Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2565/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 13/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 2565/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 04/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2565/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (UBND tỉnh) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đến hết năm 2020 có trên 80% cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các sở, ngành cấp tỉnh; các phòng, ban cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

- Hằng năm, các chủ trương của Đảng, chính sách, văn bản pháp luật mới của Nhà nước về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

- Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; chủ động và kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Nhân dân ta.

- Phát huy vai trò và hiệu quả của hệ thống chính trị, các phương tiện thông tin hiện có, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, già làng, trưởng thôn, nhất là ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tuyên truyền đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nội dung tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau:

1.1. Tuyên truyền sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế để nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, cũng như trên phạm vi cả tỉnh.

1.2. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương và địa phương về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

1.3. Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình tổ chức phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, dọc biên giới của tỉnh.

1.4. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1.5. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hình thức: Bản tin, tài liệu, tranh cổ động, triển lãm lưu động... về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, của ngành và địa phương; phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, bồi dưỡng những chính sách, văn bản mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở; bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh; công chức, viên chức đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và cấp xã; tổ chức thu thập, biên tập, biên dịch nội dung tài liệu bằng tiếng phổ thông và các tiếng dân tộc thiểu số theo từng địa bàn để phục vụ tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật, nội dung và kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, của ngành và địa phương trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí địa phương; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin về kết quả xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng; biên soạn tài liệu chuyên đề cập nhật kiến thức về kết hợp kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh phục vụ các lớp bồi dưỡng cán bộ các sở, ngành cấp tỉnh và các phòng, ban cấp huyện; lớp bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh; công chức, viên chức Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.3. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin về các công trình, giải pháp sáng tạo, các mô hình tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018 đến 2020).

2.4. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung; hướng dẫn đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo định kỳ, trong đó chú trọng các chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức cung cấp thông tin về nội dung và kết quả triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của địa phương về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh phục vụ tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh bằng nhiều hình thức phù hợp như: Thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở, Pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe loa phóng thanh... xây dựng chương trình, lồng ghép nội dung tuyên truyền lưu động, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động để phục vụ cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới làm cho Nhân dân hiểu rõ, đồng tình ủng hộ đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức tuyên truyền trên Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch (song ngữ Việt - Êđê); Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chương trình truyền hình Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo:

Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền cập nhật kiến thức, các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong chương trình giáo dục chính trị đầu khóa và chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh hằng năm cho học sinh, sinh viên các Trường Trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trường quân sự tỉnh.

Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, tìm hiểu thực tế tại các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, các khu kinh tế - quốc phòng, các mô hình tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, cơ sở trong kế hoạch giảng dạy và học tập của các trường từ trung học phổ thông đến đại học và Trường quân sự tỉnh.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.8. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; đồng thời phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách thực hiện nhiệm vụ liên quan của các đơn vị, địa phương theo quy định.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.9. Các cơ quan báo chí địa phương (căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện):

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tăng cường thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên hệ thống báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức xây dựng các phóng sự, phim tài liệu; tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại, giao lưu phù hợp giữa các nhà lãnh đạo, quản lý ... nhằm trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất các vấn đề xung quanh việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh..

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.10. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức của sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh và các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.11. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chủ trì, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phát trên Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm (từ năm 2018 đến 2020).

2.12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Thường xuyên chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và TW đóng trên địa bàn và các đơn vị liên quan trong việc thông tin tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông), đồng thời file mềm Báo cáo gửi về địa chỉ email: phongbaochi@tttt.daklak.gov.vn để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng năm (trước ngày 15/12) tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ (qua Bộ Thông tin và Truyền thông)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQ VN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, và đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, Tx, Tp;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, PCVP (Đ/c Nguyên);
- Lưu: VT, KGVX (HTN-75b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2565/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 13/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0