Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 231/KH-UBND về triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 231/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 13/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/KH-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG QUỐC GIA NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Kế hoạch số 5198/KH-BNV ngày 28/9/2017 của Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020, triển khai đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017, Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020, Văn bản số 5606/BNV-CCHC ngày 23/10/2017 của Bộ Nội vụ về triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao về việc phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017;

- Chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và điều kiện khác cho việc triển khai.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ

a) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp. UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Vì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Đông Anh, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ.

b) Nhiệm vụ

- Sở Nội vụ lập danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được lựa chọn theo phương án chọn của Bộ Nội vụ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập danh sách, chọn mẫu điều tra xã hội học theo đúng yêu cầu.

- 06 Sở, 09 UBND các quận, huyện lập danh sách các giao dịch đã hoàn thành của các thủ tục/lĩnh vực được chọn trong thời điểm từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/10/2017; danh sách mẫu điều tra xã hội học chính thức của các thủ tục/lĩnh vực và danh sách mẫu điều tra xã hội học dự phòng của các thủ tục/lĩnh vực.

c) Thời gian hoàn thành: Theo tiến độ theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

2. Hướng dẫn điều tra viên về triển khai điều tra xã hội học

a) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Bưu điện Thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

b) Nhiệm vụ

Bưu điện Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn điều tra viên về triển khai điều tra xã hội học theo yêu cầu.

c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/11/2017.

3. Giám sát quá trình phát, thu phiếu điều tra xã hội học

a) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội.

b) Nhiệm vụ

- Bưu điện Thành phố cung cấp danh sách điều tra viên và lịch phát, thu phiếu để phục vụ công tác giám sát.

- Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội thống nhất tiêu chí, quy trình, phân công giám sát.

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2017 đến ngày 05/12/2017.

4. Phúc tra kết quả điều tra xã hội học

a) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội.

b) Nhiệm vụ

- Bưu điện Thành phố cung cấp danh sách trả lời phiếu sau khi điều tra viên hoàn thành việc phát, thu phiếu về Sở Nội vụ để tổ chức phúc tra theo quy định (danh sách gửi về Sở Nội vụ trước ngày 07/12/2017).

- Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội thng nht tiêu chí, quy trình, phân công phúc tra.

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/12/2017 đến ngày 10/12/2017.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; là đầu mối liên lạc, tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

2. Các Sở, UBND các quận, huyện, Bưu điện Thành phố được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội phối hợp triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định. Các cơ quan thuộc Thành phố được giao phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố (ĐT: 024.3933.5176 (máy lẻ 503), Email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TPHN;
- Hội Cựu chiến binh TPHN;
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;
- Các Sở, UBND các Q, H, TX được giao nhiệm vụ;
- VPUBTP: CVP/PVP, các phòng: TK-BT, TH, NC;
- Lưu: VT, SNV, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 231/KH-UBND về triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


703
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78