Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2985/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 11/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2985/KH-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Triển khai Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020; Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và số 110/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục Quản lý đường bộ III.4 - Cục Quản lý đường bộ III và các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật để người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện và vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm; đồng thời tổ chức cưỡng chế tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ.

Đến nay, việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, như: Tổng số trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ từ năm 2014 đến nay là 1.501, trong đó đã tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ 848 trường hợp, cưỡng chế tháo dỡ 70 trường hợp; còn tồn tại 583 trường hợp.

Triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

- Duy trì kết quả đã thực hiện được trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay của Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 và Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường Quốc lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang, quản lý hành lang an toàn đường bộ và lập lại trật tự, kỷ cương theo quy định của pháp luật trong việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ và các đường nhánh đấu nối trái phép vào các tuyến Quốc lộ, Tinh lộ trên địa bàn tỉnh.

II. Yêu cầu:

- Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ hạn chế thấp nhất việc phát sinh mới các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ kể từ năm 2020.

- Kiên quyết xử lý (tuyên truyền, vận động tháo dỡ, cưỡng chế) đối với các trường hợp vi phạm trật tự hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ từ năm 2013 trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và năm 2020.

- Thực hiện hoàn thành việc cắm mốc lộ giới bổ sung các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh và bàn giao cho các đơn vị, địa phương liên quan phục vụ công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và làm cơ sở xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

III. Nội dung Kế hoạch:

1. Các Sở, ban ngành; chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; nhất là các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ để người dân biết, tự giác chấp hành (thực hiện thường xuyên, liên tục).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Chi cục Quản lý Đường bộ III.4 - Cục Quản lý Đường bộ III và các đơn vị liên quan tập trung triển khai việc giải tỏa triệt để đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ từ năm 2013 đã được lực lượng Thanh tra Giao thông lập Biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo các Phòng, ban liên quan và chính quyền địa phương cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp vi phạm, không để phát sinh trường hợp vi phạm mới.

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Chi cục Quản lý Đường bộ III.4 - Cục Quản lý Đường bộ III:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát các mốc lộ giới để xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đất hành lang an toàn đường bộ trên đường Hồ Chí Minh, các Quốc lộ: 24, 40, 14C, 40B và các Tỉnh lộ để lập dự toán kinh phí cắm mốc lộ giới bổ sung trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với Quốc lộ) và Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với Tỉnh lộ) xem xét, quyết định làm cơ sở để triển khai thực hiện.

- Tổ chức cắm bổ sung mốc lộ giới, bàn giao cho Ủy ban nhân dân các xã có đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đi qua địa bàn để quản lý và làm cơ sở xử lý vi phạm theo đúng quy định.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải, Chi cục Quản lý Đường bộ III.4 - Cục Quản lý Đường bộ III, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, ban ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ ngày 25 hằng tháng, các đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải.

2. Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ đề ra; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 hàng tháng để biết, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
- Bộ Giao thông Vận tải (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum;
- UBND các huyện, thành phố KonTum;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVPHTKT);
-Lưu: VT,HTKT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số 2985/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tuyên truyền thực hiện các giải pháp lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2412/KH- UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; cổng thông tin điện tử; Cục Quản lý đường bộ III (Chi cục Quản lý đường bộ III.4)

Ban An toàn giao thông tỉnh; các đơn vị quản lý đường bộ

Thường xuyên

2

Triển khai cưỡng chế, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ từ năm 2013 đến nay đã được lực lượng Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính và đã chuyển Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý.

 

 

Từ 10/11/2019 đến 30/06/2020

-

Thống kê các trường hợp vi phạm đã được lập hồ sơ vi phạm và đã chuyển Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sở Giao thông vận tải; Cục Quản lý đường bộ III (Chi cục Quản lý đường bộ III.4)

Ban An toàn giao thông tỉnh; các đơn vị quản lý đường bộ

Từ 10/11/2019 đến 20/11/2019

-

Triển khai tuyên truyền, vận động tự tháo dỡ.

UBND các huyện, thành phố

Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, các đơn vị quản lý đường bộ, Cục Quản lý đường bộ III (Chi cục Quản lý đường bộ III.4)

Từ 21/11/2019 đến 15/01/2020

-

Lập kế hoạch cưỡng chế.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường, Cục Quản lý đường bộ III (Chi cục Quản lý đường bộ III.4)

Từ 16/02/2020 đến 05/03/2020

-

Triển khai cưỡng chế, giải tỏa.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Sở Giao thông vận tải, các đơn vị quản lý đường bộ, Cục Quản lý đường bộ III (Chi cục Quản lý đường bộ III.4)

Từ 06/03/2020 đến 30/06/2020

3

Hoàn thiện hệ thống cọc mốc xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đất hành lang an toàn đường bộ.

 

 

 

-

Kiểm tra, rà soát hệ thống mốc lộ giới hiện tại trên các Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường Hồ Chí Minh.

Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ III (Chi cục Quản lý đường bộ III.4)

Đơn vị quản lý đường; Ủy ban nhân dân các xã liên quan

Từ 01/11/2019 đến 15/12/2019

-

Lập dự toán bổ sung và trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí làm cơ sở thực hiện.

Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ III (Chi cục Quản lý đường bộ III.4)

 

Từ 16/12/2019 đến 20/01/2020

-

Triển khai cắm bổ sung hệ thống cọc mốc lộ giới và bàn giao cho UBND các xã.

Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ III (Chi cục Quản lý đường bộ III.4)

Đơn vị quản lý đường; Ủy ban nhân dân các xã liên quan.

Từ 16/02/2020 đến 30/06/2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2985/KH-UBND ngày 11/11/2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39