Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 34/KH-UBND về thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 34/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Thị Minh Phụng
Ngày ban hành: 03/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phát huy vai trò của từng tập thể và cá nhân trong việc tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CCHC năm 2020 theo Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác CCHC năm 2020, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

b) Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2020.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 được phát động sâu rộng tới cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và được đăng ký tham gia một cách tự nguyện với phương châm: Thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

b) Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân theo kế hoạch.

3. Chủ đề thi đua

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân”.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THI ĐUA

1. Nội dung thi đua

a) Thi đua thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

b) Thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Đối tượng thi đua

a) Tập thể: Các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là sở, ban, ngành tỉnh); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn; phòng, đơn vị chuyên trách tham mưu về công tác CCHC của tỉnh (Phòng Cải cách hành chính và Tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ; Trung tâm Phục vụ hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh), Phòng Nội vụ cấp huyện.

b) Cá nhân: Cán bộ, công chức của các cơ quan được nêu tại Điểm a, Khoản này được giao nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC.

3. Thời gian thi đua

a) Thời gian thi đua: Trong năm 2020.

b) Thời gian đăng ký thi đua: Đến hết tháng 3/2020.

c) Thời gian lập hồ sơ, thủ tục khen thưởng: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả xếp hạng CCHC.

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG, HỒ SƠ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn Bằng khen

a) Đối với tập thể: Tập thể nêu tại Điểm a, Khoản 2, Mục II Kế hoạch này gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, có đăng ký thi đua chuyên đề theo Kế hoạch này và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Là tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố xếp hạng Chỉ số CCHC trong nhóm xuất sắc năm 2020 theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Là đơn vị hành chính cấp xã tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh CCHC nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh” được Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá công nhận đạt xuất sắc trong công tác CCHC năm 2020.

- Phòng, đơn vị chuyên trách tham mưu thực hiện CCHC cấp tỉnh phải được cấp trên trực tiếp đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2020 trở lên và được cấp trên đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ CCHC có tiến bộ hơn so với năm trước liền kề. Cơ quan chuyên trách tham mưu thực hiện CCHC cấp huyện phải được đánh giá xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2020 trở lên và huyện, thành phố đó phải được xếp hạng Chỉ số CCHC trong nhóm xuất sắc năm 2020.

b) Đối với cá nhân:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm trở lên của cơ quan, đơn vị;

- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ CCHC được giao (ưu tiên cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ).

- Thuộc các cơ quan, đơn vị được đánh giá xếp loại của nhóm xuất sắc về CCHC năm 2020. Đối với phòng, đơn vị chuyên trách tham mưu công tác CCHC cấp tỉnh, cấp huyện đạt tiêu chuẩn tại Tiết 3, Điểm a, Khoản này và có đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Bằng khen.

2. Tiêu chuẩn Giấy khen

Do Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định.

3. Số lượng Bằng khen

a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng tập thể, cá nhân dựa trên kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng phòng, đơn vị chuyên trách tham mưu công tác CCHC cấp tỉnh còn phải đạt danh hiệu do cơ quan có thẩm quyền công nhận tại Tiết 3, Điểm a, Khoản 1, Mục này.

b) Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo để các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã chuẩn bị hồ sơ và bình xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

4. Hồ sơ, thủ tục khen thưởng Bằng khen

a) Đối với tập thể:

- Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2020, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chọn tập thể tiêu biểu trong nhóm xếp hạng xuất sắc và thông báo để các tập thể được chọn lập hồ sơ thủ tục khen thưởng theo quy định.

- Mỗi huyện, thành phố chọn 01 đơn vị hành chính cấp xã (riêng huyện Giồng Riềng và Hòn Đất chọn 02 đơn vị) đạt thành tích xuất sắc nhất trong công tác cải cách hành chính để đề nghị khen thưởng, hồ sơ thủ tục khen thưởng theo quy định.

b) Đối với cá nhân:

Các tập thể được chọn ở Điểm a, Khoản này tổ chức bình xét 02 cá nhân (cấp xã chọn 01 cá nhân) tiêu biểu xuất sắc theo tiêu chuẩn và lập thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định.

c) Hồ sơ đề nghị khen thưởng có 01 bộ bản chính, gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan trình;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân theo Mẫu số 7 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Hồ sơ gửi về Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính và Tổ chức phi chính phủ) để tổng hợp trình khen thưởng theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, địa phương đăng ký (theo Bản đăng ký thi đua đính kèm); cấp huyện tổng hợp kết quả đăng ký thi đua của cấp xã gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Cải cách hành chính và Tổ chức phi chính phủ) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát động thi đua theo thẩm quyền để triển khai và tổ chức thực hiện.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tổng hợp đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo Kế hoạch này, cuối năm có báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch để rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện năm tiếp theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan và địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, CVNC, P. HCTC;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, bntam.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Minh Phụng

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày     tháng     năm 2020

 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ hướng tới sự hài lòng của tổ chức và cá nhân” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

1. Tập thể: ………………… (kể cả Phòng Nội vụ cấp huyện và các sở, ngành có phòng, đơn vị chuyên trách tham mưu thực hiện CCHC).

Đăng ký thi đua: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020.

2. Cá nhân:

- Nguyễn văn A, (chức vụ, đơn vị công tác)

- Trần Thị B, (chức vụ, đơn vị công tác)

- ……..

- Nội dung đăng ký: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020.

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(chữ ký, đóng dấu)
H và tên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 34/KH-UBND về thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


281

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144