Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 44/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 05/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết; xác định rõ nội dung, thời gian, cách làm, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu đảm bảo thực hiện có hiệu quả trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị quyết quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cấp.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ và liên thông; quyết tâm thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhưng không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến hoạt động, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị được giao.

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và có tiền lương, thu nhập đảm bảo cuộc sống.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Về sắp xếp tổ chức bộ máy

Thực hiện theo Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

- Cấp tỉnh: Giảm 07/162 phòng chuyên môn thuộc cấp Sở (tỷ lệ giảm: 4,3%); giảm 12/109 đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở (tỷ lệ giảm: 11%); 01/14 Chi cục; giảm 01/04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (tỷ lệ giảm: 25,0%); giảm 70 phòng thuộc chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở; giảm 33 trạm thuộc chi cục, trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 16/25 phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc Sở Y tế.

- Cấp huyện: Giảm 21/142 phòng chuyên môn (Tỷ lệ giảm 14,8 %); 11/23 đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin (Tỷ lệ giảm 47,8%); đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện sáp nhập giảm 41 trường, 77 điểm trường (khối Tiểu học và Trung học cơ sở).

2. Về tinh giản biên chế

Trong 4 năm, từ năm 2018 đến năm 2021 trung bình mỗi năm toàn tỉnh giảm ít nhất được 578 biên chế, chiếm tỷ lệ 1,8% (trong đó viên chức giảm 486 người, công chức hành chính giảm 39 người, cán bộ, công chức cấp xã giảm 53 người).

3. Về cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tiếp tục nâng cấp các bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công ở cấp tỉnh, cấp huyện.

4. Đối với cấp xã

4.1. Thực hiện rà soát, sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên.

4.2. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khối phố. Trong đó, xác định rõ năm 2018 mỗi huyện, thành phố chọn 01 đơn vị cấp xã (có đủ điều kiện) để thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; phấn đấu đến năm 2020 mỗi huyện, thành phố thực hiện được 1/3 số đơn vị cấp xã có Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

4.3. Thực hiện rà soát, sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định về số hộ gia đình; giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn, khối phố.

III- NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Sở Nội vụ

- Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định của Trung ương (Triển khai thực hiện từ quý II năm 2018, hoàn thành trong quý IV năm 2019).

- Rà soát, tăng cường thực hiện phân cấp quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, lĩnh vực giữa cấp tỉnh, cấp huyện, giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với các cơ quan chuyên môn cấp huyện (Hoàn thành trong quý IV năm 2018).

- Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Hoàn thành trong quý IV năm 2018).

- Tham mưu Xây dựng Đề án tổ chức thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công ở cấp tỉnh (hoàn thành trong quý IV năm 2019). Hướng dẫn UBND thành phố Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc xây dựng Đề án tổ chức thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công ở cấp huyện (Thành phố Lạng Sơn hoàn thành trong quý IV năm 2018; huyện Cao Lộc hoàn thành trong quý IV năm 2019).

- Tham mưu triển khai thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung (sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết; Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tích cực, có hiệu quả; phê bình, xử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực (Thực hiện thường xuyên).

- Xây dựng Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố (Hoàn thành trong Quý II năm 2018).

- Tham mưu xây dựng quy định khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của tỉnh và bảo đảm giảm biên chế; Quy định thống nhất việc khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khối phố ( sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định về quy mô số hộ gia đình thực hiện theo Kế hoạch số 25/KH-UBND1 ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Hoàn thành bước 1 trong năm 2020).

- Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp, nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên (Hoàn thành trong Quý II năm 2018).

2. Các sở, ban, ngành

Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Đề án của các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND, ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác chuyên môn.

Có kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí để sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngoài những nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 mục III trong Kế hoạch còn thực hiện nhiệm vụ sau:

Tham mưu thực hiện sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, giới thiệu việc làm và Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh vào Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (Hoàn thành trong Quý II năm 2018).

4. Sở Thông tin và truyền thông

Ngoài những nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 mục III trong Kế hoạch còn thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

5. UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Đề án của các huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND, ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

- Thực hiện hợp nhất văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

- Triển khai thực hiện Đề án của tỉnh về tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố.

- Xây dựng Đề án và triển khai thực hiện sắp xếp, nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện rà soát, sáp nhập các thôn, khối phố trên cơ sở nhiệm vụ đã được quy định tại Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, hàng năm tổng hợp tiến độ triển khai, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng: NC, TH, HC-QT, TT THCB;
- Lưu: VT, NC (TTD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng

 1 Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 05/03/2018 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


959

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220