Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3291/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 3291/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Thị Nga
Ngày ban hành: 05/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3291/KH-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUCÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 15-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chthị số 04-CT/TW ngày 06-7-2011 của Ban Bí Trung ương "Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu qucông tác đối ngoại nhân dân trong nh hình mới", Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chthị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, nhiệm vụ, nguyên tc hoạt động và tầm quan trọng của công tác đi ngoại nhân dân trong tình hình mới, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; trên cơ sở đó tiếp tục đi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Tăng cường các hoạt động đối ngoại trong nhân dân, chủ động phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt chú trọng phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào, trước hết là các tnh Nam Lào và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với các tnh Đông Bắc Campuchia, trước hết là tnh Ratanakiri và Stung Treng.

- Mrộng quan hệ quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế, tích cực vận động tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian tới và phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ca tnh; đồng thời đấu tranh ngăn chặn các hành động nhằm chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao hiệu ququản lý Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, chú trọng kết hợp giữa công tác đối ngoại của nhà nước với đối ngoại nhân dân.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Chthị số 04) theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

- Các đơn vị căn cứ Kế hoạch này và nh hình thực tế của địa phương, đơn vị để cụ thhóa thành kế hoạch đối ngoại hằng năm (trong đó có đối ngoại nhân dân), tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục t chc phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 02-HD/BĐNTW của Ban Đối ngoại Trung ương, Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 15-5-2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 04-11-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh giáp biên của Lào và Campuchia trong tình hình mới.

Các sở, ban ngành, địa phương và các Hội, các đoàn thchính trị - xã hội trong tnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quChỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

2. Đi mới mnh mẽ, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường tính ch động trong quan hệ đối tác, m rộng quan hệ hữu nghị và hp tác với nhân dân và Hội hữu nghị các nước, trong đó chú trọng thúc đy quan hệ hợp tác chiều sâu, thiết thực gia Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn th với các tổ chức nhân dân của các tnh giáp biên gii với Lào và Campuchia. Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế quan trọng.

- Các sở, ban ngành, địa phương quan hệ hợp tác với cơ quan tương ứng nước ngoài bám sát chủ trương đối ngoại của tnh, đy mạnh các hoạt động đối ngoại để nâng cao hiệu quhợp tác song phương và đa phương, góp phần củng cố, ng cường và mrộng quan hệ hữu nghị với các nước, với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Sở Ngoại vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tnh chú trọng thiết lp quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân giữa tnh Kon Tum với các tnh, thành phố của các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế; tích cực tham gia các cơ chế hợp tác, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế quan trọng.

- Đề nghị Mặt trận Tquốc Việt Nam tnh, các tổ chức chính trị - xã hội tnh xây dựng kế hoạch đối ngoại hàng năm nhằm tăng cường tính chủ động trong quan hệ đối tác mở rộng và hợp tác với các cơ quan, đơn vị tương ứng của các tỉnh giáp bin với Lào và Campuchia.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh tăng cường công tác giao lưu, kết nghĩa giữa các cụm bản, Đồn biên phòng trên khu vực biên giới đáp ứng yêu cầu đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh hoạt động các hội: Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội liên lạc người Việt Nam nước ngoài tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác hữu nghị với các Hội người Campuchia gốc Việt, Hội Việt Kiều để kết nối nắm bắt thông tin về người Việt Nam đang học tập, sinh sống, đầu tư tại nước ngoài.

- Các Sở: Khoa học và Công ngh; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; các trường: Phân hiệu Đại hc Đà Nng tại Kon Tum, Trường cao đẳng cộng đồng Kon Tum tăng cường quan hệ với các trường Đại học tại các nước trong khu vực và trên thế giới trao đổi, học tập nhằm tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ vic phát triển của tnh.

3. Đẩy mạnh vận động thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài, nâng cao hiu qu hp tác với các tổ chức quốc tế. Chú trọng công tác thẩm định, phê duyệt, quản lý các dự án sử dụng vin tr nước ngoài và các tổ chức “phi chính phủ” Việt Nam.

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các s, ngành liên quan chủ động tăng cường quan hệ, tích cực kêu gọi vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan chú trọng công tác thẩm định phê duyệt, quản lý các dự án, sử dụng các khoản viện trợ nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam.

- Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài đảm bo theo quy định; chủ động đề xuất tổng kết, đánh giá hiệu quả rút kinh nghiệm cách thức thực hiện dự án; phối hợp với Công an tnh, Sở Ngoại vụ, các đơn vị cơ quan chức năng quản lý tốt các hoạt động đoàn vào, đoàn ra trên địa bàn tỉnh.

4. Tích cực vận động, tập hợp, kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài hợp tác đầu tư trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đào tạo, chuyển giao công nghệ tại tnh. Tổ chức gặp mặt giao lưu với kiều bào, tranh thủ giới thiệu kết nối kiều bào với các đối tác, địa phương nước ngoài để m rộng quan hệ hợp tác của tnh.

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan vận động, tp hợp, kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đào tạo, chuyn giao công nghệ tại tnh.

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Mặt Trận Tquốc Việt Nam tnh và các đơn vị liên quan tổ chức gặp mặt giao lưu với kiều bào, tranh thủ giới thiệu kết nối kiều bào với các đối tác, địa phương nước ngoài để mở rộng quan hhợp tác của tnh.

5. Rà soát, các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tnh có liên quan đến hoạt động đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng để sa đi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tnh ủy và các sở, ngành liên quan chủ động tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho phù hợp tình hình thực tế của hoạt động đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.

6. Tăng cường sự phối hợp thống nhất giữa các đoàn th, tổ chức nhân dân tỉnh Kon Tum trong hoạt động đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước.

Đnghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh chtrì, phối hợp với sở, ban ngành, địa phương, các Hội, các tổ chức chính trị - xã hội tnh tổ chức triển khai thực hin.

7. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt các chính sách hỗ tr kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất... đi vi các đoàn th, tổ chức đ thực hiện nhiệm vụ nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân theo quy định. Tăng cường công tác đào tạo, tp huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ đối ngoại chuyên trách, đáp ứng yêu cầu đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Xem xét việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tnh khi đủ điều kiện.

- Sở Ngoại vụ chtrì, phối hợp với các Hội hữu nghị tnh: Phát huy vai trò và chức năng của các hội hu nghị, thúc đẩy quan hệ gia tỉnh ta với nước ngoài; làm cầu nối với các tổ chức nước ngoài nhằm kêu gọi đầu tư, viện trợ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội hữu nghị với Hội hữu nghị nhân dân các nước đđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ: Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ đối ngoại chuyên trách, đáp ứng yêu cu đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn xây dựng dự án, công tác kim tra, giám sát dự án viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đm bo đúng quy định.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu cp có thm quyền xem xét thành lập Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khi đủ điều kiện.

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí hàng năm phục vụ công tác đối ngoại nhân dân theo quy định và phù hợp với kh năng cân đối ngân sách của tnh; Kiểm tra việc sử dụng các khoản kinh phí này đảm bảo đúng mc đích, có hiệu quả.

III. TCHỨC THC HIỆN

- Giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mi chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương, đề nghị các Hội, các tổ chức đoàn th chính trị - xã hội và đơn vị có liên quan trong tnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với SNgoại vụ nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mc, phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ).

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 21-3-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
- Các Hội, các đoàn th
chính trị - xã hội;
- UBND các hu
yện, thành phố;
- Các trường: Ph
ân hiệu Đại học Đà Nng tại Kon Tum, Cao đẳng cộng đồng Kon Tum.
- Lưu: VT, TH5
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3291/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.206.122