Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2451/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 2451/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 19/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2451/KH-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;

Thực hiện Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Mục tiêu:

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

- Xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm trang bị kiến thức pháp luật về PCTN; phấn đấu đạt được kết quả cụ thể như sau:

+ Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

+ Hằng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

+ Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

+ Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

+ Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

+ Đến hết năm 2019 có 60%, đến hết năm 2021 có 70% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

+ Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

2. Yêu cầu:

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN phải được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; phù hợp với từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù.

- Đảm bảo tỉnh khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN.

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

6. Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.

1. Nhiệm vụ chung:

Các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ từ năm 2019 - 2021, như sau:

- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các trường Trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục đào tạo. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc tại các bản, tiểu khu, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, Cổng/trang thông tin điện tử và báo, tạp chí.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tuyên truyền lưu động.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư; lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn nhất là trong các hoạt động cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, xét xử, thi hành án.

- Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Thanh tra tỉnh:

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chọn chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn thành phố Kon Tum.

- Cập nhật, đăng tải các văn bản chính sách pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCTN trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh; giới thiệu các tài liệu tuyên truyền về PCTN do Thanh tra Chính phủ biên soạn trong phạm vi toàn tỉnh.

- Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác PCTN.

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực PCTN do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề nghị ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN hằng năm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

2.2. Sở Tư pháp:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN vào các sự kiện, hướng dẫn hoạt động ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hàng năm.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN.

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh về pháp luật PCTN.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum:

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính, liêm chính trong thi cử và học thuật.

- Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

2.4. Sở Nội vụ: Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

2.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao. Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề báo chí cách mạng với PCTN và đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong PCTN.

2.7. Sở Tài chính: Có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo đúng quy định.

2.8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho các Đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố. Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN; quảng bá trên kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN.

2.9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài PCTN; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về PCTN; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN; tuyên truyền viên giỏi về PCTN; hùng biện, thuyết trình về đề tài PCTN.

- Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; bình chọn “Hiệp sỹ chống tham nhũng của năm”, “Gương mặt liêm chính của năm”.

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của Nhân dân.

2.10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN tại cơ quan mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trước ngày 20 tháng 11 của năm để tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thực hiện, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

3. Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục IV (Thanh tra Chính phủ);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan: Ban Nội chính TU, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT-NCXDPL2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2451/KH-UBND ngày 19/09/2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


417

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219