Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2582/KH-UBND năm 2017 Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 2582/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 10/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2582/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009; Quyết định số 1133/QĐ-BQP ngày 11/4/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009; Kế hoạch số 1047/KH-BTL ngày 12/5/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu về Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ; Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức tổng kết với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đánh giá kết quả 8 năm (2009-2017) lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật DQTV số 43/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/11/2009 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Qua đó, đánh giá những mặt làm được, chưa được, những hạn chế, bất cập cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác DQTV tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Tổng kết phải đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được trong 8 năm qua, tìm ra những bất cập, nguyên nhân tồn tại, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung để công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn, đi vào chiều sâu bền vững.

- Tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức tổng kết theo đúng hướng dẫn, đạt hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT. Tổng kết thực hiện Luật DQTV năm 2009.

III. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào đầu tháng 9/2017.

2. Địa điểm: Hội trường Bộ CHQS tỉnh (02, Lê Hồng Phong, Phan Thiết).

IV. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ

1. Chủ trì hội nghị: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai– Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổng số đại biểu: 107 đ/c.

- Đại biểu chính thức: 81 đ/c.

- Phục vụ: 26 đ/c.

3. Quân khu: 06 đ/c.

- Thủ trưởng Bộ Tư lệnh;

- Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần; Cục Kỹ thuật;

- Phòng Dân quân tự vệ/Bộ Tham mưu Quân khu;

2. Cấp tỉnh: 45 đ/c.

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, nan, ngành: Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Lữ đoàn 681, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở kế hoạch & đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh & Xã hội, Tỉnh đoàn thanh niên, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận;

- Các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; ban Khoa học quân sự, Văn phòng, DQTV, Tác huấn, Tuyên huấn, Dân vận, Tổ chức, Tham mưu kế hoạch, Quân nhu, Quân khí thuộc Bộ CHQS tỉnh.

3. Cấp huyện: 30 đ/c.

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố;

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức, chương trình hội nghị, báo cáo tổng kết; in ấn, cấp phát tài liệu phục vụ hội nghị và trang trí hội trường tổ chức hội nghị.

Makét:

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI NGHỊ

Tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Bình Thuận ngày   tháng   năm 2017

- Chuẩn bị phát biểu kết luận hội nghị và hướng dẫn điều hành thảo luận cho lãnh đạo tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ các văn bản, tài liệu về công tác DQTV.

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho Hội nghị và khen thưởng.

- Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị bài tham luận và tổng hợp các bài tham luận chuẩn bị cho hội nghị.

- Hướng dẫn khen thưởng và phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật DQTV và điều hành khen thưởng. Số lượng khen thưởng cấp Bộ, Quân khu thực hiện theo hướng dẫn của trên; số lượng khen thưởng của UBND tỉnh cho 09 tập thể và 09 cá nhân.

- Tiếp đón và bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu Quân khu về dự Hội nghị.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm nội dung, chương trình và các mặt phục vụ hội nghị. Làm công tác tổ chức Hội nghị, thống nhất thành phần và phát hành giấy mời cho các đại biểu dự hội nghị.

- Tổng hợp ý kiến kết luận của lãnh đạo chủ trì hội nghị thông báo đến các đơn vị địa phương, cơ quan có liên quan sau hội nghị.

3. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng báo cáo trung tâm và các văn bản, tài liệu có liên quan đến công tác DQTV.

- Phối hợp xét đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật DQTV.

4. Sở Tài chính: Bảo đảm kinh phí Hội nghị theo dự trù phê duyệt phục vụ Hội nghị.

5. Các Sở, ban, ngành, đơn vị

Bảo đảm tham dự hội nghị đủ thành phần theo kế hoạch. Chuẩn bị tốt bài tham luận trong hội nghị theo hướng dẫn của cơ quan thường trực.

6. UBND huyện thị xã, thành phố

Chỉ đạo phân công tham dự hội nghị đúng, đủ thành phần theo Kế hoạch, chuẩn bị bài phát biểu tham luận trong hội nghị gởi về Phòng Tham mưu/Bộ CHQS tỉnh trước ngày 15/8/2017.

VI. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Sử dụng nguồn kinh phí địa phương (có dự toán kinh phí riêng).

Yêu cầu Lãnh đạo, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
- Bộ Tham mưu QK7;
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh.
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở ngành liên quan theo thành phần mời;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Lưu VT, NC. Thông

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2582/KH-UBND năm 2017 Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.164.78