Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 38/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phan Như Nguyện
Ngày ban hành: 13/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đ án “Đy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế v các quyn dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”.

y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyn dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt Đề án), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyn dân sự, chính trị (Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết t đó tích cực, chủ động thực hiện đy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

- Những nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật của Quốc hội được ph biến đến Nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp vi tình hình thực tin của đơn vị, địa phương, giúp Nhân dân hiểu và thực hin quyền, nghĩa vụ v dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyn này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan tổ chc có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đng thời phát huy vai trò, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội cơ strong công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Thường xuyên đưa nội dung cần tuyên truyền trong Kế hoạch này vào các Chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang được triển khai tại địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai Kế hoạch này.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

- Phấn đấu đến năm 2020, có 60% Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản quan trọng của Công ước ICCPR, các quyn dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động ph biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường.

- Phấn đấu đến năm 2020, có 70% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyn dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ.

- Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật được ph biến sâu rộng đến Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp Nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết v pháp lut, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuc h thng giáo dục quốc dân; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và Nhân dân.

2. Nội dung phổ biến

Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR; các quyn dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật; nhưng thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Hình thức, biện pháp thực hiện

a) Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định rõ nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành ph, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Phát động, hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm; trên cơ sở kết quả cuộc thi, xây dựng video clip các tiểu phẩm đạt giải phục vụ việc đẩy mạnh phổ biến pháp luật về các quyn dân sự, chính trị trên Đài Phát thanh - Truyền nh, tuyên truyền lưu động.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

-Thời gian thực hiện: Khi có kế hoạch của Bộ Tư pháp.

c) Phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các luật.

Tổ chức phổ biến các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật v quyn dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, tủ sách pháp luật xã phường, thị trn và chùa Khmer, các cơ sở đầu mối tôn giáo.

- Cơ quan chủ trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyn th, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến 2020.

d) T chc triển khai các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các luật; tập huấn nghiệp v phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa các nội dung bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, trưởng khóm, ấp, hòa giải viên và những người có uy tín trong đng bào dân tộc thiểu số.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ, Ban Dân tộc.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến 2020.

đ) Đy mạnh phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các luật, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyn dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyn thanh ở cơ s.

- Cơ quan chủ trì: Sơ Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình; Báo Bạc Liêu; cơ quan tchức, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến 2020.

e) Tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật tại điểm chỉ đạo thực hiện Đề án ti một số địa bàn cấp xã đại diện cho các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt, lựa chọn các xã có ngưi dân tộc thiu số sinh sng.

- Chọn điểm chỉ đạo ở cấp xã gồm: xã Vĩnh Trạch Đông - thành phố Bạc Liêu; xã Hưng Hội - huyện Vĩnh Lợi; xã Ninh Quới - huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Hậu A - huyện Hòa Bình.

- Hình thức thực hiện; Phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và Nhân dân thông qua sinh hoạt các câu lạc bộ, đối thoại pháp luật, chiến dịch về nguồn; tổ chức các chương trình truyn thông, phổ biến qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền, …

- Tchức thực hiện:

+ Sở Tư pháp là đầu mối tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động tại địa bàn điểm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án tại các xã điểm. Hỗ trợ các điều kiện cần thiết, phù hợp giúp cho các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

+ UBND các huyện, thành phố (có xã được tỉnh chọn làm điểm) chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phù hợp, thiết thực tại các xã điểm. Bố trí kinh phí thực hiện và định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

+ UBND các huyện, thị xã còn lại tự lựa chọn một số địa bàn cấp xã để làm điểm chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án và báo cáo danh sách các địa bàn được chọn làm điểm về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/6/2016 để tỉnh theo dõi. Bố trí kinh phí triển khai các hoạt động tại xã điểm và định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

- Thời gian thực hiện:

+ Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tại các điểm chỉ đo: từ khi Kế hoạch này ban hành đến tháng 9 năm 2017.

+ Sơ kết kết quả triển khai tại điểm chỉ đạo: Tháng 11 năm 2017.

+ Trin khai các hoạt động tại điểm chỉ đạo và nhân rộng mô hình hay ra các địa phương khác: Năm 2018 đến 2020.

+ Tng kết kết quả triển khai Đề án tại các điểm chỉ đạo: Năm 2020

g) Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sgiáo dục bắt buộc; hướng dẫn tổ chức và làm đim tổ chức một số hình thức phổ biến phù hợp trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến 2020.

h) Các cơ quan, t chc khác tùy theo tình hình và yêu cu nhiệm vtổ chức phổ biến nội dung cơ bản và nhng quy định quan trọng của Công ưc ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các lut cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan mình và cho từng nhóm đi tượng thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý bằng các hình thức thiết thực, phù hp, hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án được đảm bảo từ ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ cho địa phương (nếu có) để triển khai công tác ph biến, giáo dục pháp luật.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này, các S, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể cấp tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 9 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xin cấp kinh phí hoạt động.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án theo từng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tchức triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ theo mục 3 phần III của Kế hoạch này. Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và định kỳ báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Đề án theo quy định.

2. SGiáo dục và Đào tạo

Thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ theo mục 3 phần III của Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tuyên truyền, biên soạn, phát hành tài liệu tham khảo, hướng dẫn tổ chức và làm điểm tổ chức một số hình thức phổ biến phù hợp trong các cơ sở giáo dục.

3. Công an tỉnh

Thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ theo mục 3 phần III của Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tuyên truyn, biên soạn, phát hành tài liệu tham khảo, hướng dẫn tổ chức và làm điểm tổ chức một số hình thức phổ biến phù hợp trong các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, trình UBND tnh bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dn thi hành.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bạc Liêu

Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyn về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các luật; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chc, viên chức và Nhân dân.

6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, Kiểm sát viên về những nội dung cơ bản, quan trọng các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực tiễn. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân về quyền dân sự, chính trị, giúp họ hiu và thực hiện quyn, nghĩa vụ về dân sự, chính trị. Đồng thi, kim sát việc thực hiện nhng quyền này, kịp thời phát hiện vi phạm đ kiến nghị, kháng nghị nhm bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chnh, thống nhất.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tnh

Tổ chức phổ biến, nâng cao nhận thức về quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức ngành Tòa án bằng các hình thức phù hợp. Thông qua công tác xét xử để phổ biến đến Nhân dân về quyền dân sự, chính trị, giúp họ hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tquốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trn tích cực vn động Nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trkết hợp với đy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp Iut.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo Ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND cung cp đy mạnh việc tuyên truyn về các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo lut do Quốc hội ban hành.

10. Các Sở, Ban, Ngành và Đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Hàng năm căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức trin khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong phạm vi qun lý; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo điểm của Đề án; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong phạm vi quản lý; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn được lựa chọn chỉ đạo điểm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hin các nội dung Đề án, đảm bo đúng tiến độ, hiệu quả; đm bảo các điều kiện về vật chất, phương tiện và kinh phí cho việc trin khai Đề án theo phân cấp ngân sách; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì kịp thời phản ánh về y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- UBMTTQVN tỉnh;
- TT Tỉnh
y, TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Như Mục V;
- Lưu: VT, NCPC (T-99).

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 13/05/2016 triển khai Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71