Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 273/KH-UBND 2019 về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 273/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 15/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp thực hiện và nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP).

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

3. Kết quả triển khai kế hoạch này là cơ sở đánh giá tiến độ, hiệu quả thực hiện những yêu cầu và nhiệm vụ được giao đối với trách nhiệm của Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ

Các nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, thiết thực và hiệu quả phục vụ.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, kịp thời đôn đốc các Sở, ban, ngành; UBND các cấp và cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.

3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo định mức của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (Ô. Thất);
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Nội dung thực hiện

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng, ban hành văn bản

1.1

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trước 15/5/2019

1.2

Ban hành Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trước 01/6/2019

1.3

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trước 15/6/2019

1.4

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

1.5

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Trung tâm Công báo – Tin học (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh)

Phòng Nội chính – Pháp chế (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh)

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

2

Triển khai xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

2.1

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Hệ thống thông tin báo cáo được hoàn thiện và đi vào vận hành

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Tháng 3/2020

2.2

Hướng dẫn việc vận hành Hệ thống thông tin báo cáo

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

3

Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này

3.1

Tổ chức quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này

 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

3.2

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo định kỳ

 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

3.3

Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo

Tài liệu hướng dẫn

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 3/2020

3.4

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tháng 4/2020 và định kỳ hàng năm

3.5

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau, phù hợp với từng loại đối tượng

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Đài Phát thanh – Truyền hình; Báo Bắc Kạn; Trung tâm Công báo – Tin học

Thường xuyên

3.6

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện số 09/2019/NĐ-CP, Kế hoạch này và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 273/KH-UBND ngày 15/05/2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.039

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!