Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4477/KH-UBND 2019 thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật Bắc Giang

Số hiệu: 4477/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4477/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Thông tư số 14/2014/TT-BTP), Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp thu ý kiến, kiến nghị; phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; đảm bảo pháp luật được thi hành thống nhất; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước.

2. Yêu cầu

Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP. Xác định rõ nội dung, thời gian hoàn thành, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện theo dõi thi hành pháp luật. Gắn việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Lĩnh vực tổ chức theo dõi

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật tại Thanh tra tỉnh (lĩnh vực tổ chức theo dõi thi hành pháp luật là công tác thanh tra hành chính và công tác giải quyết tố cáo) và 01 lĩnh vực pháp luật về đê điều.

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Căn cứ kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật do Bộ, ngành Trung ương ban hành và tình hình thực tế của ngành, lĩnh vực được giao quản lý, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xác định theo dõi thi hành pháp luật ít nhất 02 lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ; xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

- Đối với UBND các huyện, thành phố: Căn cứ lĩnh vực do UBND tỉnh xác định và tình hình thực tế ở địa phương, UBND các huyện, thành phố xác định theo dõi thi hành pháp luật ít nhất 02 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

2. Nội dung theo dõi

Nội dung theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP, cụ thể như sau:

2.1. Đánh giá về tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực pháp luật được theo dõi thi hành

Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành ở Trung ương và địa phương trong lĩnh vực được theo dõi thi hành; thông qua rà soát, kiểm tra làm rõ các nội dung:

- Số lượng, hình thức văn bản được ban hành theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền. Số lượng, hình thức văn bản chưa được ban hành, lý do chưa ban hành.

- Tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy định chi tiết.

- Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

2.2. Đánh giá tình hình đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực được theo dõi thi hành

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động tập huấn nghiệp vụ.

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật.

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho thi hành pháp luật.

2.3. Đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực được theo dõi thi hành

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.4. Sản phẩm đầu ra cho các nội dung theo dõi thi hành pháp luật gồm:

- Danh mục các văn bản quy định chi tiết do cơ quan có thẩm quyền ban hành ở Trung ương và địa phương trong lĩnh vực được tổ chức theo dõi thi hành.

- Báo cáo kết quả phân tích, xử lý số liệu điều tra khảo sát trong lĩnh vực được theo dõi thi hành.

- Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực được theo dõi thi hành.

3. Phương pháp tiến hành

Được thực hiện theo quy định từ Điều 11 đến Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và từ Điều 7 đến Điều 9 Thông tư số 14/2014/TT-BTP và từ Điều 8 đến Điều 11 Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND.

4. Thời gian thực hiện

- Đối với lĩnh vực theo dõi do UBND tỉnh xác định:

+ Lĩnh vực tổ chức theo dõi thi hành tại Thanh tra tỉnh: Quý II/2020.

+ Lĩnh vực đê điều: Quý III/2020.

- Đối với lĩnh vực theo dõi do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố xác định: Thời gian thực hiện được xác định theo Kế hoạch của Bộ, ngành Trung ương và thực tế tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực được theo dõi thi hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật.

- Đối với lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật theo sự chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương: Căn cứ kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật do Bộ, ngành Trung ương ban hành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch đã ban hành.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trong ngành, lĩnh vực quản lý trước ngày 30/01/2020, đồng thời gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp; tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được theo dõi thi hành.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn năm 2020 trước ngày 30/01/2020, đồng thời gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp; tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương theo quy định.

- Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thuộc cấp để tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn.

4. Các cơ quan, tổ chức là đối tượng theo dõi thi hành

- Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực được theo dõi thi hành theo đề nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành.

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành trong việc tổ chức các hoạt động theo dõi, kiểm tra.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, TKCT, TH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4477/KH-UBND ngày 13/12/2019 về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


376

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149