Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 2596/KH-BHXH 2019 đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn

Số hiệu: 2596/KH-BHXH Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 19/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2596/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 856/QĐ-TTg NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THEO HƯỚNG TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ”

Căn cứ quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây gọi là Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong toàn Ngành để hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Xác định các quan điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH cấp tỉnh) tập trung chỉ đạo, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể của Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình thực hiện đảm bảo tiến độ.

B. NỘI DUNG

I. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Tổ chức triển khai, quán triệt để công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành. Tổ chức thực hiện đảm bảo: Đúng quan điểm, nguyên tắc; hoàn thành mục tiêu; đáp ứng tiến độ của Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

4. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành BHXH như sau:

4.1. Giai đoạn 2019-2020

- Tại BHXH Việt Nam ở Trung ương:

+ Sắp xếp giảm ít nhất 02 đơn vị đầu mối cấp Ban trực thuộc;

+ Kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng” là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng;

+ Cơ cấu lại 02 đơn vị Tạp chí BHXH và Báo BHXH theo quy định tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

- Năm 2019, tại BHXH cấp tỉnh: Thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, cụ thể:

+ Giảm 65 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh;

+ Giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn (Danh sách kèm theo);

- Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của BHXH Việt Nam.

4.2. Giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh: Giảm 63 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh.

4.3. Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện giảm BHXH cấp huyện trên cơ sở kết quả Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện, các phòng trực thuộc BHXH cấp tỉnh, đảm bảo phù hợp với hệ thống tổ chức, phân cấp quản lý và đúng quy định pháp luật hiện hành.

6. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tiếp tục hiện đại hóa, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BHTN, BHYT. Kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

7. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong toàn Ngành.

8. Sắp xếp số lượng lãnh đạo cấp phó của đơn vị hợp nhất thuộc Ngành theo Điểm 4, Mục 1, Phần B Kế hoạch này đảm bảo: Không vượt quá tổng số lãnh đạo cấp phó hiện có của các đơn vị thành viên; chậm nhất sau 3 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất đơn vị thì số lượng cấp phó của các đơn vị phải bảo đảm đúng theo quy định.

9. Đề xuất, kiến nghị với cấp ủy có thẩm quyền để thống nhất mô hình tổ chức đảng tương ứng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

II. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng Giám đốc ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản... tại Điểm 4, Điểm 8 Mục I, Phần B Kế hoạch này.

- Chủ trì tham mưu giúp Tổng Giám đốc đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

- Tham mưu việc: Xây dựng danh mục vị trí việc làm; Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm: Thực hiện tinh giản biên chế. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lại các đơn vị trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu quản lý.

- Giúp Tổng Giám đốc thực hiện việc đánh giá kết quả tổ chức bộ máy BHXH cấp huyện, tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo khu vực liên huyện trong giai đoạn 2021-2025, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đảm bảo phù hợp với thực tiễn của Ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2. Vụ Pháp chế

Chủ trì tham mưu giúp Tổng Giám đốc rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính của Ngành, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các quy trình nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế của Ngành, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Tổng Giám đốc việc: Tăng cường phát triển hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí xác định cấp độ 4 trong đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ quy định lại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Tiếp tục hiện đại hóa, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BHTN, BHYT.

4. Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH

Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các đơn vị liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Đề án nhằm nâng cao nhận thức, đồng thuận trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành BHXH và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung của Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Tổ chức tuyên truyền để công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức, chấp hành việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH; Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo nội dung, lộ trình của Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHTN, BHYT và hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành: phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian;

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, giúp Tổng Giám đốc hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản... tại các đơn vị trực thuộc trong Ngành, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo thẩm quyền, quy định hiện hành.

6. BHXH cấp tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền để công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức, chấp hành việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH; kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức bộ máy; tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

- Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản... theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và phân cấp quản lý của Ngành như sau:

+ Thí điểm tại BHXH 2 tỉnh Yên Bái và Đồng Nai kể từ ngày 01/10/2019;

+ Thực hiện đồng bộ tại tất cả các địa phương kể từ ngày 01/01/2020.

- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quản lý chặt chẽ trong thu - chi các quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo thẩm quyền;

- Chủ động rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ đã phân cấp quản lý; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian trong các quy trình nghiệp vụ;

- Thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức tại các đơn vị trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu quản lý.

- Đề xuất, kiến nghị với cấp ủy có thẩm quyền để thống nhất mô hình tổ chức đảng tương ứng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của BHXH Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công gửi BHXH Việt Nam qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/12/2019.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Kiến nghị với Tổng Giám đốc: Các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, đơn vị, cá nhân nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

3. Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị đề xuất gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và báo cáo Tổng Giám đốc./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Tài chính, LĐ-TB&XH, TTCP (để b/c);
- HĐQL, BHXH VN (để b/c);
- Đảng ủy CQ BHXH VN (để p/h);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để t/h);
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

DANH SÁCH

BHXH CẤP HUYỆN THUỘC DIỆN SẮP XẾP TINH GỌN THEO ĐỀ ÁN
(Kèm theo Kế hoạch số: 2596/KH-BHXH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của BHXH Việt Nam )

Số TT

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BHXH thành phố, thị xã chuyển giao về BHXH tỉnh quản lý

Ghi chú

1

2

3

4

I. BHXH CÁC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1

TP. Hà Nội

Đề nghị giữ nguyên cơ cấu tổ chức, số lượng BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc

2

TP. Hồ Chí Minh

3

TP. Hải Phòng

4

TP. Đà Nẵng

5

TP. Cần Thơ

II. BHXH CÁC TỈNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1

An Giang

BHXH thành phố Long Xuyên

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

BHXH thành phố Bà Rịa

3

Bạc Liêu

BHXH thành phố Bạc Liêu

4

Bắc Kạn

BHXH thành phố Bắc Kạn

5

Bắc Giang

BHXH thành phố Bắc Giang

6

Bắc Ninh

BHXH thành phố Bắc Ninh

7

Bến Tre

BHXH thành phố Bến Tre

8

Bình Dương

BHXH thành phố Thủ Dầu Một

9

Bình Định

BHXH thành phố Quy Nhơn

10

Bình Phước

BHXH thành phố Đồng Xoài

11

Bình Thuận

BHXH thành phố Phan Thiết

12

Cà Mau

BHXH thành phố Cà Mau

13

Cao Bằng

BHXH thành phố Cao Bằng

14

Điện Biên

BHXH thành phố Điện Biên Phủ

15

Đăk Lăk

BHXH thành phố Buôn Ma Thuột

16

Đăk Nông

BHXH thị xã Gia Nghĩa

17

Đồng Nai

BHXH thành phố Biên Hòa

18

Đồng Tháp

BHXH thành phố Cao Lãnh

19

Gia Lai

BHXH thành phố Pleiku

20

Hà Giang

BHXH thành phố Hà Giang

21

Hà Nam

BHXH thành phố Phủ Lý

22

Hà Tĩnh

BHXH thành phố Hà Tĩnh

23

Hải Dương

BHXH thành phố Hải Dương

24

Hậu Giang

BHXH thành phố Vị Thanh

25

Hòa Bình

BHXH thành phố Hòa Bình

26

Hưng Yên

BHXH thành phố Hưng Yên

27

Khánh Hòa

BHXH thành phố Nha Trang

28

Kiên Giang

BHXH thành phố Rạch Giá

29

Kon Tum

BHXH thành phố Kon Tum

30

Lai Châu

BHXH thành phố Lai Châu

31

Lạng Sơn

BHXH thành phố Lạng Sơn

32

Lâm Đồng

BHXH thành phố Đà Lạt

33

Lào Cai

BHXH thành phố Lào Cai

34

Long An

BHXH thành phố Tân An

35

Nam Định

BHXH thành phố Nam Dịnh

36

Nghệ An

BHXH thành phố Vinh

37

Ninh Bình

BHXH thành phố Ninh Bình

38

Ninh Thuận

BHXH thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

39

Phú Thọ

BHXH thành phố Việt Trì

40

Phú Yên

BHXH thành phố Tuy Hòa

41

Quảng Bình

BHXH thành phố Đồng Hới

42

Quảng Nam

BHXH thành phố Tam Kỳ

43

Quảng Ngãi

BHXH thành phố Quảng Ngãi

44

Quảng Ninh

BHXH thành phố Hạ Long

45

Quảng Trị

BHXH thành phố Đông Hà

46

Sóc Trăng

BHXH thành phố Sóc Trăng

47

Sơn La

BHXH thành phố Sơn La

48

Tây Ninh

BHXH thành phố Tây Ninh

49

Thái Bình

BHXH thành phố Thái Bình

50

Thái Nguyên

BHXH thành phố Thái Nguyên

51

Thanh Hóa

BHXH thành phố Thanh Hóa

52

Thừa Thiên Huế

BHXH thành phố Huế

53

Tiền Giang

BHXH thành phố Mỹ Tho

54

Trà Vinh

BHXH thành phố Trà Vinh

55

Tuyên Quang

BHXH thành phố Tuyên Quang

56

Vĩnh Long

BHXH thành phố Vĩnh Long

57

Vĩnh Phúc

BHXH thành phố Vĩnh Yên

58

Yên Bái

BHXH thành phố Yên Bái

Tổng số đơn vị BHXH cấp huyện giảm

58

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2596/KH-BHXH ngày 19/07/2019 thực hiện Quyết định 856/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.517

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!