Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Số hiệu: 248/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ- CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục quán triệt, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; một số khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính;… đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thu thập thông tin, kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý.

c) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đoan vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.

c) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch và theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Đơn vị thực hiện: Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

b) Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/01/2020.

2. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Đơn vị thực hiện: Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng các kỹ năng nêu tại điểm a khoản 1 Mục I Kế hoạch cho những người làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 5, tháng 6 năm 2020.

4. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Đơn vị chủ trì:

Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý liên ngành đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc đối với vụ việc phức tạp theo quy định.

b) Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện:

- Đối với kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Thực hiện Quý III/2020.

- Đối với kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý liên ngành đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc đối với vụ việc phức tạp (nếu có): Thực hiện năm 2020.

d) Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định.

5. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Việc phối hợp thanh tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện trong trường hợp có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

6. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Đơn vị thực hiện:

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và khoản 31, khoản 33 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.

b) Thời gian thực hiện: Trước ngày 10/7/2020 đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 10/01/2021 theo đối với báo cáo năm.

7. Rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

a) Đơn vị thực hiện: Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

c) Sở Tư pháp tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về những vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

8. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số

20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo 6 tháng, năm đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại khoản 8 mục II Kế hoạch này khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

2. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, gửi Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2020.

b) Thực hiện báo cáo định kỳ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo nội dung, chất lượng, số liệu đầy đủ, chính xác và gửi báo cáo về Sở Tư pháp đúng thời gian quy định.

c) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch; cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đầy đủ, đúng thành phần theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224