Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3999/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 04/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3999/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW NGÀY 10/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỐ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC.

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh y về thực hiện Chỉ thị s27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tchức triển khai thực hiện nghiêm túc Chthị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch sổ 121-KH/TU, ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tnh ủy nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhất là người đúng đầu cấp ủy, thủ trưng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

3. Không để tình trạng lộ lọt thông tin người tcáo; xử lý nghiêm các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; kịp thời biểu dương, khen thưởng người phát hiện, tố giác, người đu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

II. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch số 121-KH/TU, ny 02/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý.

Đơn vị thực hiện: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2019

2. Ban hành quy định liên quan đến việc bảo vệ người tcáo, phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của công dân (Sau khi có hướng dn của Trung ương).

Đơn vị thực hiện: Thanh tra tnh chtrì, phối hợp với Công an tỉnh, Viện kim sát nhân tỉnh và các cơ quan liên quan.

Thời gian hoàn thành: Quý III/2019

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật vê tố cáo và bảo vệ người tố cáo; kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ảnh, kiến nghị, cung cấp thông tin về nhưng biu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tchức phát hiện làm rõ và xlý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trthù, trù dập người t cáo và công khai kết quả x lý.

Đơn vị thực hiện: Thanh tra tỉnh ch trì, phi hợp các cơ quan liên quan.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

4. Củng cố, kiện toàn, đề cao đạo đức công vụ, ý thức kluật cho đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đơn vị thực hiện: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

5. Động viên khen thưởng kịp thời người t cáo đúng và các Cơ quan, tchức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

Đơn vị thực hiện: Giám đốc các S, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đơn vị thực hiện: STư pháp; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

7. Đnghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đi với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập và chưa thực hiện tốt trách nhiệm bo vệ người tố cáo.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị sổ 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ủy ban nhân dân tnh yêu cu Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện ở đơn v, địa phương mình đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ bảo vệ người tcáo; phê phán những hành vi vu khống, tcáo sai sự thật.

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đc, theo dõi, kim tra việc tchức, thực hiện. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, các S ban, ngành cấp tnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị s27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo vUBND tỉnh đđược hướng dn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tnh y,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT t
nh;
- C
ông an tnh;
- Viện kiểm sát nhân dân t
nh;
- Thanh tra tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Đài PTTH t
nh; Báo Quảng Trị;
- Trung tâm Tin học t
nh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3999/KH-UBND ngày 04/09/2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


357

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80