Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2823/KH-UBND năm 2018 thực hiện đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018” do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2823/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 14/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2823/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ TRIỂN KHAI “NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN 2018.”

Thực hiện Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 về thực hiện Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền"; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Nhằm thúc đẩy, tăng cường các hoạt động công tác dân vận chính quyền năm 2018 với phương châm hành động “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả” theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác Dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyến biến rõ nét về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; phát huy, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Cụ thể hóa Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện công tác dân vận năm 2018.

3. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận “gần dân, sát cơ sở” phù hợp với tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Việc triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; đảm bảo thống nhất, khoa học và đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp số 36-KH/UBND-BDVTU ngày 28/3/2018 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018. Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn.

2. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận với phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"; đảm bảo mọi chính sách, pháp luật được thực hiện hiệu quả. Trước mắt, có giải pháp đột phá triển khai thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền 2018” làm tiền đề cho những năm tiếp theo. Đưa việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

3. Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục rà soát, bãi bỏ những quy định, thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân; tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết TTHC. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Chú trọng phát huy quyền làm chủ, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách và quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp.

4. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; xây dựng, kiện toàn đội ngũ CBCC thực sự là “công bộc” của nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ; thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân";  “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ CBCCVC theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những CBCCVC có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

5. Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với công dân; phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

6. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quan tâm xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, gương người tốt, việc tốt.

7. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI). Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong nắm bắt tư tưởng, kiến nghị của nhân dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

a) Tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa quy trình giải quyết, nhanh gọn, minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, thân thiện.

b) Phối hợp với các Cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học cho CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị.

c) Làm cơ quan đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan vận động, tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp và việc làm; đào tạo nghề cho người dân, trong đó vận động chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng vùng và phù hợp với nguyện vọng của người dân.

b) Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách học nghề cho người dân trên địa bàn tham gia xuất khẩu lao động.

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, chống kỳ thị và phân biệt đối xử về giới, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho người dân, nhất là thanh niên.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, phổ biến và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi trẻ em, nhà sinh hoạt động cộng đồng...; đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; tuyên truyền, giáo dục cho người dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ CBCCVC, đặc biệt là ở cấp xã. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền các nội dung, hoạt động của “Năm dân vận chính quyền 2018”.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình vận động nhân dân tham gia sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới; tham gia tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng.

8. Thanh tra tỉnh chú trọng công tác đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là các vụ việc khiếu nại kéo dài liên quan đến chế độ chính sách, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư...

9. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, phụ huynh, học sinh; CBCCVC, người lao động trong ngành. Đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao ý thức, trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân của CBCCVC ngành Giáo dục.

b) Vận động thực hiện xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập kết hợp với phong trào “Dân vận khéo”. Tăng cường phát huy vai trò các đoàn thể, Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban, huy động học sinh bỏ học trở lại lớp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phát triển giáo dục và đào tạo; huy động các nguồn học bổng, học phẩm, học cụ để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng, tôn vinh học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.

c) Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở trong các đơn vị, trường học; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu “Dân vận khéo” trong lĩnh vực giáo dục.

10. Sở Y tế:

a) Tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TU ngày 29/07/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với triển khai thực hiện công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

b) Tập trung đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, vận động nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, sử dụng thực phẩm an toàn, vệ sinh môi trường; bảo vệ, cải thiện chất lượng dân số,... góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

c) Tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống y tế; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, nhất là vận động thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực y tế (y tế, môi trường,...) và xây dựng đô thị văn minh. Phổ biến, nhân rộng, biểu dương và khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

11. Ban Dân tộc tỉnh:

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương và địa phương đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về “Công tác dân tộc”; Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 87-CV/TU ngày 09/11/2015 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

c) Phối hợp theo dõi, nắm tình hình để kịp thời tham mưu xử lý tình trạng phá rừng làm rẫy, quay về làng cũ, di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương trong tỉnh; tình hình khiếu kiện của đồng bào dân tộc thiểu số liên quan đến tranh chấp đất đai, sang nhượng đất trái pháp luật; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tham mưu giải pháp nhằm xóa bỏ, hạn chế các phong tục tập quán, hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

12. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh.

13. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục thực hiện chuyên mục “Dân vận khéo” đảm bảo theo Kế hoạch số 33-KH/BDVTU ngày 02/01/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện chuyên mục dân vận khéo trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh năm 2018; đồng thời, tăng cường tuyên truyền các nội dung, hoạt động của “Năm dân vận chính quyền 2018”.

14. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

a) Tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng; những kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân về chính sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; kịp thời tham mưu những biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; động viên, khuyến khích nhân dân thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, tín dụng, các nguồn vốn vay.

b) Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao ý thức, trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng. Thường xuyên kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc: Căn cứ nội dung Kế hoạch này, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của "Năm dân vận chính quyền 2018” trên địa bàn; phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, kịp thời khen thưởng các mô hình, điển hình dân vận khéo; thực hiện chế độ báo cáo tháng, năm theo quy định.

16. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất, kiến nghị trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch (lồng ghép với báo cáo về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước).

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với Ban Dân vận nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của “Năm dân vận chính quyền 2018”.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và triển khai Năm dân vận chính quyền 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương (B/c);
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2823/KH-UBND năm 2018 thực hiện đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018” do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


234

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211