Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 4088/KH-UBND 2019 tăng cường ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu Quảng Trị

Số hiệu: 4088/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 09/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4088/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/4/2019 CỦA THTƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYT CÔNG VIỆC.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chthị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trong các cơ quan, tchức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đi với công tác đấu tranh phòng, chng tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiu, gây phin hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiu, gây phin hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, toàn diện ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiu, gây phin hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Giám đốc các Sở, Thủ trưng các ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tnh phải nâng cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

II. NỘI DUNG KHOẠCH

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, gii pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vtăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái v tư tưng chính trị, đạo đức lối sng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tiếp tục tuyên truyền, phbiến và tổ chức thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị s 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức 2010; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chthị số 07/CT-TTg , ngày 19/3/21014 của Thủ tướng Chính phủ vviệc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Nghị quyết số 126/NQ-CP , ngày 29/11/2017 của Chính phvề Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chthị số 10/CT-TTg , ngày 22/4/2019 của Thtướng Chính ph; Công điện 724/CĐ-TTg , ngày 17/6/2019 ca Thtướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị vtăng cường sự lãnh đạo của Đng đi với công tác bảo vệ người phát hiện, tgiác, người đu tranh chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch s214/KH-UBND, ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ v công tác phòng, chng tham nhũng đến năm 2020; Công văn số 1635-CV/TU, ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy về việc rà soát, chấn chỉnh xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; Công văn số 3268/UBND-NC, ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

2. Tăng cưng trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chng tham nhũng.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chđạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; thực hiện đúng các quy định của Luật Tiếp công dân; tiếp nhận và chđạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của công dân đủ điều kiện giải quyết và khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-UBND , ngày 23/10/2018 của UBND tnh vtăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy định s 28-QĐ/TU, ngày 25/4/2019 của Tnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tnh ủy, y viên Ban Chấp hành Đảng bộ tnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 02/4/2019 của Tnh ủy về thực hiện Chỉ thị s27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chđạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưng; trong sáng về đạo đức, lối sống; thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường lãnh đạo, chđạo, kiểm tra, giám sát đi với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ; kịp thi phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất,vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo quy định. Đồng thời, lựa chọn, b trí những người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kim tra...

- X lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, không sát sao, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay, nghiêm khc người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền có hành vi sai trái.

- Thực hiện nghiêm túc Chthị số 26/CT-TTg , ngày 05/9/2016 của Thtướng Chính ph; Công văn s4824/UBND-NC, ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh “V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”. Chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến ngh, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

3. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ qun lý.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham mưu cho UBND tnh các quy định, trình tự, thtục thuộc phạm vi quản lý; tự rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thtục hành chính; thường xuyên rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

- Nâng cấp chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có); công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức.

- Thành lập và công khai địa chđường dây nóng, hộp thư điện tvà tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tcáo của người dân, doanh nghiệp nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có li thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định v công tác phòng, chng tham nhũng.

- Đẩy mnh ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị đhạn chế ti đa việc tiếp xúc trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sdụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Triển khai hệ thng ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa đim có tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực đtheo dõi, giám sát thường xuyên. Công brộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.

4. Tăng cường tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật v phòng, chng tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chng tham nhũng.

- Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đi với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghnghiệp và những công việc không được làm của người có chức vụ, quyn hạn; thực hiện phương châm: kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ. Hàng năm, tchức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm, đối thoại chuyên đề khi cần thiết với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kp thời nm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hướng dn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sng và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết không đưa hi lộ, không môi giới hi lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí; thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin cần đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, ch quan, duy ý chí, đưa thông tin một chiều, sai lệch.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

- Thực hiện đúng các quy định của Luật Thanh tra năm 2010; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phvề việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đi với doanh nghiệp; Công điện số 724/CĐ-TTg , ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ”; Chỉ thị số 769/CT-TTCP , ngày 17/5/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Công văn số 3629/UBND-NC, ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Khc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hàng năm, Thanh tra tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo theo quy định; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trên cổng thông tin điện t; cương quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng; đề nghị xlý hình sự đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch, tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Giám đốc các S, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch và phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chthị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này của UBND tỉnh đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Căn cứ kế hoạch này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trước ngày 01/10/2019. Đình kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6 hàng năm) và báo cáo năm (trước ngày 15/12 hàng năm) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao SNội vụ chủ trì, phối hp với Thanh tra tỉnh và các S, ban, ngành có liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ, trọng tâm việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong đó thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng pháp luật phòng, chống tham nhũng và các chính sách pháp luật khác có liên quan; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xut việc bsung nội dung đánh giá vnguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu.

4. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phi hợp với các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;

Phi hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các s, ban, ngành, địa phương tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh;

Phối hợp với SNội vụ đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, kết quả thực hiện Kế hoạch này; định kỳ và đột xuất tham mưu UBND tnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ theo quy định.

5. Các cơ quan Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, trong đó có nội dung tuyên truyền kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; những kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp; tình hình, kết khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong gii quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

6. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch, các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch của các Sở, ngành, địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ vviệc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiu, gây phin hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục PCTN (Cục IV) TTCP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Đoàn ĐB
QH tnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, thành ph
, thị xã;
- Lưu VT,NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4088/KH-UBND ngày 09/09/2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


792

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!