Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2647/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 2647/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 17/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2647/KH-UBND

Hà Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Căn cứ Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018,

Để thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Luật, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 (sau đây gọi tắt là Luật) bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên, trách nhiệm công dân trong thực hiện Luật.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai thi hành Luật phải căn cứ vào Kế hoạch của Chính phủ; bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh.

Xác định nội dung công việc cụ thể gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn bảo đảm cho triển khai thi hành Luật đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, xây dựng văn bản pháp luật

a) Rà soát văn bản pháp luật

Các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25 tháng 9 năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

b) Xây dựng văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng, thông tư liên bộ về hướng dẫn thi hành Luật

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch, quyết định cụ thể cho từng lĩnh vực triển khai thực hiện Luật. Chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Quốc phòng và Thông tư liên bộ về hướng dẫn thi hành Luật.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng

a) Biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về pháp luật và trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

b) Phân công thực hiện

Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo ngành Tư pháp các huyện, thành phố đưa Luật vào chương trình tập huấn, giáo dục pháp luật năm 2018 và những năm tiếp theo.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã; tuyên truyền Luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đến toàn thể công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật; kế hoạch phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Luật rộng rãi trong toàn tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về Luật Quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, đoàn thể và các phòng, ban cấp tỉnh, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện; phối hợp với các ngành biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về Luật với nội dung phù hợp với từng đối tượng tập huấn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ trì tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp; xã, phường, thị trấn.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Chủ trì tổ chức lớp tập huấn, giới thiệu Luật cho cán bộ, công chức, viên chức của từng sở, ban, ngành.

Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổ chức tập huấn, giới thiệu Luật cho cán bộ, công chức cấp xã, Ban điều hành thôn, xóm, tổ dân phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

- Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

- Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2018: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2018 để triển khai thực hiện.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí, bảo đảm ngân sách cho việc triển khai Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hàng năm cho công tác triển khai thi hành Luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Các sở, ngành được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ các sở, ngành và hướng dẫn cho các huyện, thành phố thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ sở; các cơ quan, địa phương phối hợp có trách nhiệm tham gia tích cực với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Luật trong các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân.

4. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, báo, đài có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2647/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32