Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2017 về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 36/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh liên quan đến cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính của cấp ủy các cấp, người đứng đầu đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và tăng cường sự hiểu biết của nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, giúp cá nhân, tổ chức thấy rõ lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tham gia thực hiện, qua đó, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội.

- Huy động, khuyến khích sự tham gia góp ý xây dựng và phát huy vai trò giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng, xây dựng Chính quyền thân thiện trên tinh thần “tôn trọng Nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân”“hành động” vì Nhân dân.

2. Yêu cầu

- Hoạt động phổ biến, tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, nhiều tuyến và hiệu quả.

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và Kế hoạch, Nghị quyết thực hiện cải cách hành chính của UBND tỉnh.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao; phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng trên từng địa bàn, từng ngành, từng địa phương; lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến Quy chế dân chủ cơ sở và nội dung thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai, kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các sở, ban ngành và UBND các cấp được phản ánh đầy đủ, đúng đối tượng.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

2. Phạm vi

Nội dung thông tin tuyên truyền liên quan đến Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Sóc Trăng.

b) Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

d) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU, Kế hoạch số 48/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính. Trong đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản sau đây:

- Tình hình xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh theo quy định của Trung ương và tình hình quản lý của địa phương; công tác tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh.

- Kết quả cải cách, chuẩn hóa, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính tại tỉnh; các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực: y tế, quản lý thị trường, đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu, y tế, giáo dục, lao động, bảo hiểm, khoa học và công nghệ,...

- Công tác tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Kết quả sắp xếp, phân loại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực.

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích.

- Việc thực hiện cam kết của lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn và cam kết giữa tỉnh Sóc Trăng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

- Kết quả triển khai công tác cải cách công chức, công vụ; các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

- Mức độ hiện đại hóa của các cơ quan hành chính nhà nước, lộ trình xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh Sóc Trăng theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

- Tình hình triển khai và kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã; khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công của tỉnh.

e) Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ngành, UBND các cấp của tỉnh.

g) Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính trong và ngoài tỉnh cũng như trên thế giới.

h) Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính.

i) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân khi tham gia sử dụng các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp và trong việc giám sát hoạt động cải cách hành chính.

k) Giới thiệu Chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời”, “Dân hỏi - Chủ tịch các cấp trả lời”; Chuyên trang cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng và Bản tin cải cách hành chính; công khai đường dây nóng về cải cách hành chính của tỉnh.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Chuyên trang cải cách hành chính của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành và UBND cấp huyện, Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng; Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cơ sở).

- Tổ chức các hội thi, cuộc thi cải cách hành chính, thiết kế tranh cổ động cải cách hành chính, sáng tác tác phẩm hay (thơ, bài hát, kịch bản...) về cải cách hành chính và mở đợt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền qua các cuộc hội thảo, hội nghị, các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính, các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước,....

- Thông qua hình thức trực quan, sinh động như pano, áp phích, băng gôn,... và thông qua các cuộc điều tra xã hội học về Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAR INDEX hàng năm.

- Tổ chức đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính của các địa phương ngoài tỉnh.

- Thông qua các hoạt động của các cơ quan Đảng, tổ chức Đoàn thể.

- Thông qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở làm việc với tổ chức và công dân của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Tổ chức chuyển tiếp Bản tin cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đến từng sở ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính nhà nước vào chương trình họp báo định kỳ của UBND tỉnh, cấp ủy các cấp.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; trong hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong hoạt động tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, công dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và nội dung Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ cải cách hành chính đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao.

- Thiết lập và tổ chức thực hiện có hiệu quả kênh phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình và các cơ quan thông tấn, báo chí khác để cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về cải cách hành chính có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình.

- Phối hợp, xây dựng kênh thông tin thông báo (niêm yết thông báo) việc tỉnh triển khai các Chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời”, “Dân hỏi - Chủ tịch UBND các cấp trả lời”, Chuyên trang cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Riêng cấp huyện, chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và các Trạm truyền thanh cơ sở thường xuyên thông báo nội dung này đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn được rõ.

- Huy động, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ hiểu biết về Nhà nước, pháp luật và cải cách hành chính thực hiện theo dõi, tham mưu công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

- Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi cải cách hành chính tại địa phương (trước ngày 31/8 hàng năm); đồng thời mời các cơ quan truyền thông đến dự và đưa tin.

2. Sở Nội vụ

- Căn cứ vào nội dung, định hướng của Kế hoạch này, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm tổ chức Hội nghị giao ban (lồng ghép vào Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hàng năm) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại các sở ban ngành, các tổ chức Đảng, Đoàn thể, UBND các cấp và tại các cơ quan truyền thông để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp tuyên truyền mới, hiệu quả, thiết thực và thực hiện tổng kết công tác tuyên truyền CCHC giai đoạn 2017 - 2020 làm cơ sở tham mưu định hướng công tác này trong giai đoạn tiếp sau.

- Quản lý, duy trì và nâng cao chất lượng thông tin trên Chuyên trang cải cách hành chính.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt định hướng, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên phụ trách Chuyên trang, Chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan truyền thông của tỉnh.

- Phối hợp với sở, ban ngành, UBND cấp huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức Đảng, Đoàn thể khác triển khai nhiệm vụ tuyên truyền được giao tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, dự toán kinh phí tuyên truyền cải cách hành chính được giao tại Kế hoạch này trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện việc đăng tải các tin bài, nội dung có liên quan đến cải cách hành chính được giao. Đồng thời, kịp thời đưa các thông tin nhanh, đột xuất khác về cải cách hành chính đến toàn thể nhân dân trong tỉnh.

- Chủ trì xây dựng và phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở chuyên ngành có liên quan thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời”, “Dân hỏi - Chủ tịch UBND các cấp trả lời”.

- Thường xuyên thông báo với Nhân dân về việc triển khai thực hiện các Chuyên trang, Chuyên mục về cải cách hành chính để nhân dân trong tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin và tích cực tham gia góp ý xây dựng.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chuyển đăng tải bài viết, phóng sự đến Chuyên trang cải cách hành chính của tỉnh:

- Nâng cao chất lượng tin bài và chọn thời điểm đưa tin phù hợp, ưu tiên đưa tin trong khung “giờ vàng” (trong khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ và từ 18 giờ đến 19 giờ) để thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, người nghe.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tỉnh.

- Quản lý hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thường xuyên đăng tải các tin bài về cải cách hành chính trên Cổng thông tin.

- Phối hợp với Sở Nội vụ duy trì và phát triển Chuyên trang cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng.

5. Sở Tư pháp

- Phối hợp, hỗ trợ với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng triển khai nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính được giao tại Kế hoạch này.

- Lồng ghép tuyên truyền nội dung, kết quả cải cách hành chính trong các buổi tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì xây dựng kế hoạch Hội thi sáng tác tranh cổ động, bài hát, tiểu phẩm hay về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng, thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền cải cách hành chính theo lộ trình được giao tại Kế hoạch này trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hình thức trực quan sinh động như pano, áp phích, băng gôn,...

- Tổ chức tuyên truyền lưu động trên phạm vi toàn tỉnh các khẩu hiệu tuyên truyền cải cách hành chính đã thiết kế, biểu diễn lưu động, đưa sân khấu hóa, biểu diễn nghệ thuật quần chúng vào việc tuyên truyền các tiểu phẩm, bài hát đạt giải trong Hội thi cải cách hành chính, Hội thi sáng tác bài hát, tiểu phẩm hay về cải cách hành chính đến các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chủ động, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các Hội thi đảm bảo hiệu quả và đạt tiến độ đề ra.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thẩm định và trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí đầy đủ kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm được giao tại Kế hoạch này; đồng thời hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

8. Tỉnh đoàn

Chủ trì và phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ra quân tình nguyện hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến cơ quan hành chính liên hệ làm thủ tục.

9. Trường Chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy về cải cách hành chính, đưa Chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hành chính vào chương trình giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học viên.

10. Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền cải cách hành chính cho Ban Dân vận các cấp, các cơ quan báo chí; lồng ghép các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào tuyên truyền Quy chế dân chủ cơ sở.

11. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền cải cách hành chính cho Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí; lồng ghép các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào Bản tin thông tin nội bộ xuất bản định kỳ hàng tháng; trên Trang thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo Ban Tuyên giáo các cấp, cán bộ cộng tác viên thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, qua đó định hướng, có phương thức tuyên truyền phù hợp.

12. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khác

Đề nghị phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

13. Chế độ báo cáo

Các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính hàng quý, sáu tháng và năm (có thể lồng ghép vào báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính) tại cơ quan, đơn vị.

Thời gian báo cáo: Thực hiện theo thời gian báo cáo định kỳ cải cách hành chính.

Riêng các cơ quan Đảng, Đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/10 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.

14. Kinh phí

- Kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2017 - 2020 do ngân sách nhà nước đảm bảo và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí tuyên truyền được dự toán hàng năm theo nhiệm vụ được giao.

- Công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh:

+ Các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính theo Kế hoạch này lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

+ Đối với nhiệm vụ tổ chức Hội thi cải cách hành chính do UBND cấp huyện đảm nhận: Tỉnh sẽ xem xét, cân đối ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện cho các huyện, thị xã, thành phố.

- Công tác tuyên truyền trong nội bộ đơn vị, địa phương: Kinh phí tuyên truyền trong nội bộ đơn vị, địa phương, được bố trí trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

- Kinh phí thực hiện hoạt động phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội: Đơn vị chủ trì chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn, đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch đề ra./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Các đơn vị Trung ương tại địa phương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đoàn thể tỉnh;
- BQL các KCN;
- BQL dự án 1, 2;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ;
- Lưu: TH, KT, KV, XD, NC, QT, NV, TD, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hàng năm.

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sở Nội vụ

Tháng 01 hàng năm

2

Đánh giá kết quả điều tra khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập.

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sở Nội vụ

Tháng 02 hàng năm

3

Sóc Trăng triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua đường bưu chính trên phạm vi toàn tỉnh.

Đài Phát thanh -Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Sở, ban ngành tỉnh

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tháng 3/2017

- Tháng 3/2018

4

- Sóc Trăng thực hiện “cam kết của lãnh đạo về giải quyết TTHC đúng hẹn, đúng luật”

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

- UBND tỉnh

- Sở, ban ngành tỉnh

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

- UBND cấp xã

- Tháng 3/2017

- Tháng 3/2020

5

Kết quả Chỉ số CCHC cấp xã hàng năm

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 4 hàng năm

6

- Xây dựng Chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời”

- Xây dựng Chuyên mục “Dân hỏi - Chủ tịch UBND các cấp trả lời”

Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng

- Sở, ban ngành tỉnh

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ ngày Thứ 7 của tuần cuối cùng trong các tháng hàng năm

7

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Sóc Trăng hàng năm; tiếp tục triển khai giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 5 hàng năm

8

Những phản ánh, ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng, quy trình, thời gian thực hiện thủ tục hành chính của tỉnh Sóc Trăng và những đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Sở, ban ngành tỉnh

- UBND cấp huyện

- Tháng 5/2017

- Tháng 5/2019

9

Phản ánh về lộ trình, tình hình và kết quả xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng.

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sở Thông tin và Truyền thông

- Tháng 6/2017

- Tháng 6/2018

- Tháng 6/2020

10

Bình luận về kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm tại các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sở Nội vụ

Tháng 6 hàng năm

11

Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hàng năm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng

Sở Nội vụ

- Tháng 7/2017

- Tháng 7/2019

12

Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Sở, ban ngành tỉnh

- UBND cấp huyện

Tháng 7 hàng năm

13

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND tỉnh

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Sở Nội vụ

- Sở, ban ngành tỉnh

- UBND cấp huyện, cấp xã

Tháng 8 hàng năm

14

Sóc Trăng mở đợt ra quân hỗ trợ cá nhân, tổ chức liên hệ làm thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng

- Sở Nội vụ

- Sở Tư pháp

Định kỳ ngày Thứ 2 của tuần thứ nhất trong các tháng của năm

15

Hội thi CCHC cấp huyện

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

Tháng 8 hàng năm

 

Hội thi CCHC cấp tỉnh

- Sở Nội vụ

- Công đoàn viên chức tỉnh

- Đoàn Thanh niên tỉnh Sóc Trăng (Đoàn Khối các cơ quan)

- Công đoàn trực thuộc các sở, ban ngành tỉnh

- Công đoàn trực thuộc UBND các cấp

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, thị xã, thành phố

- Tháng 9/2018

- Tháng 9/2020

16

Sóc Trăng tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/6/2014 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sở Nội vụ

Tháng 9/2017 và tháng 9/2020

17

Tổ chức thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền cải cách hành chính

Sở Nội vụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 9/2018 và tháng 9/2020

18

Kết quả học tập mô hình sáng kiến, kinh nghiệm ngoài tỉnh

Sở Nội vụ

- Đài Phát thanh - Truyền hình

- Báo Sóc Trăng

Tháng 10 hàng năm

19

- Hội thi sáng tác tranh cổ động CCHC

- Hội thi sáng tác các bài hát, thơ ca, tiểu phẩm tuyên truyền CCHC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ

- Tháng 10/2017, 2019

- Tháng 10/2018, 2020

20

Đánh giá kết quả công tác kiểm tra cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức hàng năm; kết quả kiểm tra, sát hạch kiến thức CCHC đối với công chức

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sở Nội vụ

Tháng 11 hàng năm

21

Tổ chức tuyên truyền lưu động trên phạm vi toàn tỉnh, các khẩu hiệu tuyên truyền cải cách hành chính đã thiết kế, biểu diễn lưu động, đưa sân khấu hóa, biểu diễn nghệ thuật quần chúng vào tuyên truyền các tiểu phẩm đạt giải trong Hội thi cải cách hành chính đến các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Nội vụ

- UBND cấp huyện (Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cơ sở)

- Trung tâm Văn hóa cấp huyện

- Nhà Văn hóa cấp xã

Tháng 11 hàng năm

22

Chặng đường thực hiện Bản cam kết giữa tỉnh Sóc Trăng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tháng 11/2017

- Tháng 11/2020

23

Bình luận kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các sở ban ngành, UBND các cấp nhất là cấp xã.

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng

Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 12/2017

Tháng 12/2019

24

Hiệu quả của công tác tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Sở Nội Vụ

Tháng 12 hàng năm

25

Giới thiệu, đánh giá mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh Sóc Trăng

Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng

- Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Nội vụ

2018 - 2020

26

Tổng kết công tác tuyên truyền CCHC

Sở Nội vụ

- Các sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện

- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Năm 2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2017 về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97