Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3901/KH-UBND năm 2015 về Truyền thông hỗ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016

Số hiệu: 3901/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 09/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3901/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 - 2016

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng những văn bản của các cơ quan ở Trung ương và của Thành phố Hồ Chí Minh về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong tham gia tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phát huy dân chủ, tăng cường và huy động quyền giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức;

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả cơ quan, cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tạo diễn đàn thảo luận, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm

quyền sửa đổi, bổ sung hoặc có biện pháp giải quyết phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Phổ biến nội dung cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức;

- Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyền truyền cần bám sát nội dung của Kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị;

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

II. Nội dung và hình thức tuyên truyền (Đính kèm phụ lục) III. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

- Kinh phí truyền thông hỗ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thành phố được cấp từ nguồn kinh phí không thường xuyên từ ngân sách hằng năm của Thành phố; nghiên cứu sử dụng hiệu quả từ nguồn kinh phí của các Hội đồng có liên quan.

Trên cơ sở công tác được phân công, các Sở, ban-ngành Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, Thành đoàn Thành phố sẽ dự trù kinh phí và chuyển về Sở Tài chính thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định theo thời hạn đã quy định.

Sở Tư pháp chủ động và phối hợp với các cơ quan, đơn vị báo chí để dự trù kinh phí cụ thể của điểm 2.2, khoản 2, Mục I của Phụ lục đình kèm theo Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Kinh phí truyền thông hỗ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã-thị trấn được bố trí trong dự toán ngân sách của địa phương theo quy định.

- Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp, các Sở, ban-ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; đồng thời thẩm định và kịp thời bố trí kinh phí để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan báo chí thực hiện nội dung truyền thông hỗ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan chủ động thực hiện Kế hoạch này; đồng thời xây dựng Kế hoạch truyền thông tại cơ quan, đơn vị (Kế hoạch được ban hành riêng hoặc lồng ghép nội dung vào Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị năm 2016 nhưng phải đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch của Thành phố. Riêng năm 2015, thời hạn ban hành Kế hoạch không quá một tháng, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch của Thành phố. Trường hợp các cơ quan, đơn vị đã ban hành Kế hoạch truyền thông cải cách thủ tục hành chính năm 2015 thì rà soát, bổ sung nội dung cho phù hợp với Kế hoạch của Thành phố); báo cáo kết quả thực hiện gửi cho Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (thiết lập một mục báo cáo trong Báo cáo 06 tháng, Báo cáo năm lần 1 và Báo cáo năm chính thức công tác kiểm soát thủ tục hành chính).

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, Thành đoàn Thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận-huyện phối hợp thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp theo theo định kỳ.

5. Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp, các Sở, ban-ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; đồng thời thẩm định và kịp thời bố trí kinh phí để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy “để b/c”;
- Thường trực HĐND Thành phố “để biết”;
- TTUB: CT, các PCT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Ủy ban MTTQVN Thành phố và các Đoàn thể;
- Sở, ban, ngành TP; Các Ban Đảng;
- Ủy ban nhân dân quận-huyện;
- UBND phường-xã, thị trấn;
- Hội đồng PHPBGDPL TPHCM;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- VPUB: CPVP;
- Các phòng NCTH;
- Trung tâm Công báo; TTTH;
- Lưu: VT, (CCHC/Đ) D.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3901/KH-UBND năm 2015 về Truyền thông hỗ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.711

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190