Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 418/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 418/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-BTP ngày 02/7/2020 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (Luật LLTP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong 10 năm thi hành Luật LLTP. Làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Luật LLTP; nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác LLTP; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật LLTP.

- Đánh giá sự phù hợp của Luật LLTP với Hiến pháp năm 2013, sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật LLTP với Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật Thi hành án hình sự năm 2019, các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam gia nhập hoặc là thành viên và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Tuyên dương, khen thưởng, khích lệ những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác LLTP.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải được thực hiện khách quan, toàn diện, hiệu quả, tiết kiệm.

- Nội dung tổng kết phải bám sát những quy định của Luật LLTP và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành Luật LLTP; phản ánh đúng tình hình thực tế, phân tích, đánh giá, kèm theo số liệu chứng minh cụ thể.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

- Thực hiện tổng kết, đánh giá toàn diện công tác triển khai thi hành Luật LLTP trên địa bàn tỉnh;

- Thời gian lấy số liệu phục vụ tổng kết: Từ ngày 01/7/2010 đến hết ngày 30/06/2020.

2. Nội dung tổng kết

2.1. Kết quả thi hành Luật LLTP

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về LLTP:

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Luật; tình hình quán triệt, phổ biến việc tổ chức triển khai luật;

- Tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác LLTP, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động quản lý LLTP;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ LLTP; Công tác kiểm tra về LLTP.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP.

b) Kết quả công tác xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu LLTP:

- Công tác phối hợp cung cấp thông tin để xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP;

- Tình hình tiếp nhận, cập nhật, cung cấp, lưu trữ, khai thác và sử dụng thông tin LLTP.

c) Kết quả công tác cấp Phiếu LLTP:

- Tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP;

- Các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính;

- Công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP.

2.2. Đánh giá chung về những kết quả đã đạt được; những hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành Luật, trong xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.

2.3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện thể chế, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về LLTP và các giải pháp khác (nếu có).

2.4. Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật LLTP.

3. Hình thức tổng kết: Bằng văn bản

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật LLTP theo nội dung tại Kế hoạch này.

Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan; xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật LLTP theo đề cương của Bộ Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Thời gian thực hiện: Trước ngày 11/8/2020.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tổng kết Luật LLTP theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật LLTP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử
- Bộ Tư pháp;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (ô Thất);
- Các Sở, ngành: Tư pháp; Công an; TAND; VKSND; Cục THADS;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan: Công an; TAND; Chi cục THADS các huyện, thành phố;
Gửi bản giấy
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NCPC (L).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 418/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217