Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3280/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Tố cáo Hà Nam

Số hiệu: 3280/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 07/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/KH-UBND

Hà Nam, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố cáo với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Luật Tố cáo nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tố cáo phải được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên toàn tỉnh; gắn việc triển khai thi hành Luật Tố cáo với việc triển khai các văn bản pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thi hành, hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn, chất lượng.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật T cáo

a) Hội nghị ở cấp tnh:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thành phần hội nghị: Mời Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ truyền đạt.

Thành phần tham dự: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh Hà Nam; Lãnh đạo và chuyên viên làm công tác tiếp công dân của các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Tiếp công dân tnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chánh Thanh tra, cán bộ được giao tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư thuộc các sở, ban, ngành, các tổ chức thanh tra ngành dọc; Chánh Thanh tra và Lãnh đạo, cán bộ Ban tiếp công dân các huyện, thành phố; Lãnh đạo, Trưởng, Phó các phòng và công chức Thanh tra tnh.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12 năm 2018.

b) Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Sau hội nghở cấp tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và nhân dân bng hình thức phù hợp.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai tại cơ sở, tùy thuộc tình hình thực tế tại địa phương lựa chọn hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2019.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật T cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác

- Giới thiệu Luật Tố cáo 2018 trên Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

- UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ vào điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Tố cáo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đảm bảo việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Rà soát các văn bn quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thm quyn kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi b hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Tố cáo

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết thi hành pháp luật về tố cáo; gửi kết quả rà soát về Thanh tra tỉnh tổng hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Tố cáo.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước; việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Tcáo được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành: Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

2. Thanh tra tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, trin khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; phối hợp với Thanh tra tỉnh đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 ở cấp tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, giới thiệu về Luật Tố cáo.

5. UBND các huyện, thành phố: Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Tố cáo theo quy định.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh và các tổ chức thành viên thông qua hoạt động của cơ quan, tổ chức mình thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên; nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, NC(3); BTCD tỉnh;
- Lưu: VT, NC(H).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3280/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố cáo ngày 07/11/2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


936

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!