Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2411/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 27/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/KH-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG VỤ NĂM 2018

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP , Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ các tổ chức, nhân dân của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; phong cách ứng xử văn minh, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu;

- Qua kiểm tra phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những nội dung đề xuất của các đơn vị cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ.

2. Yêu cầu

Việc kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực. Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng

- Các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc của đối tượng kiểm tra).

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Nội dung

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao với chủ đề năm 2018 “Kỷ cương; liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”;

- Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

- Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;

- Việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ;

- Việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

3. Thời gian: Quý IV năm 2018.

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

- Kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra);

- Kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc theo thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn kiểm tra công vụ tỉnh

Đoàn kiểm tra công vụ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập. Trưởng Đoàn là Lãnh đạo Sở Nội vụ; Phó Trưởng Đoàn là Phó Chánh Thanh tra tỉnh hoặc Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; Thành viên Đoàn là công chức của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh.

Đoàn kiểm tra công vụ tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Triển khai các hoạt động kiểm tra công vụ theo nội dung nêu trong Kế hoạch này.

- Được yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra:

+ Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu đang bảo mật) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;

+ Báo cáo, giải trình về nội dung kiểm tra; Thực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kỷ luật lao động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định hiện hành; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

- Đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra công vụ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo với UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công vụ.

2. Sở Nội vụ

Là cơ quan thường trực của Đoàn Kiểm tra công vụ tỉnh có trách nhiệm:

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ tỉnh để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra công vụ thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thực hiện kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra công vụ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ.

- Rà soát, kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra theo nội dung Kế hoạch này với UBND tỉnh trước ngày 15/9/2018 (qua Thanh tra Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Đoàn kiểm tra trước khi kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương).

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với UBND tỉnh về kết quả tự kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị trước ngày 20/11 hằng năm (qua Thanh tra Sở Nội vụ để tổng hợp).

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2411/KH-UBND về kiểm tra công vụ ngày 27/08/2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.823

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106