Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 255/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 12/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Căn cNghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tng th ci cách nh chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định s837/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhn thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, duy trì và ci thiện vị trí xếp hạng của tnh Tha Thn Huế nằm trong nhóm 10 địa phương dn đầu cả nước về thực hiện CCHC.

b) Nâng cao hiệu qutuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của tất ccác sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã và thành phố Huế.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phn ánh chính xác, kịp thi những mặt tích cc hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong vic thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

a) Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; ph biến nội dung CCHC kịp thi, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương.

b) Thực hiện công tác tuyên truyền phải gn với nội dung Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu ququản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020 đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lp nhân dân; Chthị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tnh ủy Thừa Thiên Huế v tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhàc.

c) Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền đổi mới nội dung và hình thc tuyên truyn; kết hợp công tác tuyên truyền v CCHC lồng ghép vi việc ph biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đng và pháp luật của Nhàc.

II. NỘI DUNG HÌNH THỨC

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền về các quan điểm, chtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kim soát TTHC:

- Tuyên truyền, ph biến các nội dung của Chương trình tng th CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghquyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính ph(gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP) và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thtướng Chính ph phê duyệt Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; những kết quả đạt được của các ngành, các cp địa phương trong vic thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ci thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021...

- Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tnh y và Chương trình hành động của UBND tnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU vviệc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu ququản lý của bộ máy nhà nưc trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Ch thsố 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh y Thừa Thiên Huế về tăng cường kcương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Chthị số 26-CT/UBND của UBND tỉnh ngày 17/10/2016 về đẩy mạnh CCHC gn liền với ứng dụng CNTT và áp dng hthống qun lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhm nâng cao hiệu lực, hiệu ququản lý của bộ máy nhà nưc trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tnh về ban hành quy định khảo sát ly ý kiến mức độ hài lòng trong gii quyết TTHC ở các cơ quan đơn v; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh; Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về Ban hành quy chế phối hp trong việc thực hiện công tác kim soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhim lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cp, người đứng đầu các tchức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC từng cp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân m thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

c) Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đng vchính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát trin theo hưng công nghiệp hóa - hiện đi hóa đất nước, kết hợp với nội dung CCHC; Trọng tâm tuyên truyền về tình hình trin khai Luật Tổ chức Chính ph, Luật Tổ chức chính quyn địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật....

d) Phbiến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thtrong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Chương trình ci cách tổng th, ci cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công tng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát TTHC vviệc tiếp nhận, xử lý phn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vquy định hành chính.

d) Tình hình, kết qu trin khai ci cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về qun lý, tuyển dụng, sdụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hthống hành chính; quyn, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong gii quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

c) Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tn tiến trong thực hiện CCHC tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xy ra trong công tác CCHC.

g) Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp huyện vi cp xã trên địa bàn tỉnh; vị trí, vai trò, mục đích và hoạt động của các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa UBND cấp xã; quyền và nghĩa vụ cơ bn của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc của người dân.

h) Tuyên truyền nâng cao chsố ci cách hành chính (PAR index), chỉ số PCI, ICT nhằm hưng dn mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dn đầu cả nước về thực hiện CCHC, các Chỉ số PCI, ICT của tỉnh xếp n định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của cc.

i) Ph biến các vn đề cần biết liên quan các bước thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giy chứng nhận quyền shữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khu.v.v…

k) Tăng cường tuyên truyền tình hình trin khai mô hình chính quyền điện ttrên cơ sở thực hin Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 ca Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hot động của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2016-2020;

l) Tp trung tuyên truyền về Đề án “Phát trin dịch vụ đô ththông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hưng đến năm 2025” với mục tiêu “Nâng cao cht lượng cuộc sng của người dân hoạt động của các doanh nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông đ htrợ gii quyết kịp thời, hiệu qucác vn đề được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: giao thông, y tế, giáo dục...; đảm bo mọi người dân được hưng thụ các dịch vcông một cách nhanh chóng, thuận tiện”.

Phbiến, hướng dn người dân sử dụng các ứng dụng đô th tng minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh...đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ng dụng dịch vụ phn ánh hiện trưng đngười dân hiểu và tham gia thực hiện.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Các quan, đơn vị, địa phương thưng xuyên rà soát, cập nht các văn bn quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính, Quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, ngành Trung ương thuộc phạm vi, chức năng qun lý để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tch UBND tỉnh công b kp thời các thủ tục hành chính theo quy định;

Thực hiện công khai TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vsự nghiệp công lập và tchức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC

b) Tổ chức các lp tập hun, bi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ci cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chc, viên chức; lồng ghép nội dung ci cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật.

c) Đưa nội dung ci cách hành chính, Chương trình tổng thCCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC nhàc một cách thích hợp vào công tác tuyn dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động; các chương trình sân khấu; các cuộc thi tìm hiu chính sách pháp luật.

d) Tuyên truyền thông qua tt c các loại hình báo chí và huy đng, s dng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gm: cơ quan thông tn, báo chí ở Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh; hthống đài truyền thanh - truyền hình cp huyện; các loại hình bn tin, n phm, đặc san của các s, ban, ngành; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

đ) Duy trì đối thoại trc tuyến giữa lãnh đạo tỉnh vi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh.

e) Tuyên truyền bng hình thức trc quan thông qua việc phát hành tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích, bìa h sơ liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với tng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính tr, cơ quan qun lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. KINH PHÍ:

1. Kinh phí thực hin tuyên truyền CCHC năm 2020 được btrí trong dự toán năm 2020 ca Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC chđộng sdụng kinh phí thường xuyên được cp hàng năm để triển khai thực hin.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC của tỉnh, đồng thời bám sát tình hình và kết quthực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương chủ động t chc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC

- Tổ chc sơ kết, tng kết, đánh giá công tác tuyên truyền vCCHC tại cơ quan, đơn v.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì phối hợp vi các cơ quan liên quan cung cp thông tin về công tác kim soát TTHC trên toàn tỉnh. Thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kim tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các quan, đơn vcử nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

- Chỉ đạo Cng Thông tin điện tử tỉnh nâng cao cht lượng các chuyên đề, chuyên mục thtục hành chính về tiếp công dân, gii quyết khiếu nại, t cáo. Cp nhật kp thi các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bsung to điều kiện thuận lợi nht cho tổ chức, cá nhân có thtra cứu, tìm hiểu thông tin.

3. S Thông tin và Truyền thông

- Ch trì, phối hợp vi các s, ban, ngành, địa phương liên quan trên địa bàn xây dng kế hoạch tuyên truyn CCHC hàng năm; định kỳ tổng hp, xây dng báo cáo về tuyên truyền CCHC gửi UBND tỉnh.

- Phối hp và chđạo các cơ quan báo chí tuyên truyền CCHC theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện công tác giám sát, đánh giá nhng kết quả đạt được trên lĩnh vc thông tin và truyền thông.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các s, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trin khai thực hiện công tác tuyên truyền CCHC;

- Phối hp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bn chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh trin khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhàc giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. SNội vụ

- Chủ trì, phối hợp cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác CCHC, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang trin khai, các điển hình tt về CCHC cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện nhanh chóng, hiệu qu và chính xác.

- Phi hp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung được phân công trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên địa bàn.

5. STư pháp

Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách TTHC với CCHC vào công tác ph biến giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đng và pháp luật của Nhà nước có liên quan về đổi mới hệ thống chính trị, ci ch lập pháp, ci cách tư pháp.

6. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố

- Các Cơ quan báo chỉ là nhng cơ quan truyền thông có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền về CCHC, có trách nhiệm chđộng xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, dưới nhiều hình thức, tổ chức các chiến dịch truyền thông rộng khắp trong toàn tỉnh. Không ngng đi mi nội dung tuyên truyền, ngn gọn, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, vùng, min... nhằm kp thi phổ biến các quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, ch trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thng đài truyền thanh - truyền hình cấp huyn có kế hoch cụ thể xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC và các lĩnh vực liên quan.

- Các cơ quan báo chí cn phối hợp chặt ch vi SNội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan để tiếp cận, khai thác các nguồn tin chính thng đảm bo tính chính xác, trung thực, kịp thi đăng ti, phát sóng trên phương tiện của mình.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu Thủ tởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành ph và các cơ quan liên quan trin khai thực hiện; đồng thời, tng hợp, gửi báo cáo đánh giá tình hình, kết quthực hiện công tác tuyên truyền CCHC v SThông tin và Truyền thông trước ngày 10/11/2020 đ báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vưng mc, phản ánh về S Thông tin và Truyền thông để tng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, gii quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thưng vụ Tỉnh ủy;
- TT H
ĐND tỉnh;
- CT v
à các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- C
ác s, ban, ngành cp tỉnh;
- UBND c
ác huyn, thị xã, thành phố;
-
Các cơ quan nêu tại Kế hoạch này;
- CVP, PCVP và các CV;
- L
ưu: VT, TĐKT, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 255/KH-UBND ngày 12/12/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


773

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123