Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 41/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg truyền thông chính sách Đồng Tháp

Số hiệu: 41/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phạm Thiện Nghĩa
Ngày ban hành: 08/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 407/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2022 – 2027” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (viết tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2022 – 2027 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG

1. Mục đích

a) Triển khai kịp thời, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được quy định Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Xác định nội dung, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là VBQPPL) theo hướng lấy người dân làm trung tâm; thực hiện và phát huy dân chủ, phát huy quyền con người, quyền công dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhằm phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí trong thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật; quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành Tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Đề án.

3. Nội dung

a) Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là dự thảo chính sách) là hoạt động do các cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện.

b) Đề án được triển khai thực hiện đối với các dự thảo chính sách có đủ các tiêu chí:

- Các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp;

- Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách;

- Chính sách có tác động trên phạm vi cả nước hoặc trên phạm vi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Thời điểm truyền thông dự thảo chính sách được thực hiện ngay từ khi cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

d) Ngoài các dự thảo chính sách được quy định tại điểm b mục 3 Phần I, các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật căn cứ nội dung dự thảo chính sách hoặc dự thảo quy định, yêu cầu và điều kiện thực tiễn, chủ động thực hiện việc truyền thông các chính sách do mình tham mưu xây dựng hoặc trực tiếp ban hành.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động quán triệt, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Hội Luật gia Tỉnh, Đoàn Luật sư Tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác này bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân.

2. Phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo VBQPPL trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách

Trên cơ sở quy định của Kế hoạch này và Chương trình, Kế hoạch xây dựng VBQPPL của Tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL có trách nhiệm chủ trì tổ chức truyền thông chính sách tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi Đề án và căn cứ nội dung, tính chất dự thảo chính sách và yêu cầu thực tiễn để chủ động, kịp thời xây dựng Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo đảm các biện pháp an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh về truyền thông dự thảo chính sách

Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách thuộc phạm vi Đề án trên địa bàn tỉnh.

4. Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các vấn đề chủ yếu:

- Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách;

- Nội dung cơ bản, mới của chính sách hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện hành về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau;

- Các nội dung khác cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội (nếu có).

5. Các hình thức tổ chức triển khai truyền thông dự thảo chính sách

Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn, đối tượng, địa bàn cụ thể; các cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo VBQPPL phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính sách cho phù hợp, cụ thể như:

a) Truyền thông về dự thảo chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng

Phát huy vai trò của cơ quan quản lý thông tin, báo chí trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tin, báo chí tham gia truyền thông dự thảo chính sách thông qua việc xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, đưa tin...trên Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp; đăng tải tài liệu truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật Tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và tham gia đóng góp.

b) Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, họp báo để trao đổi, thông tin về dự thảo chính sách tới các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật...và đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến dự thảo chính sách tham gia đóng góp ý kiến.

c) Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các ứng dụng mạng xã hội, lồng ghép trong các loại hình văn hóa cơ sở và các hình thức phù hợp khác.

d) Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin nội dung dự thảo chính sách; Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách hàng năm trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Quốc gia (nếu có), các ứng dụng phần mềm về phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm thống nhất, liên thông, cập nhật, tăng cường tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề khó, có nhiều ý kiến khác nhau.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Tỉnh, cán bộ, công chức các ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh, công chức phụ trách pháp chế các sở, ban, ngành Tỉnh.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật huyện và tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách.

d) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng đề cương, tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách để cung cấp cho các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện bảo đảm thực hiện thống nhất, chất lượng, khả thi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông dự thảo chính sách theo quy định của Kế hoạch này.

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ của Đề án và điều kiện thực tiễn, cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL chủ động xây dựng nội dung truyền thông và lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp; bố trí kinh phí thực hiện Đề án; tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 06 tháng 11 hằng năm để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

b) Sở Tư pháp

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện Đề án; nghiên cứu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông dự thảo chính sách; phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; hằng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Căn cứ văn bản chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Chương trình, Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện truyền thông về dự thảo chính sách thuộc phạm vi Đề án trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện truyền thông dự thảo chính sách theo nội dung Kế hoạch này.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng cơ quan thông tin, báo chí thực hiện truyền thông chính sách và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động này bảo đảm thống nhất theo quy định tại Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề được Nhân dân quan tâm.

d) Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức truyền thông dự thảo chính sách cho đối tượng là người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh bằng hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

đ) Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và quy định của pháp luật.

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Hội Luật gia Tỉnh, Đoàn Luật sư Tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp; tăng cường các hoạt động truyền thông của các cơ quan thông tin, báo chí tại địa phương về nội dung dự thảo chính sách, khuyến khích, huy động các thành viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tiếp nhận thông tin và tích cực tham gia góp ý, phản biện về dự thảo chính sách.

g) Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Tháp có trách nhiệm tổ chức truyền thông về các dự thảo chính sách theo quy định của Kế hoạch này; phối hợp với Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL Tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo VPQPPL và các cơ quan, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên mục... trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác để kịp thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm chất lượng, hiệu quả...

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Hằng năm, căn cứ nội dung Kế hoạch này và điều kiện thực tiễn, chủ động ban hành Kế hoạch và bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; giao Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động truyền thông chính sách tại địa phương.

- Tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 06 tháng 11 hằng năm để tổng hợp.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tại Kế hoạch này và quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để xây dựng dự toán, bố trí kinh phí hằng năm và tổ chức thực hiện.

c) Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- Viện KSND Tỉnh; TAND Tỉnh;
- Hội Luật gia Tỉnh, Đoàn Luật sư Tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh;
- Đài Phát thanh -Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Trang TTĐT PBGDPL Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (H.Phương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 41/KH-UBND ngày 08/02/2023 thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022–2027” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


416

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!