Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2791/KH-UBND 2018 chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Phú Thọ

Số hiệu: 2791/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 28/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2791/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI VIỆC CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 (viết tắt là ISO) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Văn bản số 419/BKHCN - TĐC ngày 21/2/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001: 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn thành thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 xong trước ngày 30/12/2020.

2. Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 sau khi hoàn thành điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng, nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 cho các cơ quan, đơn vị HCNN tỉnh, thành phần gồm: lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký chất lượng, cán bộ, chuyên viên thực hiện ISO, cán bộ phụ trách thủ tục hành chính của các cơ quan/đơn vị;

- Hướng dẫn chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, bao gồm:

+ Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình theo TCVN ISO 9001: 2008 phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

+ Xây dựng mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

+ Xây dựng mở rộng các quy trình đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015; Đánh giá nội bộ và khắc phục các điểm không phù hợp;

- Thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015; Triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng sau khi công bố;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

2. Tiến độ thực hiện

a. Thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại 02 cơ quan lần đầu áp dụng (Sở Ngoại vụ; Chi cục Quản lý đất đai) xong trước 31/12/2019.

b. Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước đã triển khai việc áp dụng ISO 9001 không có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi xắp xếp, tinh gọn theo Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện chuyển đổi việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015 xong trước ngày 31/12/2019.

c. Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước đã triển khai việc áp dụng ISO 9001 có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi xắp xếp, tinh gọn theo Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện chuyển đổi việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015 xong trước ngày 31/12/2020 (Danh sách các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh đã thực hiện xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/9001:2015 theo Phụ lục đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học Công nghệ

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

- Tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 và chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 sangTCVN ISO 9001: 2015.

- Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 đổi với các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ (tháng 11 hằng năm) hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc hoàn chỉnh danh mục thủ tục hành chính đưa vào áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015;

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.

3. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính của tỉnh.

4. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai kế hoạch chuyển đổi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ trên cơ sở dự toán do Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng.

5. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các Chi cục trực thuộc các Sở, ngành.

5. 1. Các cơ quan lần đầu xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Thực hiện việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan theo quy định và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

5.2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.

- Thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theoTCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015 đảm báo tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

- Áp dụng trên thực tế hệ thống văn bản, tài liệu và quy trình mới theo TCVN ISO 9001: 2015; Tiến hành đánh giá nội bộ và khắc phục các điểm không phù hợp; Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ.

- Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng sau khi đã công bố.

- Bố trí kinh phí trong dự toán được giao để thực hiện chuyển đối áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015.

- Định kỳ (tháng 11 hàng năm) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai, áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001: 2015 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, mở rộng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo từ nguồn chi ngân sách địa phương.

2. Nội dung chi và mức chi

Nội dung chi, khung mức chi thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

3. Lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí

Các cơ quan hành chính Nhà nước căn cứ Thông tư số 116/2015/TT- BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính xây dựng dự toán cho việc xây dựng, áp dụng công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị mình gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi xây dựng„ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND;
- Bộ KH&CN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- Các Chi cục thuộc sở;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX5 (100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐÃ THỰC HIỆN XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, CÔNG BỐ VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015

TT

Tên đơn vị

Tiêu chuẩn áp dụng

Ghi chú

1

Văn phòng UBND tỉnh

TCVN ISO 9001:2008

 

2

Sở Xây dựng

TCVN ISO 9001:2008

 

3

Sở Khoa học và Công nghệ

TCVNISO 9001:2008

 

4

Sở Y tế

TCVN ISO 9001:2008

 

5

Sở Kế hoạch và Đầu Tư

TCVN ISO 9001:2008

 

6

Sở Tài chính

TCVN ISO 9001:2015

 

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TCVN ISO 9001:2008

 

8

Sở Nội vụ

TCVNISO 9001:2008

 

9

Sở Thông tin và Truyền thông

TCVN ISO 9001:2008

 

10

Sở Giao thông Vận tải

TCVN ISO 9001:2008

 

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TCVN ISO 9001:2008

 

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

TCVN ISO 9001:2008

 

13

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

TCVN ISO 9001:2008

 

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

TCVN ISO 9001:2008

 

15

Sở Công thương

TCVN ISO 9001:2008

 

16

Sở Tư pháp

TCVN ISO 9001:2008

 

17

Thanh tra tỉnh;

TCVN ISO 9001:2008

 

18

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

TCVN1SO 9001:2008

 

19

Ban Dân tộc

TCVN ISO 9001:2008

 

20

UBND huyện Thanh Thủy

TCVN ISO 9001:2008

 

21

UBND thị xã Phú Thọ

TCVN ISO 9001:2008

 

22

UBND thành phố Việt Trì

TCVN ISO 9001:2008

 

23

UBND huyện Tam Nông

TCVN ISO 9001:2008

 

24

UBND huyện Phù Ninh

TCVNISO 9001:2008

 

25

UBND huyện Lâm Thao

TCVN ISO 9001:2008

 

26

UBND huyện Thanh Sơn

TCVNISO 9001:2008

 

27

UBND huyện Thanh Ba

TCVN ISO 9001:2008

 

28

UBND huyện Đoan Hùng

TCVN ISO 9001:2008

 

29

UBND huyện Cẩm Khê

TCVN ISO 9001:2008

 

30

UBND huyện Hạ Hòa

TCVN ISO 9001:2008

 

31

UBND huyện Tân Sơn

TCVN ISO 9001:2008

 

32

UBND huyện Yên Lập

TCVN ISO 9001:2008

 

33

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

TCVN ISO 9001:2008

 

34

Chi cục Thủy lợi

TCVN ISO 9001:2008

Sáp nhập Chi cục Đê điều và PCLB vào Chi cục Thủy lợi.

35

Chi cục Kiểm lâm

TCVNISO 9001:2008

Sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm

36

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

TCVN ISO 9001:2008

 

37

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

TCVN ISO 9001:2008

 

38

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

TCVN ISO 9001:2008

Đổi tên Chi cục Thú y và chuyền chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăn nuôi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y

39

Chi cục Thủy Sản

TCVN ISO 9001:2008

 

40

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

TCVN ISO 9001:2008

 

41

Chi cục Quản lý thị trường

TCVN ISO 9001:2008

 

42

Chi cục An Toàn vệ sinh thực phẩm

TCVN ISO 9001:2008

 

43

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

TCVN ISO 9001:2008

Đổi tên Chi cục Bảo vệ thực vật và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Trồng trọt về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

44

Chi cục Bảo vệ môi trường

TCVN ISO 9001:2008

 

45

Chi cục Phát triển nông thôn

TCVNISO 9001:2008

 

 

Tổng cộng: 45 cơ quan

(02 đơn vị sáp nhập, 02 đơn vị đổi tên)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2791/KH-UBND ngày 28/06/2018 về triển khai việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành hính nhà nước tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


653

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158