Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2659/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 03/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2659/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH”

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến 2016; Quyết định số 1133/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Thông qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.

2. Yêu cầu

- Triển khai sâu rộng, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

- Cần chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của nhân dân trong từng giai đoạn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Bắc Ninh:

+ Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục của Báo để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

+ Đăng các tin, bài, phóng sự điều tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phỏng vấn công chức làm công tác chuyên môn về áp dụng pháp luật trong giải quyết các tình huống cụ thể.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

+ Dành thời lượng phát sóng nhất định để phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

+ Mời chuyên gia để phổ biến, hướng dẫn pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh;

+ Đưa các tin, bài, phóng sự điều tra về tình hình khiếu nại, tố cáo, kết quả hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước;

+ Phối hợp với các Sở, Ban, ngành thực hiện phỏng vấn, tọa đàm về các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Phản ánh gương điển hình tiên tiến trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng hoặc lồng ghép chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên trang thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

2. Biên soạn, in ấn và phát hành sách, các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Biên soạn sách hỏi - đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo, trong đó biên soạn một số ấn phẩm bằng một số tiếng dân tộc thiểu số.

- Trang bị sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho tủ sách pháp luật cấp xã và các cơ quan có liên quan.

- Biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo để phát cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

- Tổ chức biên soạn, phát hành tờ gấp để giải đáp, hướng dẫn những vấn đề cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.

- Biên soạn, phát hành băng đĩa để phát trên hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn.

Các tài liệu được tổng hợp phải cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, có tác dụng thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

3. Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo cho cán bộ hiểu biết sâu các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ, công chức, người làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo và kỹ năng tuyên truyền cho người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn (người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn được chọn từ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và các đoàn thể xã hội khác; Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, Trưởng bản và những người có uy tín trong khu dân cư ở xã, phường, thị trấn).

4. Tổ chức phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

- Căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn xã, phường, thị trấn, nơi có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả thấp, một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế để tổ chức các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân thông qua các buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, chú trọng các nội dung: Quyền và nghĩa vụ của công dân khi khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.

- Ngoài hình thức tuyên truyền trực tiếp trên, có thể lồng ghép vào chương trình sinh hoạt văn hoá, văn nghệ ở địa phương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua việc sân khấu hóa hoặc các hình thức khác phù hợp với tập tục của xã, phường, thị trấn đó.

5. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tổ chức hội thảo chuyên đề về khiếu nại, tố cáo.

6. Tăng cường phối hợp giữa Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và các thành viên của Mặt trận với chính quyền cấp xã trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp đất đai phát sinh từ cơ sở cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

Việc thực hiện Đề án được bắt đầu từ năm 2014 và kết thúc vào năm 2016. Cụ thể như sau:

- Năm 2014:

+ Ban hành văn bản triển khai thực hiện Đề án;

+ Tổ chức triển khai kế hoạch đến các cấp, các ngành;

+ Xây dựng và phát hành một số tài liệu tuyên truyền pháp luật để phát cho nhân dân.

+ Tổ chức các Hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

+ Mở rộng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo;

+ Tổ chức 01 hội thảo chuyên đề về khiếu nại, tố cáo;

+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Năm 2015: Tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch:

+ Phát hành một số tài liệu tuyên truyền pháp luật để phát cho nhân dân.

+ Tổ chức các Hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

+ Mở rộng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo;

+ Tổ chức 01 hội thảo chuyên đề về khiếu nại, tố cáo;

+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Năm 2016:

+ Tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch;

+ Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án vào cuối năm 2016.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án ở cấp tỉnh: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn), trong đó:

- Năm 2014: 300.000.000 đồng.

- Năm 2015: 300.000.000 đồng.

- Năm 2016: 400.000.000 đồng.

2.2. Hình thức cấp và sử dụng kinh phí:

Hàng năm Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan được giao nhiệm vụ căn cứ nội dung kế hoạch này lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao Thanh tra tỉnh là đầu mối để cấp phát, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án.

Việc sử dụng kinh phí phải bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật về tài chính hiện hành.

3. Phân công trách nhiệm

3.1. Thanh tra tỉnh

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và thành lập Ban chỉ đạo Đề án của tỉnh; Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo Đề án; phối hợp với các cơ quan thành viên tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch.

- Giúp UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo thực hiện các nội dung của Đề án có liên quan đến cán bộ làm công tác tiếp công dân, công chức Thanh tra tỉnh, thanh tra các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố; các hoạt động tư vấn, tham mưu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo tổ chức tiến hành các Hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức việc tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tới các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

3.3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Là thành viên của Ban chỉ đạo Đề án có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nhất là ở xã, phường, thị trấn nâng cao hoạt động Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể và chính quyền cấp xã để tuyên truyền pháp luật, góp phần giải quyết dứt điểm các tranh chấp khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh và trung ương.

3.4. Hội Nông dân tỉnh

Là thành viên của Ban chỉ đạo Đề án có trách nhiệm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ thuộc Hội về pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp nhất là cấp xã, phường, thị trấn vận động hội viên thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa Hội Nông dân với chính quyền xã, phường, thị trấn.

3.5. Sở Tư pháp

Phối hợp với Thanh tra tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo trực tiếp cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn.

3.6. Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; dành thời lượng nhất định cho mỗi buổi phát sóng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thông qua các hoạt động mời chuyên gia am hiểu pháp luật phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đưa các tin bài, phóng sự điều tra về hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước.

Phối hợp các cơ quan chuyên môn thực hiện phỏng vấn, trao đổi, tọa đàm về pháp luật và thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng các tiểu phẩm có nội dung phản ánh về hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phản ánh gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3.7. UBND cấp huyện và cấp xã

Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tiễn đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án ở cấp mình cho phù hợp; hàng năm bố trí kinh phí để thực hiện Đề án; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong thực hiện Đề án trên địa bàn; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh thông qua Thanh tra tỉnh.

3.8. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ hàng năm, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 20/12. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp báo cáo theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị các Đoàn thể tỉnh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh, Báo Bắc Ninh;
- Lưu: HC, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2659/KH-UBND ngày 03/11/2014 thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159