Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 247/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TNH THA THIÊN HU NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 ca Chính phủ, y ban nhân dân tỉnh Tha Thiên Huế ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật, từ đó có cơ sthực tiễn để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề nghgiải quyết các vướng mc, bất cp trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn tnh.

b) Xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hin đồng bộ, thng nhất, có trng tâm, trọng đim, theo đúng quy định tại Nghị định s 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 ca Chính ph; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp các văn bn pháp luật khác có liên quan.

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

a) Lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lut năm 2020 ca Ủy ban nhân dân tnh được xác định theo Nghị quyết ca Chính phủ về nhng nhiệm vụ, gii pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, thực tiễn thi hành pháp luật và theo hưng dẫn ca Bộ Tư pháp.

b) Đối với các lĩnh vực còn lại không thuộc lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm năm 2020 nêu tại điểm a khoản 1 Mục này, các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (Ủy ban nhân dân cp huyện) thực hiện theo quy định tại Nghị định s 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính ph và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Xem xét, đánh giá tính kp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ; tính khả thi của văn bản quy định chi tiết.

b) Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ văn bản, báo cáo của các cơ quan, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và do tổ chức, cá nhân cung cấp.

- Đơn vthực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp y ban nhân dân tnh thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm Ủy ban nhân n tnh.

+ Các Sở, Ban, ngành cấp tnh thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực mình.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi qun lý và chđạo Ủy ban nhân dân cp xã thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

b) Kim tra tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức, thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương mình.

- Thời gian thc hiện:

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm và khi có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; các S, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thi gian thc hiện: Năm 2020.

d) Hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các S, Ban, ngành cấp tnh và Ủy ban nhân dân cp huyện

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vphối hp: Các Sở, Ban, ngành cp tnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5, tháng 6 năm 2020.

đ) Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị thc hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức điều tra, khảo sát về theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm và khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e) Xử kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điu tra, kho sát tình hình thi hành pháp luật dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hp pháp của tchức, cá nhân bị xâm phạm thì Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chtrì, phối hp với các cơ quan, đơn v có liên quan xem xét, tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, ngưi có thm quyền x lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. S Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kim tra và tchức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hot động cụ thể để thực hiện có hiệu qu công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2020 của Ủy ban nhân dân tnh nêu tại Kế hoạch này.

c) Tổng hợp kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh, xây dựng dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

a) Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dng, ban hành và gửi kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2020, tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của ngành mình.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này. Cử cán bộ, công chức tham gia hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

c) Chỉ đạo, đôn đốc, kim tra các đơn vthuộc quyền qun lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyn

a) Trên cơ s Kế hoch này, xây dựng, ban hành và gửi kế hoch của địa phương mình về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2020, tchức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 ti địa phương.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này.

c) Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo i tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

d) Chỉ đạo, đôn đc, kim tra các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

4. Chế độ báo cáo

Trước ngày 01/10/2020 hoặc đột xuất theo yêu cầu của quan có thm quyền, các S, Ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu ti Kế hoạch này được b trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

2. Kinh phí cho công tác theo i tình hình thi hành pháp luật ca quan, đơn vthuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu tại Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cóng mc các Sở, Ban, ngành cp tnh; Ủy ban nhân dân cp huyện phn ánh v S Tư pháp đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 247/KH-UBND ngày 09/12/2019 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.306

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152