Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4194/KH-UBND năm 2016 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 4194/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4194/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và cũng là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch 05 năm (2016 - 2020);

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được xác định là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, địa phương.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Phong trào đi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ, TỔ CHỨC THI ĐUA:

1. Đối tượng thi đua:

- Tập thể các Sở, ban, ngành, các Phòng ban trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc (nếu có).

- Tập thể Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Phòng ban trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tập thể Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Tiêu chí thi đua:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 05 năm, hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Kết quả đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại Tốt.

- Kết quả xếp hạng các chỉ số thành phần trong các Bộ Chỉ số: PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS đã được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách tăng điểm so với kết quả của năm trước liền kề.

3. Tổ chức thi đua: kể từ ngày ban hành Kế hoạch phát động thi đua này đến trước ngày 30 tháng 11 năm 2020.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG:

1. Hình thức và số lượng khen thưởng:

- Khen thưởng hàng năm (2016, 2017, 2018, 2019): mỗi năm Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen tối đa cho 10 tập thể và 10 cá nhân.

- Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2016 - 2020: Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tối đa cho 10 tập thể và 20 cá nhân.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (nêu rõ kết quả đạt được trên từng tiêu chí đã được hướng dẫn).

3. Thời gian đề nghị xét khen thưởng:

- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng hàng năm (2016, 2017, 2018, 2019), các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) chậm nhất là ngày 30/11 hàng năm.

- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) chậm nhất là ngày 30/11/2020.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, trình khen thưởng trước ngày 10/12 hàng năm.

IV. MỨC CHI VÀ NGUỒN KINH PHÍ KHEN THƯỞNG:

1. Mức khen thưởng: theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Kinh phí: chi từ nguồn kinh phí khen thưởng hàng năm của tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các. Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hàng năm xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/01 hàng năm.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua cải cách hành chính thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng năm và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020).

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, đưa thông tin và nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

4. Giao Sở Nội vụ: cơ quan thường trực về cải cách hành chính của tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua hàng năm (trước ngày 05/01) để cụ thể hóa Kế hoạch thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương tổ chức phong trào thi đua; phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh tổng kết phong trào thi đua cải cách hành chính vào tháng 12/2020.

Đẩy mạnh cải cách hành chính được xác định là một trong 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015 - 2020, là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai Kế hoạch này; đồng thời thường xuyên thông tin, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Đài PT&TH, Báo Ninh Thuận;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP và các PVP;
- Lưu: VT, KGVX. M
y

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4194/KH-UBND năm 2016 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255