Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết của uỷ ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 41/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Quang Mạnh
Ngày ban hành: 10/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14), Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 893/NQ- UBTVQH14 và nội dung các chủ trương, quy định khác của Trung ương, của thành phố liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp trong giai đoạn 2019 - 2021 đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố; đặc biệt tại các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan đến việc sắp xếp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

b) Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ, công việc cần thực hiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở chủ động triển khai tổ chức thực hiện theo quy định;

c) Quản lý chặt chẽ việc bàn giao tài sản, tài chính, tổ chức; hoàn thiện các điều kiện để bộ máy chính trị của đơn vị hành chính mới thành lập sau khi sắp xếp đi vào hoạt động theo quy định;

d) Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp cho đến khi phường Tân An mới thành lập (sau đây viết tắt là phường Tân An mới) chính thức đi vào hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi, không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương;

b) Phát huy tính tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương các đơn vị hành chính sắp xếp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Đảm bảo công tác bàn giao đầy đủ về tài sản, tài chính và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan giữa các đơn vị hành chính cấp xã trước và sau khi sắp xếp;

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự đồng thuận thống nhất về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, góp phần đấu tranh với các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc trong việc sắp xếp đơn vị hành chính, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp.

II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 893/NQ- UBTVQH14 và công bố phường Tân An mới thành lập chính thức đi vào hoạt động, cụ thể:

a) Phường Tân An mới được thành lập chính thức đi vào hoạt động: Ngày 01 tháng 4 năm 2020;

b) Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị công bố: Dự kiến ngày 01 tháng 4 năm 2020, tổ chức tại địa bàn phường Tân An.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

a) Các cấp, các ngành và Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường phổ biến, thông tin, tuyên truyền về công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố; chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố theo Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14;

Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 3 năm 2020.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung tuyên truyền một số nội dung chủ yếu sau:

- Chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trong giai đoạn 2019 - 2021; mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố trong giai đoạn 2019 - 2021;

- Nội dung Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14 ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ;

- Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, các chức danh cán bộ lãnh đạo ở phường Tân An mới;

- Thời gian bắt đầu hoạt động và việc bố trí công sở, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, công trình công cộng của phường Tân An mới;

- Các quy định và việc thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

3. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phường Tân An mới

Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị phường Tân An mới được thực hiện theo điều lệ, quy định của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 4 năm 2020. Cụ thể như sau:

a) Tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư theo khoản 5 Điều 13 Điều lệ Đảng; cấp ủy được chỉ định bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo Điều 31 Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng;

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hiệp y thống nhất với Đảng ủy phường quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của phường Tân An mới; công nhận danh sách Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường;

c) Các Đoàn thể chính trị - xã hội:

- Ban Thường vụ Quận Đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của phường Tân An mới;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh: Ban Thường vụ cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức hội của phường Tân An mới;

- Các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp… thực hiện theo điều lệ, quy định và hướng dẫn của cơ quan, tổ chức quản lý cấp trên.

d) Tổ chức chính quyền địa phương:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân của các đơn vị hành chính các phường (Tân An, An Hội và An Lạc) trước khi sắp xếp hợp thành Hội đồng nhân dân của phường Tân An mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định tại Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân phường Tân An mới do một triệu tập viên được Thường trực Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều chỉ định trong số đại biểu Hội đồng nhân dân của phường Tân An mới, để triệu tập và chủ tọa cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường;

- Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân phường Tân An mới bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp theo quy định tại Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và hoạt động cho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới được bầu ra.

đ) Tổ chức và hoạt động của các khu vực thuộc phường Tân An mới được giữ nguyên ổn định tổ chức và hoạt động như hiện nay. Trường hợp sau khi sắp xếp, có các khu vực trùng tên với nhau, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều thực hiện trình tự, thủ tục đổi tên khu vực theo quy định;

e) Tổ chức đơn vị sự nghiệp trường học, trạm y tế đóng trên địa bàn phường Tân An mới:

- Giữ nguyên ổn định tổ chức các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn phường Tân An mới để không ảnh hưởng đến việc di chuyển của học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học, sử dụng hợp lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có của các trường học. Sau khi sắp xếp, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu, điều chỉnh đề án sắp xếp các trường học trên địa bàn quận để triển khai thực hiện cho phù hợp với các quy định hiện hành;

- Nhập nguyên trạng Trạm y tế thuộc các phường trước khi sắp xếp nhưng vẫn duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh tại các vị trí cũ. Sau khi thành lập mới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Tân An mới phối hợp với Trung tâm y tế quận Ninh Kiều và các cơ quan có liên quan xem xét việc bố trí cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ nhân dân thuận lợi nhất.

g) Tổ chức của các cơ quan quân sự, công an tại phường Tân An mới: Thực hiện theo các quy định, đề án tổ chức lực lượng, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố.

4. Sắp xếp, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường Tân An mới và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư

a) Bố trí số lượng cán bộ, công chức phường:

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức của phường Tân An mới theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước bảo đảm phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương. Việc thực hiện phải bám sát và đồng bộ với lộ trình kiện toàn về tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức khác ở địa phương khi tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Bố trí số lượng, phân công công tác đối với cấp trưởng, cấp phó ở cơ quan, tổ chức thuộc phường Tân An mới đảm bảo phù hợp với các quy định và tình hình thực tiễn, yêu cầu quản lý của địa phương;

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 4 năm 2020.

- Sau khi sắp xếp, địa phương có kế hoạch, lộ trình giải quyết hợp lý số lượng cán bộ, công chức dôi dư.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

b) Người hoạt động không chuyên trách phường:

- Bố trí đúng số lượng, chức danh theo Nghị quyết số 09/2019/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực;

- Lập danh sách số lượng những người hoạt động không chuyên trách dôi dư nghỉ việc để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.

c) Số lượng người làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục: Giữ nguyên trạng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn;

- Đối với Trạm Y tế: Sau khi sáp nhập Trạm Y tế của 03 phường (cũ) để thành lập Trạm Y tế phường Tân An mới, thực hiện bố trí biên chế của Trạm Y tế đảm bảo phù hợp theo quy định trên tổng số dân của phường mới.

d) Các cơ quan, đơn vị được tổ chức, quản lý theo ngành dọc hoạt động trên địa bàn phường Tân An mới:

Căn cứ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 5 năm 2020.

đ) Việc sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2019 - 2021 và Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2019 - 2021 (Trong đó: số lượng cán bộ, công chức, viên chức phải sắp xếp theo quy định đến năm 2021).

Thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo theo quy định của Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và các quy định khác có liên quan.

5. Bố trí trụ sở làm việc, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận giữa các phường cũ và phường Tân An mới

a) Các cơ quan, tổ chức thuộc các phường (thuộc diện sắp xếp) tiến hành rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản lý nhà nước; để bàn giao cho phường Tân An mới sau khi thực hiện sáp nhập theo quy định;

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 4 năm 2020.

b) Đối với các công việc phát sinh hoặc chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận tại thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 thì các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp để tiếp tục thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng các quy định hiện hành;

c) Trên cơ sở hiện trạng trụ sở làm việc của 03 đơn vị hành chính phường cũ, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá, thực hiện bố trí trụ sở làm việc của phường Tân An mới;

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 4 năm 2020.

d) Lập phương án cụ thể việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cũ trước đây đã thực hiện sắp xếp để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Khắc, sử dụng con dấu mới và thu hồi con dấu cũ

a) Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp với Công an thành phố và cơ quan có liên quan để thực hiện đăng ký, khắc các loại con dấu cho các cơ quan, tổ chức thuộc phường Tân An mới để bàn giao, sử dụng khi chính thức đi vào hoạt động;

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 4 năm 2020.

b) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc đơn vị hành chính các phường (cũ) bàn giao con dấu theo quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

7. Chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân

a) Trên cơ sở các quy định của pháp luật; quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp thành phố; Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều chủ động có kế hoạch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Tân An mới phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính;

Ưu tiên việc chuyển đổi giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu thực hiện sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch khác có liên quan. Đối với các loại giấy tờ khác còn lại, Ủy ban nhân dân phường Tân An mới có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn để người dân chuyển đổi theo quy định (nếu có nhu cầu).

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng;

c) Thủ tục hành chính chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân do thay đổi đơn vị hành chính phải được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến Nhân dân và được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Ủy ban nhân dân phường Tân An mới và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về công tác sắp xếp, thành lập và kiện toàn bộ máy tổ chức đảng và công tác tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với phường Tân An mới sau khi sắp xếp.

2. Công an thành phố

a) Chỉ đạo Công an quận Ninh Kiều đảm bảo công tác an ninh, giữ gìn trật tự xã hội tại địa bàn trong quá trình tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố;

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều thực hiện việc sắp xếp, bố trí số lượng công an của các phường khi thực hiện sáp nhập để thành lập phường Tân An mới và các thủ tục điều chỉnh giấy tờ của các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành công an đảm bảo kịp thời đúng theo quy định;

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều thực hiện khắc dấu cho các cơ quan, tổ chức của phường Tân An mới theo quy định.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều sắp xếp, bố trí số lượng dân quân, cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự của các phường sau khi thực hiện sáp nhập và bố trí lực lượng tại phường Tân An mới.

4. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14 và triển khai thực hiện Kế hoạch này;

b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức của phường Tân An mới để Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và các phường thuộc diện sắp xếp tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính;

d) Lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính; tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố lập hồ sơ, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của phường Tân An mới thành lập theo quy định;

đ) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên các khu vực thuộc phường Tân An mới do trùng tên với nhau theo quy định.

5. Sở Tài chính

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối bố trí kinh phí để thực hiện các công việc, nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố theo quy định;

b) Hướng dẫn việc bố trí, quản lý nguồn kinh phí triển khai thực hiện, bàn giao trụ sở, tài sản, kinh phí, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách và tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khi sắp xếp theo quy định.

6. Sở Xây dựng

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều điều chỉnh các đề án quy hoạch chung về phát triển khu đô thị, đề án phân loại đô thị sau khi thực hiện sắp xếp các phường Tân An, phường An Hội và phường An Lạc đúng theo quy định.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án quy hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển trước mắt, vừa đảm bảo quá trình phát triển lâu dài, bền vững trong tương lai đối với đơn vị hành chính phường sau khi được sắp xếp; đồng thời, điều chỉnh bản đồ đơn vị hành chính đối với phường Tân An, quận Ninh Kiều;

b) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều thực hiện điều chỉnh biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đúng theo quy định pháp luật về đất đai.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn các ngành, địa phương các thủ tục đầu tư, bàn giao dự án; kiểm tra các hạng mục, công trình trên địa bàn các phường sau khi sắp xếp, sáp nhập để có phương án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa.

9. Sở Tư pháp

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều việc bàn giao hồ sơ, giấy tờ về công tác hộ tịch, chứng thực và các hồ sơ, tài liệu có liên quan tại các phường Tân An, phường An Hội và phường An Lạc sau khi thực hiện việc sáp nhập.

10. Sở Y tế

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy, chức danh lãnh đạo đối với Trạm Y tế phường Tân An mới thành lập sau khi sáp nhập; đồng thời, chủ động rà soát để có kế hoạch sắp xếp, bố trí số lượng viên chức tại Trạm Y tế phường Tân An mới đảm bảo đúng quy định và số lượng viên chức dôi dư (nếu có).

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 893/NQ- UBTVQH14 nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức thực hiện.

12. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp thành phố có liên quan (bao gồm cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức và quản lý theo ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố)

Căn cứ theo quy định của pháp luật; theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, thẩm quyền được giao ban hành các văn bản hướng dẫn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bàn giao, tiếp nhận, chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn cơ quan, đơn vị phường Tân An mới thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực được giao.

13. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 893/NQ-UBTVQH14 trên địa bàn. Tổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính; thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thời gian theo Kế hoạch;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trụ sở, trang thiết bị làm việc của cấp xã; tổ chức bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất...; rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư cho đơn vị hành chính phường Tân An mới, đảm bảo tiêu chuẩn của đô thị; chỉ đạo thực hiện việc đổi tên các khu vực thuộc đơn vị hành chính phường mới thành lập do trùng tên;

c) Căn cứ hướng dẫn của sở, ngành liên quan, xây dựng kế hoạch, lộ trình và dự toán kinh phí thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền khi thay đổi đơn vị hành chính sau sắp xếp; đảm bảo thủ tục chuyển đổi phải đơn giản, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện; không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ nêu trên. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và tổ chức, cá nhân giao dịch ở đơn vị hành chính phường mới sau khi sắp xếp;

d) Triển khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; tập trung huy động các nguồn vốn của nhà nước, nguồn lực của xã hội trong đầu tư, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đối với đơn vị hành chính phường mới sau khi sắp xếp theo hướng đô thị văn minh hiện đại; quy hoạch, phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ...; tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo hoạt động của chính quyền địa phương và phát triển kinh tế - xã hội; ổn định đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân tại phường Tân An mới;

đ) Phối hợp với các cơ quan có liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực hiện đảm bảo theo quy định.

14. Ủy ban nhân dân các phường Tân An, An Hội, An Lạc và phường Tân

An mới thành lập

a) Tổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; thực hiện nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thời gian kế hoạch;

b) Tiến hành rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu; thực hiện bàn giao, tiếp nhận tổ chức bộ máy, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp. Đề xuất cấp có thẩm quyền đổi tên khu vực mới theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Quang Mạnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết của uỷ ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61