Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 310/KH-UBND năm 2016 tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 310/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 13/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG BẮT CON TIN NĂM 1979 VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRỪNG TRỊ VIỆC KHỦNG BỐ BẰNG BOM NĂM 1997

Thực hiện Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 (gọi tắt là hai Công ước).

- Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện hai Công ước phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn. Tổ chức tốt công tác đấu tranh phòng, chống và trừng trị hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện Kế hoạch một cách chủ động, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phòng, chống khủng bố đã ban hành, nhất là Luật phòng, chống khủng bố, phù hợp với Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hai Công ước, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác;

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống khủng bố phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

a) Nhiệm vụ

- Tổ chức tập huấn về nội dung hai Công ước và các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và các lực lượng liên quan, nhất là lực lượng Công an, Quân sự tỉnh để thống nhất nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm các lực lượng.

- Trên cơ sở Đề án, tài liệu của Chính phủ và Bộ Công an, tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; chú trọng công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, thông tin cho lực lượng chức năng để có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố.

- Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án, kế hoạch diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom, đảm bảo sát với đặc điểm, tình hình địa bàn.

b) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn và tuyên truyền về nội dung hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng chống khủng bố, bắt cóc con tin; phối hợp các ngành liên quan tổ chức tập luyện, hợp luyện và diễn tập phương án phòng chống khủng bố, giải cứu con tin.

- Các Sở, ngành, địa phương: Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là cơ quan phối hợp.

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt những nội dung của hai Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác thuộc ngành Tòa án và Kiểm sát để biết và thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

2. Nắm vững các quy định để đáp ứng yêu cầu của hai Công ước

a) Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ quy định về phòng, chống các hành vi khủng bố nói chung và hành vi bắt con tin, khủng bố bằng bom nói riêng để phù hợp với quy định của hai Công ước;

- Tham mưu triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật phòng, chống khủng bố, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật tương trợ tư pháp, Luật thi hành tạm giam, tạm giữ, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho phù hợp với hai Công ước.

b) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của các cơ quan.

3. Huy động tiềm lực khoa học, công nghệ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách và cá nhân, tổ chức tham gia phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

a) Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất, huy động tiềm lực khoa học, công nghệ phát triển và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng chuyên trách phòng, chống hành vi bắt cóc con tin và khủng bố bằng bom;

- Rà soát, nghiên cứu, đề xuất đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom có thành tích thì được khen thưởng, bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục, bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe, bị thiệt hại về tính mạng thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

b) Phân công thực hiện

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế ở địa phương đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thường xuyên bố trí ngân sách phù hợp nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống bắt cóc con tin và chống khủng bố.

c) Thời gian thực hiện: 2018 - 2020.

4. Những nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện toàn diện nội dung hai Công ước trên địa bàn tỉnh.

a) Nhiệm vụ

- Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống khủng bố; các Sở, ban, ngành đối chiếu, so sánh với các quy định của hai Công ước, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ gửi Công an tỉnh tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ nhằm phục vụ công tác phòng, chống khủng bố.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, chính quyền các địa phương trong việc phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, qua đó, xây dựng, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom nói riêng trong việc triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hai Công ước.

b) Phân công thực hiện

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HAI CÔNG ƯỚC

Lộ trình thực hiện được chia thành 2 giai đoạn với các mục tiêu, hoạt động cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1 (từ 2016 đến 2020)

a) Mục tiêu

- Tổ chức triển khai, phân công thực hiện nội dung hai Công ước trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về đấu tranh phòng, chống khủng bố cho phù hợp với nội dung, quy định của hai Công ước;

b) Các hoạt động cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân về hai Công ước, cũng như tính nguy hiểm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom;

- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng chống khủng bố, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật tương trợ tư pháp, Luật thi hành tạm giam, tạm giữ, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Tổ chức luyện tập, hợp luyện và diễn tập phương án “giải tán biểu tình, gây rối an ninh trật tự; đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin và xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn” trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016 (Tháng 11/2016).

- Tổ chức, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom đã ban hành; kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết đánh giá việc thực hiện; phân công trách nhiệm cho các đơn vị; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giai đoạn 2 (từ sau năm 2020 và những năm tiếp theo)

Đánh giá kết quả thực hiện nội dung hai Công ước. Nghiên cứu bổ sung cơ chế, giải pháp mới nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống khủng bố nói chung và hành vi bắt con tin, khủng bố bằng bom nói riêng, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung Kế hoạch, chủ động bổ sung nhiệm vụ thực hiện hai Công ước vào chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để triển khai thực hiện; Căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng dự toán hằng năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

2. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của hai Công ước trên nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

3. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng quy chế phối hợp, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu liên quan đến hai Công ước.

5. Kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của các Sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hợp pháp khác.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- PV11-CAT;
- Lưu: VT, Hoàng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 310/KH-UBND năm 2016 tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74