Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4405/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương Hải Phòng 2015

Số hiệu: 4405/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 04/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4405/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 19 tháng 6 năm 2015 Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (thay thế Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TTg, ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương; y ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn thành phbảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương gắn với các nhiệm vụ thực hiện công tác bầu cử đại biu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân các cấp.

2. Yêu cầu

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn; đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa: các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện; các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương

a) Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật Tchức chính quyn địa phương (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); phối hp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố dành thời gian phù hợp phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương bằng các hình thức phù hp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương và từng đi tượng, địa bàn.

b) Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Lớp 1: Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo UBND quận, huyện, Thường trực HĐND huyện Bạch Long Vỹ; Phòng Nội vụ quận, huyện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Kính mời:

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố và lãnh đạo, chuyên viên cấp phòng có liên quan.

+ Ban Tổ chức quận, huyện ủy;

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện.

Tổng số: 350 người.

+ Báo cáo viên lớp 1: Lãnh đạo thành phố hoặc Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ hoặc Giám đốc Sở Nội vụ.

- Lớp 2: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Chủ tịch HĐND xã, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn, Tổng số: 500 người.

+ Báo cáo viên lớp 2: Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ hoặc Lãnh đạo Sở Nội vụ.

c) Thời gian: mỗi lớp 01 ngày, hoàn thành trong tháng 12/2015.

d) Kinh phí thực hiện: Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn từ nguồn kinh phí dự phòng kế hoạch đào tạo bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chc và hoạt động ca chính quyền địa phương

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành và các văn bản của Hội đng nhân dân, y ban nhân dân các cp với các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2015.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả rà soát, đề xut của các sở, ban, ngành, y ban nhân dân quận, huyện báo cáo y ban nhân dân thành phố có văn bản gửi Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Thc hiện công tác bầu cử; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

- Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Luật định, theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành ủy.

- Cơ quan thường trực giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác bu cử: Sở Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan liên quan trong việc triển khai và báo cáo y ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Tổ chức tập huấn Luật tổ chức chính quyền địa phương theo Kế hoạch.

- Chuẩn bị các điều kiện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố vcông tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố theo Luật định và theo chỉ đạo của Thành ủy.

2. S Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ bố trí kinh phí tổ chức các lớp tập huấn Luật Tchức chính quyền địa phương đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định.

- Dự toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Trung ương.

3. Các sở, ban, ngành

Trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, cht lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành ph (qua SNội vụ) kết quả thực hiện Kế hoạch này.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương gắn với các nhiệm vụ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tổ chức giới thiệu, tuyên truyn, phbiến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Báo cáo y ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện Kế hoạch này.

5. Các cơ quan được giao chủ trì

Có trách nhiệm hoàn thành sản phẩm, bảo đảm tiến độ và nội dung công việc; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

Lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tài chính) phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật. Đối với các hoạt động triển khai trong năm 2015, có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong dự toán ngân sách để triển khai thực hiện.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc báo cáo y ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- TT, TU; TT UBND TP;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQ VN thành phố;
- Ban Tổ chức Thành y;
- Các S, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- C, PVP UBNDTP;
- TP NCVPUBNDTP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4405/KH-UBND ngày 04/12/2015 triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868

DMCA.com Protection Status
IP: 34.238.189.240