Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 36/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Số hiệu: 36/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 05/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đi ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 85/2018/QĐ-UBND ngày 17/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Kế hoạch số 5323/KH-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, giúp công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoi của Đảng, đối ngoại Nhân dân.

b) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

c) Bảo đảm sự lãnh đo, chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

d) Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; chính sách thu hút đầu tư của tnh; quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Thuận nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thông tin cho nhân dân trong tỉnh biết về tình hình thế giới...

đ) Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ về thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả tuyên truyền đi ngoại; khai thác tối đa các cơ hội thuận lợi, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.

2. Yêu cầu

a) Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; Tuân thủ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đi ngoại.

b) Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. Trọng tâm là tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư về kinh tế theo đúng định hướng chính trị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

c) Nâng chất lượng thông tin tuyên truyền đối ngoại; đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thông tin đối ngoại và ngoại ngữ cho công chức; ban hành biện pháp hỗ trợ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

d) Mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới. Kết nối, khai thác để thu hút các nguồn viện trợ phi chính phủ đầu tư cho giảm nghèo, y tế, giáo dục, dạy nghề, môi trường.

đ) Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động thông tin đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thông tin đối ngoại với quốc phòng và an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước.

e) Đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của kẻ thù; Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về thông tin đối ngoại

Tiếp tục ban hành văn bn quản lý, triển khai về thông tin đối ngoại theo sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

2. Phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại

- Các Sở, ngành, địa phương:

+ Phân công 01 lãnh đạo phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

+ Phân công 01 cán bộ kiêm nhiệm giúp lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các Sở, ngành, địa phương. Văn bản phân công gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/02/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bảo đảm các điều kiện vật chất, kinh phí cho các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

3. Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong quý III/2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tăng cường công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình tỉnh, thành phố; xây dựng tài liệu, lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành phố

a) Tng hp thông tin báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về Ninh Thuận

- Chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về địa phương. Thực hiện đúng quy chế phát ngôn; định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện, đảm bảo an ninh - chính trị, phục vụ công tác thông tin đi ngoại của địa phương.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam: chủ động xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là những thông tin, tư liệu cần thiết về lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

Thời gian: trong năm 2019.

Đơn vị chtrì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Họp báo cung cấp thông tin

Định kỳ 3 tháng một lần, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức họp báo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí, Phóng viên thường trú của Báo Trung ương trên địa bàn tỉnh.

5. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại; khai thác phương tiện Internet, mạng xã hội để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại

Thời gian: Xuyên suốt năm 2019.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông,

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

6. Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh

a) Tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh ra nước ngoài

- Tổ chức hoặc tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, du lịch với các nước trong khu vực, thông qua đó giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và thương hiệu của các doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí địa phương tham quan, giao lưu, tác nghiệp ở một số nước trong khu vực nhm học hỏi kinh nghiệm, hợp tác thông tin, quảng bá hình ảnh và giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư, du lịch của tỉnh.

- Tạo thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh, tranh thủ sự quan tâm của báo chí nước ngoài để giới thiệu về những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá các danh lam, thắng cảnh, các cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi, vận động đầu tư cho tnh.

b) Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các ngày hội văn hóa của tỉnh và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận qua chương trình hoạt động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; qua các sự kiện, hội nghị giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Ninh Thuận, qua các kênh đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), các kênh truyền hình đối ngoại VTV, các báo và tạp chí xuất bản ra nước ngoài.

- Chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận tại các hoạt động đối ngoại lớn của tỉnh, các hoạt động Ngoại giao Văn hóa trong năm 2019.

- Xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của Ninh Thuận để tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài nước và kiều bào ta ở nước ngoài; tham gia các hoạt động thể thao, hợp tác tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp và phong trào với các nước trong khu vực.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt năm 2019.

c) Xây dựng phim tài liệu giới thiệu tổng quan về tiềm năng, cơ hội đầu tư và những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận trên các kênh truyền thông đối ngoại quốc gia như VOV5, VTV4, VTC10, các báo và tạp chí xuất bản ra nước ngoài.

Nội dung: Phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

Thời gian: Quý IV/2019.

Thời lượng: 10 phút.

Số lượng: 01 phim tài liệu.

Số lượng đĩa: 700 đĩa DVD.

Ngôn ngữ: Tiếng việt, Anh, Nhật, Hàn.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng quý.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và các cơ quan liên quan.

7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

a) Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vtổ quốc, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc; các thành tựu về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách thông tin đối ngoại về kinh tế, thu hút đầu tư; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Ninh Thuận.

b) Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; Quyết định s 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020.

c) Cập nhật nội dung tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại trên Cng thông tin điện tử của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt năm 2019.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận.

d) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hợp tác tuyên truyền giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về tnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2022.

8. Đối với công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, cần tập trung vào các nhiệm vụ sau

a) Tập trung triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đi ngoại với Lào và Campuchia theo Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới và Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ thông tin đối ngoại trọng tâm tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia để triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia.

- Tổ chức thực hiện Tuyên truyền vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2018 - 2020.

b) Triển khai thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trên địa bàn tỉnh.

c) Xây dựng Chương trình phối hợp 613 giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2019-2020.

d) Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo.

đ) Nội dung tuyên truyền, thông tin đối ngoại:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả 03 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc; Hiệp định hợp tác và bảo vệ khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và kết quả triển khai trên thực tế.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn bản pháp lý song phương về biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào có hiệu lực từ ngày 05/9/2017. Tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc di cư tự do và kết hôn không giá thú.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa giữa Việt Nam và Campuchia; ý nghĩa, tầm quan trọng về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước; tầm quan trọng của hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước, cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn đọng.

e) Tăng cường xuất bản các chương trình, chuyên mục, ấn phẩm bằng tiếng dân tộc phục vụ đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, ít người; nội dung gồm: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của địa phương; tuyên truyền những thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế...; phản bác kịp thời các quan điểm, thông tin phá hoại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

- Thời gian: Xuyên suốt trong năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận, các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện và cấp xã.

9. Triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động; Tổng kết, đánh giá công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2019

- Tổ chức tổng kết để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương những vấn đề cần giải quyết trong công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại.

- Khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với những đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, đồng thời phê bình những đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

- Thời gian: Theo định kỳ 01 năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SThông tin và Truyền thông

- Là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch công tác thông tin đi ngoại; hướng dẫn, theo dõi, giám sát, tổng hợp các báo cáo, tng kết tình hình và kết quả thực hiện; đề nghị khen thưởng đi với các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo, quy chế quản lý và tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại, biện pháp hỗ trợ cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đi ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đi ngoại tại địa phương.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan ngôn luận tham gia đấu tranh chống lại các âm mưu; thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, phản ánh với lãnh đạo các thông tin báo chí nước ngoài liên quan đến Ninh Thuận.

- Hướng dẫn việc xây dựng và tổng hợp kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại các ngành, các cấp.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh tổ chức các buổi họp báo đnh kỳ hoặc đột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức và cá nhân quan tâm; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Bảo đảm an ninh - an toàn kỹ thuật, cập nhật kịp thời nội dung về thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời trong hoạt động báo chí, truyền thông về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy định kỳ cung cấp tài liệu tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại đến cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở; theo dõi dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình của tỉnh; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đoàn phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban ngành liên quan chuẩn bị và tổ chức để lãnh đạo tỉnh trả lời các cuộc phỏng vấn báo chí.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tài liệu phục vụ công tác Xúc tiến đầu tư; các ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu về đầu tư tại Ninh Thuận.

- Cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu liên quan về tình hình thu hút đầu tư, tình hình vận động viện trợ và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận tại các hoạt động đi ngoại lớn của tỉnh, các hoạt động Ngoại giao Văn hóa trong năm 2019.

- Tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, du lịch với các nước trong khu vực, thông qua đó học hỏi kinh nghiệm, hợp tác thông tin, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và thương hiệu của các doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Quảng bá hình ảnh và giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư, du lịch của tỉnh.

- Tranh thủ sự quan tâm của báo chí nước ngoài để giới thiệu về những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá các danh lanh, thắng cảnh, các cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi, vận động đầu tư cho tỉnh.

- Xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của Ninh Thuận để tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài nước và kiều bào ta ở nước ngoài; tham gia các hoạt động thể thao, hợp tác tổ chức các giải ththao chuyên nghiệp và phong trào với các nước trong khu vực.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đi ngoại thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, ththao, du lịch.

- Trên cơ sở phối hợp với các ngành chức năng triển khai Kế hoạch số 2017/KH-UBND ngày 19/5/2015 về việc phát hành ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch Ninh Thuận cung cấp Đại sứ quán các nước ở Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

- Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh về Ninh Thuận ra thế giới.

5. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình

- Tổ chức chuyên mục để tuyên truyền thường xuyên về các hoạt động thông tin đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, về những chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh và các nước bạn, đặc biệt là các nước có chương trình hợp tác, dự án đầu tư tại Ninh Thuận.

- Phối hợp với các cơ quan báo, tạp chí Trung ương, các kênh truyền hình (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử đối ngoại www.vietnam.vn của Cục Thông tin đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các kênh Truyền hình đối ngoại VTV4, VTV 10...) hoặc thông qua các hoạt động của các đoàn ra, đoàn vào để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận đến với cả nước và bạn bè quc tế.

6. S Tài chính: Thẩm định dự toán, tham mưu cân đối ngân sách hàng năm cho các ngành tham gia các hoạt động thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

7. S Ni v

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại cho các Sở, ngành, địa phương theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tham mưu công tác khen thưởng về công tác thông tin đối ngoại.

- Tham mưu lồng ghép chtiêu bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại tại các Sở, ban, ngành, địa phương trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thuộc chức năng.

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển giai đoạn 2011-2020; phối hợp với các cơ quan Báo, Đài trong tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ.

9. Công an tnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng để kịp thời phát hiện những luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến quan hệ trong hoạt động thông tin đối ngoại. Theo dõi, tng hợp thông tin có liên quan đến an ninh quốc gia trên báo chí và mạng xã hội về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tình hình an ninh, trật tự, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo của tnh... đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến hoạt động thông tin đối ngoại.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi địa phương, đơn vị quản lý.

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của tnh.

- Phân công cán bộ chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn và lĩnh vực đơn vị qun lý.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019, yêu cầu các Sở, Ban, ngành và các địa phương phối hợp triển khai đạt kết qu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c)
- TTTU, TT, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tnh y;
- Như Mục III;
- Các sở, ban, ngành cấp tnh;
- VPUB: CVP, PVP;
- Lưu: VT, VXNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 36/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


352

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0