Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 252/KH-BCĐQG1237 Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/KH-BCĐQG1237

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1237/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ t nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 1237);

Căn cứ tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị và các tổ chức, đoàn thể có liên quan; tổ chức thực hiện thống nhất, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp và giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quân đội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất.

B. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIN KHAI THC HIỆN

1. Nội dung, biện pháp

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 1753/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, văn bản quy định của Nhà nước và kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp đến cơ sở.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Các Bộ, ngành liên quan.

- Ban Chỉ đạo các quân khu; Ban Chỉ đạo các tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh các cấp.

- Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Thi gian thực hiện: Tháng 12/2013 và thường xuyên.

II. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN V TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT

1. Nội dung, biện pháp

a) Xây dựng, ban hành Quy chế, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia; Ban Chỉ đạo các quân khu, Ban Chỉ đạo các tỉnh triển khai thực hiện Đán tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các kế hoạch hằng năm;

b) Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hướng dẫn thực hiện;

c) Ban hành Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

d) Ban hành các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan về các nội dung thực hiện Đề án theo phạm vi, chức năng.

2. Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Bộ Quốc phòng; các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

- Ban Chỉ đạo các quân khu; Ban Chỉ đạo các tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 11, 12/2013 và bổ sung, sửa đổi hàng năm.

III. ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Chỉ đạo, định hướng kế hoạch tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

b) Tổ chức thành phong trào thường xuyên, sâu rộng, vận động các tổ chức Hội; hội viên, đoàn viên và toàn dân cung cấp thông tin; tham gia tích cực công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

c) Tổ chức các diễn đàn, trao đổi, chia sẻ thông tin;

d) Lập các chuyên trang, chuyên mục về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

đ) Xây dựng cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm trao đổi thông tin về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lập tờ rơi về các thông tin cần thiết;

e) Tuyên truyền về kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; biểu dương gương người tốt, việc tốt về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Ngoại giao.

- Ban Chỉ đạo các quân khu, Ban Chỉ đạo các tỉnh.

- Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, quân đội.

b) Cơ quan phối hợp

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp.

- Các đơn vị, địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan tổ chức có liên quan.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2013 trở đi.

IV. THÀNH LẬP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO VÀ TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

b) Thành lập Ban Chỉ đạo ở các quân khu do đồng chí Phó Chính ủy hoặc Phó Tư lệnh quân khu làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Thành phần gồm các cơ quan có liên quan, do Cục Chính trị quân khu làm thường trực. Tư lệnh Quân khu quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

c) Thành lập Ban Chỉ đạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh) do một đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan (Công an, Tài chính, Văn phòng, Tuyên giáo, HCCB, Mặt trận Tổ quốc...) do cơ quan quân sự làm thường trực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

d) Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; kiện toàn cơ quan chuyên môn ở các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

đ) Tổ chức các đội chuyên trách (hoặc lâm thi) của quân đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trước mắt, giữ nguyên 20 đội như hiện nay; tiếp tục đầu tư trang bị, phương tiện để nâng cao năng lực, bổ sung thêm nhiệm vụ cho các đội đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Những nơi cần thiết thành lập mới đội chuyên trách, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Cơ cấu thành phần Ban Chỉ đạo các cấp, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp do Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện.

2. Chủ trì thực hiện

- Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Bộ Quốc phòng.

- Tư lệnh các quân khu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 11, 12/2013 và kiện toàn thường xuyên.

V. THU THẬP, KẾT NI, XỬ LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ TÌM KIM, QUY TẬP; T CHỨC THÔNG BÁO, THÔNG TIN V LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh;

b) Tổ chức rà soát, kiện toàn hồ sơ liệt sĩ hiện đang quản lý; xác định số lượng và danh sách liệt sĩ của đơn vị, địa bàn (trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ T quc);

c) Thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý liệt sĩ (thư viện hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đối chiếu, phân tích, bổ sung hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ);

đ) Lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp: cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; kết luận số hài cốt liệt sĩ đã quy tập, số chưa được quy tập; dự kiến số hài cốt liệt sĩ có thể tìm được;

e) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoàn thiện danh sách hồ sơ liệt sĩ, quản lý hồ sơ liệt sĩ;

f) Cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ có tên trong các nghĩa trang cho các thân nhân liệt sĩ; thông tin về liệt sĩ cn tìm kiếm, quy tập cho thân nhân liệt sĩ (chưa tìm được hài cốt) và các tổ chức có liên quan; cung cấp rộng rãi các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Bộ Quốc phòng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Ban Chỉ đạo các quân khu; Ban Chỉ đạo các tỉnh.

(Văn phòng Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực đồng thời là cơ quan trung tâm giúp Ban Chỉ đạo các cấp thu thập, kết ni, xử lý và cung cấp thông tin vliệt , mộ liệt sĩ).

b) Cơ quan phối hợp

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh các cấp; các tổ chức, đoàn thể có liên quan.

4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.

VI. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT

1. Nội dung, biện pháp

a) Chỉ đạo mở rộng hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước; kịp thời tổ chức tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ đã xác định đầy đủ thông tin. Tổ chức các hoạt động cất bốc, quy tập, an táng, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, trang nghiêm, chu đáo.

b) Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia; phối hợp khảo sát, đề xuất việc tu bổ, tôn tạo các tượng đài liệt sĩ đã xây dựng trên đất Bạn theo thống nhất của Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ.

c) Từng bước đề xuất kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số nước khác;

2. Cơ quan chủ trì, thực hiện

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Bộ Quốc phòng.

- Các quân khu; các tỉnh.

- Ban Công tác đặc biệt, Ban Chuyên trách các cấp.

b) Đơn vị thực hiện: Các Đội chuyên trách của quân đội.

3. Thi gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.

VII. MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC T V TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin tìm kiếm, quy tập với các tổ chức Chính phủ, Bộ Quốc phòng các nước có liên quan về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở trong nước (Pháp, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc);

b) Tiếp tục phối hợp với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia và các cấp chính quyền của Lào, Campuchia đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia;

c) Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước giải quyết vấn đề mất tin, mất tích trong chiến tranh; các thiết chế tri ân liệt sĩ (Nga, Ba Lan, Đức...);

d) Mở rộng các hoạt động của các tổ chức hội (CCB, TNXP...) với các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân ở nước ngoài có liên quan.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Ban Công tác đặc biệt - Ủy ban Chuyên trách Chính phủ.

- Bộ Ngoại giao.

- Các Quân khu, Ủy ban nhân dân các tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp

- Các Bộ, ngành có liên quan.

- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.

VIII. BẢO ĐẢM PHƯƠNG TIỆN, TRANG BỊ, KINH PHÍ, CH ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO NHIỆM VỤ TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Rà soát phương tiện hiện có, tiếp tục đề xuất phương án bảo đảm và bổ sung phương tiện thay thế hằng năm cho các đội chuyên trách (kể cả Đội thành lập mới);

b) Từng bước bảo đảm bổ sung trang bị thiết bị dò tìm cho các Đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập;

c) Bảo đảm chế độ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài, lực lượng được huy động trực tiếp phục vụ tìm kiếm, quy tập (cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ...);

d) Hoàn thành việc xây dựng nhà tạm cho các Đội quy tập ở Lào, Campuchia;

đ) Đề xuất phương án từng bước bảo đảm phương tiện (xe ô tô) cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; cơ quan thường trực (chính sách) các cấp trực tiếp giúp Ban Chỉ đạo kiểm tra và thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp

- Các quân khu, các tỉnh

- Văn phòng Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực các cấp.

- Các đơn vị, địa phương.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2020 và tiếp theo.

IX. KIM TRA, SƠ KT, TNG KT NHIỆM VỤ TÌM KIM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

1. Nội dung, biện pháp

a) Tổ chức kiểm tra thường xuyên và định kỳ các nội dung, nhiệm vụ liên quan;

b) Sơ kết 6 tháng, 1 năm triển khai thực hiện;

c) Tổng kết giai đoạn 2013-2015 vào năm 2015; giai đoạn 2016-2020 vào năm 2020;

d) Khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp

a) Cơ quan chủ trì

- Ban Chỉ đạo quốc gia.

- Ban Chỉ đạo các quân khu; Ban Chỉ đạo các tỉnh.

- Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị.

b) Cơ quan phối hợp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Thời gian thực hiện: 6 tháng, hằng năm và định kỳ.

C. MỘT SỐ NỘI DUNG, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

1. Tập trung nghiên cứu hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (trong năm 2013).

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 ở các cấp, các ngành, các địa phương và các đoàn thể, tổ chức Hội có liên quan. Phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Quý IV/2013, Quý I/2014 và thường xuyên).

3. Các Bộ, ngành chức năng, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác tìm kiếm, quy tập. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt; phê phán thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học; đấu tranh với hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

4. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp quân khu; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định. Kiện toàn cơ quan chuyên môn các cấp. Từng bước tổ chức, kiện toàn lực lượng chuyên trách của quân đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổ chức bảo đảm bổ sung từng bước về phương tiện, trang bị cho các Đội quy tập và cơ quan thường trực các cấp (năm 2013 và kiện toàn thường xuyên hàng năm).

5. Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tập trung rà soát, kiện toàn hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở các đơn vị, địa phương (xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xây dựng cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm trao đổi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237). Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở các cấp. Từng bước thông tin rộng rãi về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

6. Triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước. Các địa phương rà soát, đánh giá lại tình hình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Xác định các vị trí có thông tin, tổ chức cất bốc bảo đảm chặt chẽ, chu đáo và chính xác.

7. Tiếp tục phát triển hợp tác với Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách và các cấp chính quyền Lào, Campuchia theo thỏa thuận song phương đã ký kết của hai Chính phủ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; từng bước mở rộng quan hệ và tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phối hợp về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với một số nước khác (Mỹ, Nga, Trung Quốc...).

8. Tổng kết giai đoạn năm 2013 - 2015; bổ sung kế hoạch giai đoạn năm 2016 - 2020.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo quốc gia 1237

Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

2. Bộ Quốc phòng

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1237/QĐ-TTg và kế hoạch này.

Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các văn bản về cơ chế, chính sách; ban hành Thông tư hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo các cấp; quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, kiện toàn các cơ quan chuyên môn và lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập; bảo đảm trang bị, phương tiện cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và từng bước hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Từng bước cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Căn cứ quy định tại Điều 3 của Quyết định số 1237/QĐ-TTg và các nội dung phân công tại Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Bộ Quốc phòng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

4. Ban Chỉ đạo cấp quân khu, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương

- Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết phù hp với đơn vị, địa phương mình.

- Tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ từ năm 2013 đến năm 2015.

5. Các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức, đoàn thể có liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tham gia phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

6. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đề xuất Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia các chủ trương chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và các nội dung nghiệp vụ có liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Giúp Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Quốc phòng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch; tập trung nội dung, nhiệm vụ năm 2013 - 2015; kịp thời báo cáo tình hình, đề xuất giải quyết vướng mắc, phát sinh.

- Đxuất và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo; báo cáo kịp thời việc đề nghị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp với từng giai đoạn.

7. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Đán thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán sử dụng và quyết toán ngân sách cho nhiệm vụ triển khai thực hiện Đán tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo (Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Lao động -Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
-
UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.III, KGVX.
- Lưu: VT, BCĐQG1237(3b)

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 252/KH-BCĐQG1237 ngày 11/11/2013 thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.081

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!