắc phục tình trạng vô cảm, quan liêu, hách dịch, sách nhiễu nhân dân (nếu có).

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách công tác dân vận; phải gương mẫu thực hiện. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có biu hiện quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyn và năng lực, phẩm chất kém; đồng thời trong công tác dân vận chính quyền, thực hiện người đứng đầu xin lỗi nhân dân nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền có hành vi phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ quan nhà nước các cấp

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Dân vận khéo”, gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để vận động, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cơ quan, xã hội; thực hiện tốt công tác Thi đua - Khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhất là gương điển hình làm tốt công tác dân vận chính quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền. Kịp thời phản ánh các tổ chức, cá nhân, gương điển hình tiên tiến trong công tác dân vận chính quyền được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng để tạo sức thuyết phục và lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận kịp thời, hiệu quả; tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác dân vận, để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhân dân, từ đó vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; y ban nhân dân các huyện, thành ph; UBND các xã, phưng, thị trấn trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phân công lãnh đạo, công chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung trong kế hoạch đã đề ra.

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch này.

* Chế độ báo cáo định kỳ:

- UBND các xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền về UBND huyện (qua phòng Nội vụ tổng hp) để xây dng báo cáo UBND huyện.

- Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 6, báo cáo năm trước ngày 15 tháng 12 hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tng hp).

2. Ngoài nội dung nêu tại mục 1 phần III Kế hoạch này, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc có trách nhiệm:

2.1. Sở Nội vụ

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hp báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về công tác dân vận chính quyền theo quy định.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

2.2. Thanh tra tỉnh

Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

2.3. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tập trung triển khai tốt nội dung công việc của ngành và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2018, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để B/c);
- Thường trực Tỉnh
ủy (để B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận T
nh ủy;
- Văn phòng
UBND tỉnh: LĐVP, Trung tâm TT-CB, CV NC, KGVX;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 457/KH-UBND ngày 27/12/2017 về thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


938

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32